Problema 2: Donats dos punts A i M, construïu el quadrat tal que A és un vèrtex i M és el punt mitjà d'un costat no adjacent a A.

<--!PARAM NAME=trace VALUE="point 10"--> <--!PARAM NAME=spring VALUE="point 6 size 38,-12"-->

En aquesta resolució s'han utilitzat, entre d'altres, les propietats i construccions següents:

  • L'angle inscrit en un cercle que subtendeix mitja circumferència, és recte.
  • Els angles aguts de costats perpendiculars són iguals.
  • Els triangles semblants tenen els seus costats proporcionals