ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE INTERNET I L'ENSENYAMENT DE LA LITERATURA


(Aquesta ponència ha estat presentada en INETCAT, 1r Congrés d'Internet a Catalunya, celebrat a Barcelona, del 27 de novembre a l'1 de desembre de 1996, dins l'Àrea d'Educació)

Els nous sistemes d'ensenyament i els nous mitjans tecnòlògics han generat i han de generar nous reptes educatius: nous conceptes i noves fórmules pedagògiques.

En un moment que l'Ensenyament Secundari Obligatori s'instaura de forma generalitzada a tot el país, la Xarxa Telemàtica de Catalunya, a través del Programa d'Informàtica Educativa de la Generalitat de Catalunya (PIE) i, mitjançant aquest, a través d'Internet, pot i ha d'oferir materials educatius adaptats als nous reptes tecnològics presents en la societat i en l'educació del segle XXI.

Les enormes possibilitats educatives de la telemàtica rauen, entre d'altres, en el fet que, com sabem, és capaç de connectar un gran nombre d'usuaris d'arreu del món i, per tant,

 • de facilitar-ne l'accés comú als recursos que s'hi ofereixin,
 • de possibilitar la participació dels seus usuaris en projectes comuns, i
 • d'intercanviar les seves experiències.

Quant a la literatura, en tant que producte social, cultural i artístic, que respon a un afany de comunicació, de relació, és un vehicle de transmissió cultural de primer ordre que insereix la persona en la seva tradició cultural a la vegada que li permet conèixer altres cultures i, d'aquesta manera, eixamplar el seu univers mental. A més, la literatura és:

 • 1r, un dels instruments més interessants i amb més possibilitats per a un ensenyament interdisciplinari gràcies al qual es pot arribar a altres àrees de coneixement i,
 • 2n, per la seva pròpia essència, la plasmació de les diferents manifestacions -sincròniques i diacròniques- d'una llengua.

Concretant les possibilitats que existeixen per treballar la literatura a l'ensenyament dins Internet, i partint de la premisa que els recursos dedicats a la literatura catalana encara són molt minsos, podríem assenyalar, principalment, 2 grans blocs, l'interès i ús dels quals dependrà en cada moment del tipus d'activitat que es vulgui realitzar:1. Accés a recursos dissenyats específicament amb aquesta finalitat:

Aquest punt el centraré gairebé exclusivament en la meva experiència personal com a coordinador d'alguns teledebats organitzats pel PIE basats en obres literàries.

El curs 1989-1990 el Programa d'Informàtica Educativa va començar a organitzar teledebats sobre obres literàries. Els teledebats -o fòrums- són activitats telemàtiques participatives entre alumnes de diferents centres en les quals es treballa en comú un tema preestablert de les diferents àrees curriculars. Un teledebat de literatura és un debat, un diàleg, que té com a punt de partida una obra literària. Fins al moment actual i adreçats a l'ensenyament secundari -l'únic nivell d'ensenyament a què faré referència-, se n'han fet 11, en els quals s'han debatut obres com ara Júlia , d'Isabel-Clara Simó; Tirant lo Blanc , de Joanot Martorell; Olivetti,Moulinex, Chauffoteaux et Maury , de Quim Monzó, Penja els guants Butxana , de Ferran Torrent; Tots tres surten per l'Ozama , de Vicenç Riera Llorca; Joc brut , de Manuel de Pedrolo; El temps de les cireres , de Montserrat Roig; L'auca del senyor Esteve , de Santiago Rusinyol; o La familia de Pascual Duarte , de Camilo José Cela, dels cinc darrers dels quals he estat responsable.

Al llarg d'aquests anys, alguns teledebats han generat uns treballs de documentació al voltant de les novel.les escollides. De moment, hi podeu trobar els dossiers preparats per a treballar les novel.les de
Igualment hi podreu trobar unes propostes de treball i uns exemples de treballs realitzats per alumnes per a la novel.la de Montserrat Roig a l'adreça:
www.xtec.es/recursos/curricul/llengua/roig_act.htm

Els de Tots tres surten per l'Ozama i Joc brut , aviat seran també a la xarxa. De moment, i també els anteriors, es poden trobar en el CD ROM Sinera.

