Modelització d’un treball interdisciplinari amb la utilització de les TIC tenint com un dels elements de referència les competències transversals i amb una gestió d’aula basada en el treball cooperatiu
 

PÀGINA WEB DE PRESENTACIÓ DEL TREBALL INTERDISCIPLINARI

 

 

 

TREBALL INTERDISICPLINARI PRECEDENT (cursos 00-01 i 01-02)

Presentació (Breu presentació del crèdit de síntesi sobre Pitàgores)

Pitàgores, més que un teorema (Pàgina web, sense revisar ni corregir)

 

 

PROJECTE INICIAL ( Projecte presentat inicialment)

 

PROJECTE: “Modelització d’un treball interdisciplinari amb la utilització de les TIC tenint com un dels elements de referència competències transversals i amb una gestió d’aula basada en el treball cooperatiu”

 

Introducció

 

Objectius


Metodologia

 

Concreció

EL TREBALL INTERDISCIPLINARI

 

Presentació amb p.p.

 

Document per lliurar a l’alumnat

 

Document per lliurar al professorat

 

Seqüenciació

 

Organització i composició dels grups

 

Horari

 

Desenvolupament d’una sessió

 

 

GRUPS BASE (Què són, com es formen, etc.)

 

Projectes (Presentació i objectius)

 

Construcció d’artefactes òptics Taumàtrop, Fenaquitiscopi , Zoòtrop, Foliscopi, Praxinoscopi

 

Reportatge en vídeo sobre el treball d’interdisciplinari Reportatge on quedi reflectit el procés seguit en l’elaboració del T.I.: organització, desenvolupament i presentació dels projectes i recerques.

 

Rodatge d’una presentació audiovisual per difondre els atractius turístics del poble o barri. Filmar una presentació audiovisual destinada a difondre els atractius turístics del nostre poble o barri

 

Entrevista filmada a una persona relacionada amb el cinema: actor, director etc.

 

Vídeo promoció de l’institut Presentació del nostre institut fent esment al tipus d’ensenyament que s’imparteix, les instal·lacions, els projectes que es duen a terme, l’entorn del centre, l’organització interna etc.

 

Filmació d’un anunci publicitari

 

Construcció d’una pàgina web sobre cinema amb els projectes duts a terme pels diferents grups i la informació recollida en les recerques.

 

Reportatge i exposició amb fotografia digital del treball Interdisciplinari Dues parts, reportatge fotogràfic amb Power Point o similar i selecció fotografies per fer una exposició.

 

Protocol d’organització de l’acte de presentació de la pàgina web i de les exposicions dels grups .

 

Plantilles Per recolzar els grups que treballen un projecte.

 

GRUPS DE RECERCA (Què són, com es formen etc.)

 

Història del cinema: Per facilitar el treball de l’alumnat farem tres grups: Chaplin , Tarantino i Hitchcock (Activitats i objectius)

 

Estudi sociològic: Dissenyar una enquesta per un treball de camp al dia següent a la tarda. Com a fil conductor de l’enquesta hauria de fer-nos conèixer els hàbits cinematogràfics de les persones del nostre barri o poble. Smeagol (Activitats i objectius)

 

Cinema i tècnica: Cercar, estudiar, entendre i explicar diferents conceptes tècnics. Farem dos grups amb unes pautes de recerca per facilitar la tasca de l’alumnat Zoòtrop i DVD. (Activitats i objectius)

 

PEL.LÍCULES: L’objectiu no serà tant dur a terme una anàlisi d’una pel·lícula, sinó treballar el contingut des de la perspectiva de l’ètica, la història i la biologia. Rebels del Swing (Dossier de treball). GATTACA (Dossier de treball).

 

AVALUACIÓ


Marc teòric


Concreció

 

Fitxa de seguiment sessió de treball

 

Graelles avaluació: Individual i del grup dins el treball cooperatiu. Individual projecte, pel·lícules i recerques. Exposició oral. Informe final del treball interdisciplinari de grup

 

Full de càlcul

 

Avaluació del projecte: alumnat

 

Avaluació del projecte: professorat

 

ENLLAÇOS

 

BIBLIOGRAFIA