Paral·lelograms:
Comparació del rectangle i el romboide.

Movent els punts lliscants i els punts blaus pots variar les dos figures, les seves propietats però es mantenen, si bé en el cas del rectangle podem arribar a transformar-lo en un quadrat, i el romboide en un rectangle o en un quadrat. Intenta esbrinar quines són aquestes propietats que es mantenen presents en tots moments a cada figura.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

El rectangle té els quatre angles rectes però solament els costats oposats són iguals dos a dos. No és un quadrilàter regular.

El romboide, igual que el rectangle, té els costats oposats paral·lels i iguals dos a dos. Els angles els té diferents, solament els oposats són iguals dos a dos. Tampoc és un quadrilàter regular.

Sebastià Mora Masot, 08-03-2008, Creat amb GeoGebra