LA IMATGE HIPNAGÒGICA. ELS ORÍGENS POÈTICS DE JOAN BROSSA

(Aquest text correspon al pròleg a Joan Brossa. Poemes hipnagògics)Nota
Fins ara només s'havien reproduït quatre poemes hipnagògics de Joan Brossa: un en el llibre de Jordi Coca i tres més en Els entra-i-surts del poeta, tots ells datats el 1940. Brossa m'havia explicat que recollia les seves imatges hipnagògiques en unes llibretes, d'una de les quals havia extret els quatre poemes publicats. Vaig demanar-li que me les ensenyés però va dir-me que les havia perdudes. Amb el temps va endreçar el seu estudi i va trobar-ne una, el contingut sencer de la qual reproduïm -i parlo en plural perquè l'edició de les imatges és fruit del treball conjunt entre l'autor i l'editor- en aquesta edició. Són nou imatges hipnagògiques recollides al llarg de nou dies entre finals de 1941 i començament de 1942 (a la coberta de la llibreta podem llegir "Poemes hipnagògics, 1941-1942"), una de les quals, la corresponent al 19 de gener de 1942, inclou el dibuix d'una mà sense índex, l'únic objecte que Brossa visualitza en aquestes experiències.

Tanquen l'edició
  a) un "Poema" en vers lliure sense data però que Brossa situa el 1943, construït amb imatges hipnagògiques, que bé podem considerar l'única provatura d'imatges hipnagògiques en vers lliure que conserva el poeta d'aquell any de canvi, i

  b) "Davant...", una prosa poètica de desembre de 1944 que ens permet observar el lirisme que estava prenent l'obra brossiana.
Tot plegat és un material inèdit que permet comprendre els orígens poètics de Joan Brossa i observar com aquest desplega el seu univers poètic.
Malgrat que el 1971(1) Joan Brossa mateix va explicar a Jordi Coca la relació existent en els inicis de la seva obra entre la seva poesia i el seu teatre quan afirmava que "El cop desert", "Esquerdes, parracs, enderrocs esberlant la figura" i "Nocturns encontres" són un seguit d'obres curtes que considero paral.leles als poemes hipnagògics, i que deu anys més tard, el 1980, Pere Gimferrer (2) va escriure que Joan Brossa com a primera pràctica literària seriosa, escriu textos en vers que transcriuen imatges hipnagògiques, les anàlisis que se n'han fet fins ara no han tingut en compte la importància de les imatges hipnagògiques en l'obra brossiana. És més, la imatge hipnagògica és, encara avui, una gran desconeguda.

Si observem la producció poètica de Brossa editada veurem que Brossa se cenyeix a la forma del sonet ja des del primer poema. Tanmateix, que Brossa s'iniciés poèticament fent sonets era un fet que sempre m'havia sobtat, i és per això que vaig començar a estudiar els orígens de la seva poesia.

Joan Brossa va escriure i va publicar un únic i primer text al front, durant la Guerra Civil, en el butlletí de la 30ena Divisió. Perduda la guerra, reenganxat forçós a la vida militar, va ser destinat a Salamanca. El 1940, un cop retornat a Barcelona, en un llibreter de vell descobreix Lecciones de Psicología, de Teodoro H. Soria y Hernández, la lectura del qual li fa conèixer el món de l'inconscient i la imatge hipnagògica, origen i motor de la seva poètica. Comença aleshores a recollir en unes llibretes imatges hipnagògiques en vers lliure. Les va ensenyar a Enric Tormo i Tormo li va recomanar que les mostrés a Manel Viusà. Aquest darrer el va adreçar a J.V. Foix. Amb Foix, Brossa va entrar en contacte amb els avantguardistes i els avançats supervivents del naufragi de la guerra. Una confluència que refermaria el seu punt de partença.

La imatge hipnagògica
Dins la literatura catalana, la primera menció de la imatge hipnagògica la trobem en la conferència de Foix dins el cicle Els 7 davant El Centaure, celebrat a Sitges el 1928, el text de la qual va ser publicat en el núm. 29 de "L'Amic de les Arts", de 31 d'octubre del mateix any. Per a Foix la imatge hipnagògica és la irrupció brusca d'unes visions netes, perfectes, sense relació amb el curs actual del pensament ni amb cap espectacle anterior. A la vegada, a més d'exemplificar la seva teorització amb unes "Pràctiques" que posteriorment, el 1932, aplegarà dins KRTU, Foix en una nota final precisa la diferència entre l'escriptura automàtica i la imatge hipnagògica: Quant a l'escriptura automàtica del superrealisme francès, donada la seva impuresa, potser no escau d'esmentar-lo entre aquestes notes.

