LA CONJUGACIÓ IRREGULAR

EL VERB SVM 'SER'

Sistema de present

Formes personals
indicatiu
subjuntiu
imperatiu

present

sum
es
est
sumus
estis
sunt

sim
sis
sit
simus
sitis
sint


es


este

pretèrit imperfet

eram
eras
erat
eramus
eratis
erant

essem
esses
esset
essemus
essetis
essent


futur

ero
eris
erit
erimus
eritis
eruntesto


estote
sunto

 

Formes no personals
present futur
infinitiu esse futurus -a -um esse / fore
participi futurus -a -um

 

RECORDEU

El sistema de perfet del verb sum és regular sobre el tema fu-, inclòs l'infinitiu perfet (fuisse). Vegeu el paradigma del sistema de perfet de la conjugació regular.