Perspectiva lineal. Alberti (1404-1472)

Visió perspectiva d'un pla horitzontal sobre un pla vertical segons el mètode d'Alberti.