TIPOLOGIES TEXTUALS
El text descriptiu


Un text descriptiu presenta, explica detalladament, precisa com són les persones, els animals, els objectes, els llocs, els ambients, ...

Sovint, les descripcions formen part d'altres textos.

En un text descriptiu s'utilitzen recursos lingüístics que permeten crear una imatge mental d'allò que es descriu: verbs en present o en imperfet, mots de significat precís (com els substantius), adjectius que afegeixen qualitats a la realitat descrita, comparacions, etc.

Per fer una bona descripció cal seguir uns passos:

- Observar amb atenció allò que es vol descriure

- Seleccionar les coses observades que considerem més interessants.

- Estructurar i ordenar la informació.

- Redactar la descripció.

Descripció d'ambients

Torna a la pàgina de TIPOLOGIES TEXTUALS