L'AUTOR

Tot i que Homer va partir dels materials èpics recopilats en segles de tradició oral, avui en dia no es dubta que la Ilíada i l'Odissea són obres d'autor, tan originals com podien ser-ho i construïdes bàsicament sobre un pla premeditat i unitari. Ho prova l'organització del material en un conjunt coherent i travat o la sensibilitat que s’hi detecta.

El que sí que molts estudiosos posen en dubte és la relació entre la Ilíada i l'Odissea. Les diverses teories oscil·len entre dos extrems:

  • La Ilíada i l'Odissea són obres de dos poetes diferents, tal com suggereixen les diferències de pensament, de cultura material i de context sociopolític que semblen indicar una redacció posterior per a l'Odissea.
  • Tots dos poemes van ser redactats per un mateix autor. Les divergències entre l'un i l'altre són degudes o bé a la temàtica i als escenaris diferents o bé al fet que la Ilíada és una obra més primerenca mentre que l'Odissea va ser composta a la vellesa.

Sobre l'autor o autors de la Ilíada i l'Odissea les úniques dades són les que es poden extreure dels mateixos poemes:

  • Procedeix de la Jònia, ja que el dialecte predominant és el jònic.
  • Va compondre la Ilíada poc abans del 700 a.C., si tenim en compte dos factors. Primerament els elements culturals més tardans que presenta són de finals del s. VIII a.C. En segon lloc, la complexitat de la seva estructura i la seva llargària fan pensar que l'autor la va escriure, o almenys dictar, i l'alfabet va ser introduït a Grècia també cap a les darreries del segle VIII a.C.

Retrat arquetípic d'Homer, Musée du Louvre, París (S.G.).