Google a XTEC
  

Principal Mapa

Monòlegs hamletians

 

I, ii, 129  

 

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

O, that this too too solid flesh would melt   Ah, si aquest massa... massa sòlid cos  
Thaw and resolve itself into a dew!   es desfés, i es fongués, i es fes rosada!  
Or that the Everlasting had not fix'd   Oh si I'Etern no hagués dictat precepte  
His canon 'gainst self-slaughter! O God! God!   el fer-se a bocins!... Oh Déu!, que inútils  
How weary, stale, flat and unprofitable,   i exorcs i revellits i fadigosos  
Seem to me all the uses of this world!   tots els usatges d'aquest món em semblen!  
Fie on't! ah fie! 'tis an unweeded garden,   Lluny, lluny , ben lluny! Es un jardí d'herbotes  
That grows to seed; things rank and gross in nature   que granen abundants: sols hi ha collita  
Possess it merely. That it should come to this!   d’allò que ja és de si groller i fètid.  
But two months dead: nay, not so much, not two:   I en això som vinguts! Tot just dos mesos 

que fa que és mort!... (no tant: ni dos encara!)...

So excellent a king; that was, to this,    Un rei tan excel·lent, que, en comparança   
Hyperion to a satyr; so loving to my mother   d’aquest, ell era Apol·lo, aquest un sàtir;
That he might not beteem the winds of heaven   i amorós amb la mare en tal manera,  

que ni ais aires del Cel els consentia  

Visit her face too roughly. Heaven and earth!   que toquessin sa cara amb tacte rúfol!  

Cels i Terra! Caldrà que me'n recordi?...  

Must I remember? why, she would hang on him,   Si era ella qui al coll se li penjava,  
As if increase of appetite had grown   com si els seus apetits fessin creixença  
By what it fed on: and yet, within a month--   a força de saciar-los!... I, no obstant,  
Let me not think on't--Frailty, thy name is woman!--   al cap d'un mes... (No vull pas recordar-me'n,  

d’això.) Fragilitat, ton nom, és de dona!  

A little month, or ere those shoes were old   Un mes escàs!... Abans de deslluir-se  

les mateixes sabates que portava 

With which she follow'd my poor father's body,   seguint la caixa de mon pobre pare,  
Like Niobe, all tears:--why she, even she--   Plorant com una Níobe... Té, ella,  
O, God! a beast, that wants discourse of reason,   ella mateixa (o Déu! fins una bèstia,  

mancada de judici raonable,  

Would have mourn'd longer--married with my uncle,   l'hauria plorat més!) casada amb l'oncle,  
My father's brother, but no more like my father   el germà del meu pare, a qui s'assembla  
Than I to Hercules: within a month:   com a Hèrcules jo! ¡Al cap d'un mes,  
Ere yet the salt of most unrighteous tears   ans que la sal de les més falses llàgrimes ,  
Had left the flushing in her galled eyes,   hagués fugit de la rojor coent  
She married. O, most wicked speed, to post   dels seus ulls, es casà! Vilana pressa,  
With such dexterity to incestuous sheets!   la que així cuita a córrer a un llit d'incest!  
It is not nor it cannot come to good:   Això  ni és bo, ni pot tenir fi bona!...  
But break, my heart; for I must hold my tongue.  
Més... romp-te, cor; em cal frenar la llengua!  

I, v, 92

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

And shall I couple hell? O, fie! Hold, hold, my heart;  

Oh Hostes del Cel! Oh, Terra! On més girar-me?

A l'Infern? Fora, no! Cor meu, detura't!

And you, my sinews, grow not instant old,   I vosaltres, mos nervis, no us tornéssiu
But bear me stiffly up. Remember thee!   nervis de vell tan aviat: serveu-me!
Ay, thou poor ghost, while memory holds a seat   Recordar-me de tu! Pobre fantasma!

