DECLINACIÓ DELS PARTICIPIS

1. Participi present

El participi de present es declina igual que els adjectius d'una terminació de tema en -i.

sing.
pl.
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N.

amans

amans

amantes

amantia

V.

amans

amans

amantes

amantia

Ac.

amantem

amans

amantis / es

amantia

G.

amantis

amantis

amantium

amantium
D.

amanti

amanti

amantibus

amantibus
Ab.

amanti / amante

amanti

amantibus

amantibus

2. Participi perfet

El participi de perfet es declina igual que els adjectius de tres terminacions (tema en -o/-a).

sing.
pl.
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N.

amatus

amata

amatum

amati

amatae

amata

V.

amate

amata

amatum

amati

amatae

amata

Ac.

amatum

amatam

amatum

amatos

amatas

amata

G.

amati

amatae

amati

amatorum

amatarum

amatorum

D.

amato

amatae

amato

amatis

amatis

amatis

Ab.

amato

amata

amato

amatis

amatis

amatis

3. Participi futur

El participi de futur es declina igual que els adjectius de tres terminacions (tema en -o/-a).

sing.
pl.
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N.

amaturus

amatura

amaturum

amaturi

amaturae

amatura

V.

amature

amatura

amaturum

amaturi

amaturae

amatura

Ac.

amaturum

amaturam

amaturum

amaturos

amaturas

amatura

G.

amaturi

amaturae

amaturi

amaturorum

amaturarum

amaturorum

D.

amaturo

amaturae

amaturo

amaturis

amaturis

amaturis

Ab.

amaturo

amatura

amaturo

amaturis

amaturis

amaturis

 

Temes relacionats:

Com es construeix el participi: Formes no personals del sistema de present (infectum)

Com funciona el participi: Sintaxi del participi