Problema 1

Dos cercles de radir r són tangents a la línia recta. Tal com es mostra a la figura,un quadrat de costat x toca ambdós cercles. Trobeu x en funció de r.