Translacions: Donat un vector v, -és a dir un segment amb una direcció i un sentit determinats-, una translació de vector v és un moviment que transforma cada punt P del pla en un altre punt P' tal que PP' és igual al vector v

Presentem la translació en el pla i un mosaic amb simetria de translació.