Aquestes puntualitzacions de Foix a la imatge hipnagògica i a l'escriptura automàtica són d'una importància evident ja que, d'una banda, Foix fixa el concepte d'imatge hipnagògica i, de l'altra, marca la distància entre aquesta i l'escriptura automàtica, la qual cosa convida:

Perquè és la imatge hipnagògica, i no pas l'escriptura automàtica, la base sobre la qual treballen J.V. Foix i Joan Brossa, i la imatge hipnagògica és, per tant, el fonament sobre el que s'ha bastit la poesia catalana -a excepció de la de Dalí- lligada al Surrealisme.

Això permet entendre la sorpresa de Foix quan, anys després i en plena postguerra, un jove poeta el retornava a l'essència i als inicis de la seva obra. I així s'entén que introduís ràpidament Brossa en el món de la vella guàrdia avantguardista. Tanmateix, però, Foix va aconsellar al jove poeta que aprengués l'ofici, que practiqués el metre per excel.lència, que fes sonets. El fruit del seu consell són els sonets amb què Joan Brossa obria fins ara la seva obra publicada.

1941. Els sonets de La bola i l'escarabat i els primers Poemes experimentals
El 1941 Brossa assumeix el consell de Foix i fa sonets per iniciar-se en l'ofici. Aquest fet, que és aparentment contradictori en un avantguardista, no ho és tant si tenim present que Brossa es distancia de bon començament de la pràctica clàssica del sonet amb una innovació: construeix els seus sonets amb imatges hipnagògiques. El primer sonet que escriu, "Laberint nocturn", és, segons que ell mateix explica, el sonet que obre el seu primer llibre de poemes editat, La bola i l'escarabat, llibre en el qual Brossa manipula mínimament la imatge hipnagògica per tal d'ajustar-la a la mètrica. D'aquesta manera, Brossa passa de recollir lliurement les seves imatges hipnagògiques a emmotllar-les al sonet; és a dir, adapta la imatge hipnagògica a la convenció, a l'artifici.

No obstant això, la seva voluntat d'investigació de la imatge hipnagògica no l'acaba Brossa en el sonet sinó que aquell mateix any després d'haver realitzat una provatura cal.ligramàtica, que abandona tot seguit, assaja les possibilitats espacials de la imatge en un "Poema experimental" (El fum destructor de talaies), provatura sobre la qual retorna l'any següent en un altre "Poema experimental" (Guitarra retorta automàtica del cel estrellat). De tota manera, i encara que dos anys més tard, el 1943, explori la tridimensionalitat en "Poema", el seu primer objecte poètic, la visualitat i l'objectualitat del poema són per a Brossa, de moment, només un tempteig.

1944. El cop desert i les primeres proses
El 1944, tancat ja el seu primer llibre de sonets, Brossa s'endinsa en una nova via d'actuació poètica que, tal i com ha fet fins ara, voldrà innovadora i que, en aquells anys, li resultarà veritablement fructífera i satisfactòria: el teatre. Com ell mateix explica: ... el 1944 vaig fer la primera obra de teatre: "El cop desert" (3). Era portar la problemàtica poètica a l'escena, buscar la setena cara del dau al poema. Les primeres coses de teatre es basaven en el fet de posar uns poemes en escena i afegir-hi unes possibilitats plàstiques que llegits no tenien... Així doncs, El cop desert, subtitulat significativament "Somni escènic en 2 actes i 5 quadres", és l'inici d'un teatre hipnagògic que, com podem veure, inclou fragments de prosa poètica hipnagògica. Una mostra n'és aquest fragment del parlament del personatge de la palanca, que tanca l'obra:

- T'he cercat. T'he cercat entre bruits d'engranatges timbalejant l'oïda. Gement sota llurs albes amb brillantor de rebuig. Nervis de fumera em damnen el gest dissipant-lo en buidors grotesques. Grues d'oblids capguarden d'anys en estotxos de vela, ara perduts en l'airecel... Bandes de clowns, emblanquinats de lluna, allargassen flamígers obencs colgants en arbres de guitarra. T'he cercat i l'instant ondejant se'm desprèn fet d'agulles, deixant en els tambors ressons de mala tinta. Esquenes de tarda, llosades per l'oratge, desamen grisos vels cretins.

El cop desert és una obra estructurada sobre imatges hipnagògiques i amb la voluntat de crear una atmosfera propera o igual a l'estadi de consciència en què apareixen les imatges. Aquesta és la raó per la qual en el text original Brossa dibuixa esquemàticament però acuradament les escenes. El cop desert és una eclosió d'imatges hipnagògiques, escenificació d'allò que prèviament era una il.luminació, un so, una paraula.

