Els recursos que s'utilitzin per els alumnes afectats per autisme caldrà que siguin valorats específicament i en concret per a cada alumne degut a la gran heterogeneitat que es dóna dins de l'autisme i dels tratorns generelitzats de desenvolupament.

Per atendre adequadament a aquest tipus d'alumnat caldrà que el centre o l'escola tingui en compte els següents factors segons Álvaro Marchesi:

  • Per atendre millor aquests alumnes és millor un centre escolar petit, amb un nombre baix d'alumnes per aula.
  • Són preferibles centres estructurats, amb estils didàctics directius i amb formes d'organització de la jornada escolar.
  • És imprescindible un compromís real del claustre i del mestres i suports que rebi l'alumne amb autisme.
  • És important l'existència de recursos complemetnaris i en especial dels psicopedagog que orientarà, així com del logopeda.
  • Proporcionar als companys del nen autista claus per comprendre'l i ajudar-lo en els seus aprenentatges i relacions.

Serà molt important la resposta que doni l'escola a l'alumne afectat per autisme però també és important i imprescindible la col.laboració familiar.

En el cas d'alumnes autistes en els àmbits que s'haurà d'incidir més són:

  • La comunicació.
  • El llenguatge
  • Habilitats socials.

Per incidir ens aquest àmbits caldrà potser adaptar o ajustar objectius, continguts,criteris d'avaluació i criteris metodologics. Caldrà que els objectius a treballar es situin en el nivell evolutiu en el que es troba el nen.La metodologia educativa que s'utilitzi en nens autistes ha de ser estructurada i basada en els coneixements desenvolupaments per la modificació de conducta,objectius evolutius i adaptats a les característiques personals dels alumnes, funiconals i amb una definició explícita de sistemes per la generalització, han d'implicar a la família i a la comunitat, han de ser intensius i preventius.

L'alumne amb autisme requereix d'una atenció específica i individualitzada per els seus problemes més importants.Serà molt important i necessari l'atenció del mestre de suport tant a dins de l'aula ordinària com en sessions individualitzades, també serà imprescindible els suport dels especialiestes en audició i llenguatge. El psicopedagog serà l'encarregat d'estructurar i coordinar tots els sistemes d'ajuda i educació.

En les adaptacions dels elements materials i recursos didàctics caldrà buscar la finalitat d'estimular l'interès. Caldrà crear espais de treball amb pocs elements, que no el puguin fer distreure i que possibilitin la concentració . Caldrà que els materials estiguin disposats de forma clara i ordenada, amb claus visuals que permetin a l'alumne treballar de forma independent. Pot ser serà necessari modificar els material didàctics.

L'educació del alumnes afectats per autisme o trastorns generalitzats de desenvolupament requereix segurament més recursos que els que es puguin utilitzar per una altre alteració.

Tornar a la pàgina principal