Paral·lelograms: Comparació del rombe i el romboide.

Movent els punts lliscants i els punts blaus pots variar les dos figures, les seves propietats però es mantenen, si bé en el cas del romboide podem arribar a transformar-lo en un rombe. Intenta esbrinar quines són aquestes propietats que es mantenen presents en tots moments a cada figura.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

El rombe té els quatre costats iguals però solament els angles oposats són iguals dos a dos. No és un quadrilàter regular.

El romboide, igual que el rombe, té els angles oposats iguals dos a dos. Els costats els té diferents, solament els oposats són paral·lels i iguals dos a dos. Tampoc és un quadrilàter regular.

Sebastià Mora Masot, 08-03-2008, Creat amb GeoGebra