Proposició I.2 dels Elements d'Euclides

 

En un punt A donat construir una recta AK igual a una altra recta BC.

 

 

Segons els tres primers postulats dels Elements d'Euclides, disposem per a la representació dels objectes geomètrics d'un regle que només serveix per traçar rectes i d'un compàs, el qual donat un punt B i un segment BC permet traçar la circumferència de centre B i radi BC. El regle no té marques i el compàs es tanca quan aixequem les puntes del paper, és a dir, no hi ha cap postulat que permeti traslladar segments. Podríem pensar que els postulats dels Elements no permeten utilitzar un compàs modern, el qual en aixecar les puntes del paper conserva la seva obertura i, per tant, permet traslladar segments. Però, la proposició I.2 dels Elements afirma el contrari, perquè permet construir un segment AK igual a un altre BC en qualsevol punt A del pla. En definitiva, si tenim un compàs euclidià o col·lapsable, amb l'ajut de I.2, podrem construir una circumferència de mateix radi i centre diferent que una anteriorment construïda i, consegüentment, el compàs modern i l'euclidià són equivalents.

 

 

Ramon Nolla. Abril de 2014. Creat amb GeoGebra