Sí! Mentre tingui la memòria un set

In this distracted globe. Remember thee!   en aquest món de torbació i deliris.
Yea, from the table of my memory  

Recordar-me de tu! Molt més encara:

I'll wipe away all trivial fond records,   jo esborraré dels fulls de ma memòria
All saws of books, all forms, all pressures past,   tots els frívols records, tot ço que als llibres
That youth and observation copied there;   he après, totes les formes, tots els rastres

que joventut i observació hi posaren;

And thy commandment all alone shall live   i sols ton manament serà claríssim
Within the book and volume of my brain,   en el volum de mon cervell, sens mescla
Unmix'd with baser matter: yes, by heaven!   de les coses vulgars: pel Cel t'ho juro!
O most pernicious woman!   Dona perniciosa!
O villain, villain, smiling, damned villain!   O vilà que somriu! Damnat vilà!
My tables,--meet it is I set it down,   Escrivim-ho: ja hi ets. Ara ja consta
That one may smile, and smile, and be a villain;   que pot ésser vilà, vilà, i somriure:
At least I'm sure it may be so in Denmark:   almenys ja sé que pot ser a Dinamarca.
So, uncle, there you are. Now to my word;   Així, oncle, ja ho tens. Ara, a l'encàrrec:
It is 'Adieu, adieu! remember me.'   el mot d'ordre és: Adéu, adéu! Recorda'm
I have sworn 't.   Ho he jurat.

II, ii, 549

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

Now I am alone.   Ja estic sol, ara
O, what a rogue and peasant slave am I!   I quin esclau que sóc tan baix i rústec!
Is it not monstrous that this player here,   No és monstruós que, ací mateix, un còmic.
But in a fiction, in a dream of passion,   només en ficció, somiant la ira
Could force his soul so to his own conceit   pogués a son intent forçar-se l'ànima
That from her working all his visage wann'd,   fins a tornar-se'n trasbalsat el rostre,
Tears in his eyes, distraction in's aspect,   els ulls plorant, estamordit l'aspecte,
A broken voice, and his whole function suiting   la veu trencada, i, en conjunt, movent-se
With forms to his conceit? and all for nothing!   d'acord amb son voler? I to per res!
For Hecuba!   Per Hècuba!
What's Hecuba to him, or he to Hecuba,   Que li és Hècuba a ell, o què és ell d'Hècuba,
That he should weep for her? What would he do,   perquè el faci plorar? Què no faria
Had he the motive and the cue for passion   si els meus motius tingués i el crit que em sento?
That I have? He would drown the stage with tears   L'escena hauria ja inundat de làgirmes,
And cleave the general ear with horrid speech,   i esbotzat les orelles de la gent

amb mots d'horror; els criminals serien

Make mad the guilty and appal the free,   tornats folls, i aterrats els deshonestos,
Confound the ignorant, and amaze indeed   els ignorants confosos, i esglaiada
The very faculties of eyes and ears. Yet I,   fins la potència d'ulls i oïda. Jo, però,
A dull and muddy-mettled rascal, peak,   fet un estúpid de fangosa argila,
Like John-a-dreams, unpregnant of my cause,   resto parat com un badoc de somnis
And can say nothing; no, not for a king,   ma causa oblido, i res a dir no encerto

ni un mot: ni per un rei a qui s'és feta 

Upon whose property and most dear life  

la més gran malvestat, contra sa vida,

tan cara per a mi, i contra son regne. 

A damn'd defeat was made. Am I a coward?  

Sóc jo covard? És que no hi ha qui em digui 

Who calls me villain? breaks my pate across?  

que só un vilà, la meva testa esberli,

Plucks off my beard, and blows it in my face?  

ma barba arrenqui, i me la tiri al rostre,

Tweaks me by the nose? gives me the lie i' the throat,   em sacsegi pel nas... i la paraula, 
As deep as to the lungs? who does me this?   en dir jo -Ments! no fa que me l'empassi al fons de mon pulmó? Si així em tractessin, 
Ha!  
'Swounds, I should take it: for it cannot be   em contindria, llamp!; car no pot ésser 
But I am pigeon-liver'd and lack gall   sinó que sóc cor-de-colom, i em manca 
To make oppression bitter, or ere this   fel que amargui l'ultratge: d'altra guisa, 
I should have fatted all the region kites   ja hauria fet de tots els corbs pastura 
With this slave's offal: bloody, bawdy villain!   L' entranya d'eix esclau! Bastaix impúdic! 
Remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain!   Rufià, triador, lasciu, bastaix ferotge! 
O, vengeance!