A més d'aquests materials, que en aquest moment han quedat com a materials curriculars, però que en el seu moment van ser el material de suport d'uns teledebats, d'unes activitats participatives. Pel que fa en aquestes, tota la informació sobre projectes cooperatius recolçats pel PIE, com ara un projecte de creació literària, es poden trobar al
En aquests moments, a més d'aquelles propostes adreçades a l'ensenyament primari, està obert el teledebat CELA , que debatrà La familia de Pascual Duarte . El projecte està adreçat a estudiants de llengua castellana entre 14 i 18 i pretén ser un teledebat d'abast mundial. La seva adreça electrònica és:

L'experiència ens ha demostrat que els teledebats són
 1. una activitat globalitzadora que té en compte tots els apartats: Llengua oral, Llengua escrita, Lèxic, Literatura, Gramàtica i Llengua i Societat- que travessen el disseny curricular de l'àrea de Llengua i Literatura. els aspectes
 2. una activitat motivadora i aquest poder no rau pròpiament en la lectura ni en la discussió d'una obra literària, que és un treball que els alumnes estan acostumats a realitzar, sinó:
   Primer, perquè, en aquesta lectura i en aquesta discussió li troben una finalitat immediata, concreta i palpable.
   Segon, perquè és un treball participatiu: col.laboren amb els seus companys i, sobretot, perquè tenen la possibilitat de comunicar-se amb persones que els són distants tant en l'espai com en el temps.
   Tercer, perquè manegen una eina, la informàtica, que els atrau enormement a la qual cal afegir l'atractiu i, per què no, el prestigi de terballar amb un mitjà nou i, en aquests moments tan valorat socialment com és Internet.
 3. una activitat altament positiva tant pel que fa als resultats acadèmics com a la socialització: una mateixa obra i d'un mateix material es treballen de forma diferent amb un grup d'alumnes que participi en un teledebat que amb un altre grup que no hi participi, i no només quant a un més gran aprofundiment en la lectura sinó, i sobretot, a l'ànim i la il.lusió amb què es treballa i amb els millors resultats quant a volum i qualitat del treball; d'altra banda, afavoreix la relació entre els alumnes i entre els alumnes i el professorat, aspecte, aquest darrer no sempre fàcil d'aconseguir en una classe de llengua.

2. Accés a materials relacionats amb el món de la literatura que no han estat pensats específicament per a l'ensenyament.

A Internet hi podem trobar igualment materials i informació relacionats amb la literatura que, malgrat no haver estat tots pensats específicament per a l'ensenyament, poden ajudar-nos, tant als professors com als alumnes en el nostre treball. Normalment són materials de consulta dels quals ens serviren ja puntualment, perquè ens faciliten una informació que necessitem, ja com a punt de partida per elaborar un treball posterior.

En aquest sentit, podem donar als alumnes un seguit d'adreces relacionades amb el tema que volem treballar, com ara les avantguardes literàries o la poesia catalana contemporània i demanar-los l'elaboració d'un treball, ja sigui d'ampliació o de síntesi, posterior.


En el qual podem trobar, con és lògic, informació sobre artistes catalans, com ara Miró o Dalí

Conclusions

Sintèticament, a tall de conclusió, podríem dir que, encara que la literatura -i en aquest cas em refereixo només a les literatures catalana i castellana- sigui una de les àrees d'aprenentatge que, teòricament, pot tenir un futur esperançador dins Internet, en aquests moments les possibilitats reals de poder treballar-la a través de la xarxa són escasses. Perquè això que és una potencialitat passés a ser una realitat caldria dedicar ajudes i esforços a:
 • L'elaboració de materials.
 • Motivar el professorat a elaborar aquests materials i a participar en les activitats.
 • Divulgar les experiències.
 • Mentalitzar alguns sectors de l'ensenyament que l'àrea de Llengua i Literatura és un àrea amb futur que no ha de quedar al marge dels nous mitjans tècnics.

Ramon Salvo Torres
Barcelona, octubre de 1996
adreça electrònica: rsalvo@pie.xtec.es