L'Alumne o la persona afectada per una deficiència motriu, és aquella persona que té la deficiènca motriu deguada a una alteració en l'aparell motor. Cada deficiència motriu és diferent d'una persona a una altra i farà que la persona afectada tingui algunes limitacions, sobretot les referides a la mobilitat.

Dins de les deficències motriu la més coneguda i comú és la paràlisi cerebral però no és l'única, hi ha altres deficiències motrius depenent de l'origen de la lesió:

D' origen cerebral

Paràlisi cerebral.

Traumatismes craneoencefàlics.

Tumors.

D'origen espinal

Poliomelitis

Espina bífida

Lesions medulars degeneratives

Traumatisme medular

D'origen muscular Miopatíes( distrofia muscular de Duchenne, escapular de Landouzy-Djerine
D'origen ossi-articulatori

Malformacions congènites (amputacions,luxacions...)

Distròfiques (ostogènesi imperfecte)

Microbianes (tuberculos ossi-articulari, osteomielitis aguda)

Reumatismes infantils

Lesions osteoarticulars per desviació del raquis (cifosi, escoliosi,lordosi)

Com en moltes altres deficiències a cada persona li pot afectar d'una forma diferent encara que sigui coincideixi el mateix trastorn en algunes persones, això és degut als factors intrínsec i extrínsics que envolten a la persona afectada per aquest trastorn motriu. Intínsicament es refereix a l'afectació motriu que es tingui, segons el grau d'afectació podrà tenir més o menys habilitats, més o menys autònomia, més o menys problemes associats a la discapacitat motriu.Extrínsicament fa referència un cop més a l'entorn de la persona afectada per la deficiència motriu que haurà d'atendre a les dificultats motrius i a altres necessitats que puguin sorgir com és la comunicació, la respiració, l'autonomia...de forma conjunta i coordinada.

Els nens afectats per deficiències motrius poden presentar un seguit d'alteracions durant els seu desenvolupament, derivades de forma directe i indirecte al seu trastorn motriu. En el desenvolupament de qualsevol nen són molt importants i bàsiques les habilitats motrius que va adquirint: caminar, parlar, agafar, tocar, escriure,desplaçar-se...totes aquestes adquisicions depenen d'habilitats motrius . Aquestse limitacions en les adquisicions motrius afectaran indirectament a altres aspectes importants de la seva vida com la limitació d'experiències, d'explorar l'entorn, fet que pot afectar al seu desenvolupament intel.lectual.

Malgrat aquestes generalitzacions sobre les limitacions motrius i de desenvolupament que pot tenir una persona afectada per un trastorn motriu sempre caldrà tenir en compte que no aquestes limitacions no es donaran en tot els casos ja que existeixen diferencies individuals importants.

Tornar a la pàgina principal