Why, what an ass am I! This is most brave,

  Oh! Venjança... Mes, afí, sóc ben bé un ase! 
  Ja és cosa de valent, que jo, el fill propi   
That I, the son of a dear father murder'd,   d'un tan bon pare assassinat, sentint-me
Prompted to my revenge by heaven and hell,   que infern i cel m'empenyen a venjar-lo, 
Must, like a whore, unpack my heart with words,   desfogui el cor, com una mala dona, amb mots només, i maleeixi i cridi 
And fall a-cursing, like a very drab,   com el vailet de cuina o la marcolfa! 
A scullion !

Fie upon't! foh! About, my brain! I have heard

  Quina vergonya! Prou! Cervell, a l'obra! 
  Tinc entès que algun cop, en el teatre, 
That guilty creatures sitting at a play   hi hagut culpables que, ferits de sobte
Have by the very cunning of the scene

Been struck so to the soul that presently

   en veure's en l'espill de l'art escènic,  
 
They have proclaim'd their malefactions;   a crits han confessat llurs malifetes.
For murder, though it have no tongue, will speak   Que el crim, àdhuc sens llengua, pot parlar per òrgans verament miraculosos. 
With most miraculous organ. I'll have these players   Faré, doncs, que aquest còmics representin 
Play something like the murder of my father   una acció com la mort del pare, 
Before mine uncle: I'll observe his looks;   davant de l'oncle. No el perdré de vista, 
I'll tent him to the quick: if he but blench,   sondejaré el seu fons; i, sols que tremoli,
I know my course. The spirit that I have seen   ja conec mon camí. Aquell fantasma 

que he vist, pot ésser que el diable sigui 

May be the devil: and the devil hath power   car el diable té poder per fer-se  
To assume a pleasing shape; yea, and perhaps   veure, assumint una agradable forma;

i qui sap si, talment amb ma tristesa 

Out of my weakness and my melancholy,   i mon trist natural (com el diable
As he is very potent with such spirits,   té potencia tan gran sobre els fantasmes),
Abuses me to damn me: I'll have grounds   per a damnar-me em torba. Cal que tingui 
More relative than this: the play 's the thing   proves més fermes que les d'ell. El drama  
Wherein I'll catch the conscience of the king.   serà el millor parany, on, per sorpresa,

la consciència del rei restarà presa. 

III, i, 55

 

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

To be, or not to be: that is the question:  

Ser o no ser, aquesta es la qüestió:

Whether 'tis nobler in the mind to suffer  

si pensa amb més noblesa qui suporta 

The slings and arrows of outrageous fortune,  

dards i fondes d’ultratjat fortuna, 

Or to take arms against a sea of troubles,  

o aquell que s'arma contra un mar de penes

And by opposing end them? To die: to sleep;   i amb les armes s'hi oposa per finir-les
No more; and by a sleep to say we end  

Morir, dormir: res més. I dir que acaben 

The heart-ache and the thousand natural shocks  

amb un son les tristors i els mil encontres

That flesh is heir to, 'tis a consummation   dels quals la carn es natural hereva, 
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;   és una fi que desitjar caldria devotament. 

Morir, dormir. Dormir!... 

To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;   qui sap si somiar!... Vet aquí el tràngol; 
For in that sleep of death what dreams may come  

que en aquest son de mort quins somnis poden 

When we have shuffled off this mortal coil,  

pervenir-nos, quan sigui ja despresa

Must give us pause: there's the respect  

a nostra pell mortal? ... Això es detura:

That makes calamity of so long life;  

aquest és el temor que dóna el viure 

For who would bear the whips and scorns of time,  

tan llarg el patiment. Car, qui voldria

sofrir les burles i els cops de la vida,

The oppressor's wrong, the proud man's contumely,  

els tropells del tirà, les fuetades

que ens vénen del superb, les agonies

The pangs of despised love, the law's delay,  

d'un amor menyspreat, la inacabable

The insolence of office and the spurns  

durada del pledeig, les insolències 

That patient merit of the unworthy takes,  

de tots aquells que ens manen, i les guitzes 

When he himself might his quietus make   que el mèrit pacient rep dels indignes, 
With a bare bodkin? who would fardels bear,  

si hom pot fer-se a si mateix el compte 

amb un simple punyal? Qui sostindria, 

To grunt and sweat under a weary life,  

suant i grinyolant, el pes del viure, 

But that the dread of something after death,  

si alguna cosa no temés, darrera 

The undiscover'd country from whose bourn  

de la mort (regió desconeguda 

No traveller returns, puzzles the will  

de la qual mai cap viatger no torna), 

And makes us rather bear those ills we have  

que ens pertorba el valer i ens fa ajupir-nos 

als mals que ara sofrim, ans que llançar-nos 

Than fly to others that we know not of?  

a d'altres que ignorem?... I així va fent-nos 

Thus conscience does make cowards of us all;   covards a tots els homes la consciència; 
And thus the native hue of resolution  

i el nadiu vermelleig dels determinis 

Is sicklied o'er with the pale cast of thought,   així s'esgrogueeix amb els reflexos 

del pàl·lid pensament; i les empreses 

And enterprises of great pith and moment   d'empenta i d'ocasió, per a no veure-ho, 
With this regard their currents turn awry,   van desviant-se del seu curs i perden 
And lose the name of action.--Soft you now!   fins el nom d'accions!... I ara, assossega't. 
The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons   La bella Ofèlia! Nimfa, en les plegaries
Be all my sins remember'd.   vetlla pels meus pecats

III, ii, 388

 

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

Tis now the very witching time of night,   Hora és aquesta a encantaments propícia,
When churchyards yawn and hell itself breathes out   badallen els fossars, l'infern engega
Contagion to this world: now could I drink hot blood,   infecte baf al món: ara podria

beure calenta sang i fer tals coses

And do such bitter business as the day   espaventables que en presenciar-les,
Would quake to look on. Soft! now to my mother.   el jorn s'estremiria. Calma! Calma!
O heart, lose not thy nature; let not ever  

Anem envers la mare. Cor, no siguis

inhumà, que ja mai arribi a veure's

The soul of Nero enter this firm bosom:   l'esperit de Neró dins mon pit noble:
Let me be cruel, not unnatural:   sigues cruel, mes no contra natura.
I will speak daggers to her, but use none;   Parla amb punyals, mes el punyal no l'usis,
My tongue and soul in this be hypocrites;   i en això llengua i cor sien hipòcrites;
How in my words soever she be shent,  

car, com siguie que els mots puguin colpir-la 

To give them seals never, my soul, consent  

ja mai, cor meu, consentis a ferir-la!

 

III, iii, 73

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

Now might I do it pat, now he is praying;   Ara ho puc fer ben bé, puix ara prega
And now I'll do't. And so he goes to heaven;   i ara he de fer-ho. I se'n va al Cel, llavores!
And so am I revenged. That would be scann'd:   I així resto venjat? Cal deturar-s'hi.
A villain kills my father; and for that,   Un brètol mata el pare; i per això
I, his sole son, do this same villain send   l'únic fill seu envia doncs el brètol 
To heaven.   al Cel!
O, this is hire and salary, not revenge.   Però això és mercè i paga, no venjança.
He took my father grossly, full of bread;   El matà el are entre el en fits de gola, 
With all his crimes broad blown, as flush as May;   florint, com saba al maig, totes les culpes;
And how his audit stands who knows save heaven?   i el càstig, fora el Cel, qui pot saber-lo!
But in our circumstance and course of thought,   Mes, per l'ocasió i nostres judicis,
'Tis heavy with him: and am I then revenged,   deu ésser força greu, i jo em creuria
To take him in the purging of his soul,   venjar-me bé d'aquest, ara matant-lo

al bell moment que ell es neteja l'ànima

When he is fit and season'd for his passage?   quan ja és bo i sanat per l'altra vida?
No!    