A la vegada, entre novembre i desembre del mateix any, Brossa escriu les seves primeres proses poètiques -latents, com hem vist, en El cop desert-, la major part de les quals aplegarà molts anys després dins Vivàrium. Una altra n'és "Davant...", la prosa inèdita que tanca aquesta edició. Aquestes proses ens permeten constatar, d'una banda, un altre nivell d'escenificació de les imatges hipnagògiques -i, conseqüentment, un altre estadi de la seva investigació poètica- i, de l'altra, un cop més, els lligams existents entre els diferents aspectes de la seva obra. Una d'elles, En entrar, reuneix ja les característiques de les posteriors accions- espectacle brossianes.

En entrar

Fa un temps calent i sec. L'atmosfera és carregada d'electricitat. Hi ha una mà sota la taula que aguanta l'herba. Una figura fosca amb els ulls flamejants em desapareix a través del cos. Ho he constatat tres vegades. Han entrat per la finestra grups de figures que refreden l'aire terriblement. Damunt la taula hi ha un violí, una flauta i una concertina. Tinc la sensació mental d'una felicitat completa.


Consideracions finals
Tal i com dic en la nota a l'edició, fins ara gairebé no hi havia constància de les imatges hipnagògiques brossianes perquè Joan Brossa, a partir del moment de la seva trobada amb Foix, deixa de contemplar-les aïlladament i, com ja hem vist, les incorpora als diferents gèneres que conrea.

De primer, al sonet i, una vegada s'adona que el coup de force que li suposava emmotllar la imatge hipnagògica al sonet implicava una limitació que desvirtuava, en part, la capacitat d'impacte i de sorpresa d'aquesta, obre altres vies, sense retornar, com seria plausible, al vers lliure. Així, assaja l'espacialitat i l'objectualitat en uns pocs poemes experimentals; tanmateix, però, la sortida la troba en l'escenificació de les imatges hipnagògiques.

En el teatre, i també en les primeres proses, les imatges es visualitzen i es materialitzen prenent, definitivament, un cos i una entitat que abans no tenien. Les bases de l'objectualització i de les accions-espectacle, que caracteritzaran i singularitzaran bona part de la producció brossiana posterior, estan ja donades.

És a dir, que en aquest període inicial:
  1r, El fet poètic, en Brossa, és producte de la imatge hipnagògica.

  2n, Tota la seva obra d'aquells anys -La bola i l'escarabat, el seu primer llibre de sonets; els seus primers poemes experimentals; les seves primeres temptatives de dotar de corporeïtat el poema; El cop desert, la seva primera i a hores d'ara inèdita peça teatral; i les seves proses inicials- és resolta a partir de la investigació i de l'encaix d'imatges hipnagògiques.

El fet poètic i la imatge hipnagògica, per tant, impregnen tota la producció brossiana d'aquest moment. Això fa que calgui començar a parlar del període hipnagògic en l'obra de Joan Brossa. La ignorància d'aquest fenomen suposa desvirtuar:
  a) tant els orígens de la poètica brossiana

  b) com les bases de la represa de l'avantguarda poètica catalana de postguerra.

Per tot això, quan apareix públicament el 1946 amb la revista "Algol" i conflueix poc més tard amb els futurs membres de "Dau al 7", Brossa està ja en possessió d'una obra, d'unes pautes de treball, d'unes línies d'investigació, d'unes conviccions i d'unes intuïcions que el fan l'home capaç d'aglutinar i de convulsionar, en un primer moment, els joves pintors -sobretot Ponç i, en menor mesura, Tàpies i Cuixart-, i de connectar-los amb la literatura i l'estètica de pre-guerra.

Ramon Salvo
Barcelona, setembre de 1995Notes
1. Jordi Coca, Joan Brossa o El pedestral són les sabates.
2. Joan Brossa. Antologia Poètica (1941-1978), edició a cura de Pere Gimferrer.
3. Malgrat aquesta afirmació rotunda de Brossa, estudiosos de la seva obra difereixen en la datació de la seva primera obra teatral. Xavier Fàbregas, en el pròleg a Teatre Complet situa l'inici del teatre brossià el 1945 amb Quiriquibú, mentre que Glòria Bordons en Introducció a la poesia de Joan Brossa data El cop desert el 1940 . La seva primera obra teatral, El cop desert, està escrita el febrer de 1944, tal i com el mateix Brossa fa dir al personatge de Zaratustra a la pàgina 76 de l'original.

Tornar enrera Tornar a d'I&P Galeria Virtual