No! No, mon glavi

Up, sword; and know thou a more horrid hent:   Cerca un temps més hòrrid,
When he is drunk asleep, or in his rage,   que sigui irat, en son d'embriaguesa,
Or in the incestuous pleasure of his bed;   en les folgances del seu llit incest;
At gaming, swearing, or about some act   jugant, jurant o executant tals coses
That has no relish of salvation in't;   que no deixin remei per a salvar-se.
Then trip him, that his heels may kick at heaven,   Escomet-lo llavors perquè cossegi

el Cel amb sos talons, i que demnada

And that his soul may be as damn'd and black   pugui mirar-se l'ànima, i tan negra
As hell, whereto it goes. My mother stays:   com l'infern on caurà.- La meva mare

deu frisar-se esperant -No t'és metgia,

This physic but prolongs thy sickly days.    el que faig: sols prolonga ta agonia 

IV, iv, 32

Edició del I Foli

 

Traducció de  Morera i Galícía

How all occasions do inform against me,   Com crida contra mi, tot el que em passa,
And spur my dull revenge! What is a man,   i atia ma venjança tardanera!
If his chief good and market of his time   Què és l'home, si el gran bé, l'afany del viure,
Be but to sleep and feed? a beast, no more.   fos sol menjar i dormir? Fóra una bèstia
Sure, he that made us with such large discourse,   i res més. Ben segur que El qui va fer-nos

de tan potent discurs que por fixar-se

Looking before and after, gave us not   en l'abans i el després, no va donar-nos
That capability and god-like reason   tan divina raó, tanta potència
To fust in us unused. Now, whether it be   perquè a dins se'ns rovellin sens usar-les.

Jo mateix, sigui per oblit imbècil,

Bestial oblivion, or some craven scruple   o tal vegada temorenc escrúpol
Of thinking too precisely on the event,   de pensar en mon cas amb més fixesa
A thought which, quarter'd, hath but one part wisdom   (escrúpols que, de quatre parts, n'hi ha una
And ever three parts coward, I do not know   d'assenyament, i tres de covardia),
Why yet I live to say 'This thing's to do;'   no sé com visc encara per a dir-me
Sith I have cause and will and strength and means   que allò cal fer, tenint raó de sobres,

i medi, força, i voluntat per fer-ho.

To do't. Examples gross as earth exhort me:   Exemples, grans com tot el món, m'exhorten;
Witness this army of such mass and charge   testimoni, eix nombrós i fort exèrcit
Led by a delicate and tender prince,   conduït per un jove, fràgil príncep:
Whose spirit with divine ambition puff'd   pers l'esperit d'ambició divina, 
Makes mouths at the invisible event,   se'n riu pla bé, del que el futur amaga,
Exposing what is mortal and unsure   i, el que és mortal i mai segur, ho exposa,
To all that fortune, death and danger dare,   per... una closca d'ou, a l'escomesa
Even for an egg-shell. Rightly to be great   del perill, d la mort i la fortuna.

Ser gran de bona llei no és pas no moure's,

Is not to stir without great argument,   sense motius molt grans, de grans empreses,
But greatly to find quarrel in a straw   sinó lluitar fins per un bri de palla
When honour's at the stake. How stand I then,   si hi és en joc l'honor. Jo, doncs, llavores,
That have a father kill'd, a mother stain'd,   amb pare assassinat, mare sens honra
Excitements of my reason and my blood,   (esperons de ma sang i de ma pensa),
And let all sleep? while, to my shame, I see   com resto així, deixant que tot s'adormi,

mentre veig, per a mé avergornir-me,

The imminent death of twenty thousand men,   en greu perill de mort uns deu mil homes,
That, for a fantasy and trick of fame,   que sols fantasiant d'un ram de fama
Go to their graves like beds, fight for a plot   van com si al llit anessin, a llur fossa
Whereon the numbers cannot try the cause,   i que es batran per un redol de terra

on, tants com són, no s'hi podran remoure,

Which is not tomb enough and continent   ni gran a bastament serà la tomba
To hide the slain? O, from this time forth,   per a colgar-hi els morts? D'ací endavant,
My thoughts be bloody, or be nothing worth!   no em valgui el pensament si no és sagnant.

 

   
free hit counter  

 Susanna Alonso-Cuevillas Sayrol  2004  Correspondència amb ls professora

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya