Unitats d'escolarització compartida (UEC)

 


Instruccions sobre aspectes organitzatius i d’avaluació d’alumnes en unitats d’escolarització compartida

Les instruccions de la DGOIE, de 30 de juny de 2001, estableixen el procediment de l’escolarització compartida i el traspàs de la informació sobre l’avaluació de l’alumnat de l’ESO, entre els centres i les UEC, segons les explicitacions següents:

1. Les unitats d’escolarització compartida

2. Aspectes curriculars i organitzatius

2.1. Desplegament i aplicació del currículum

3. Identificació de l’alumnat susceptible d’atenció a les unitats d’escolarització compartida

3.1. Procediment que cal seguir per a l’escolarització d’alumnat a les unitats d’escolarització compartida

3.1.1. Derivació d’alumnat dels centres d’educació secundària obligatòria a les unitats d’escolarització compartida

3.1.2. Seguiment escolar i psicopedagògic de l’alumnat que assisteix a les unitats d’escolarització compartida

3.1.3. Retorn de l’alumnat al centre de procedència

3.1.4. Motius pels quals un alumne/a pot causar baixa en una UEC


1. Les unitats d’escolarització compartida

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen l'Educació Secundària Obligatòria, de manera excepcional alguns d’aquests alumnes podran seguir part dels ensenyaments corresponents d'aquesta etapa en unitats d’escolarització compartida (UEC), on se’ls oferiran les activitats específiques adaptades a les seues necessitats.

El Departament d’Educació ha arribat a acords amb determinades entitats i corporacions locals per poder oferir aquestes activitats complementàries, des de les unitats UEC, tot considerant l’experiència i l’especialització en l’atenció a joves amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, predelictives o d’altres de naturalesa similar.

L’escolarització en aquestes unitats comportarà una escolarització compartida amb el centre docent en què l’alumne/a es trobi matriculat, del qual continuarà depenent tant als efectes acadèmics com els administratius.

2. Aspectes curriculars i organitzatius

Les unitats d’escolarització compartida oferiran la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup molt més reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades.

Les activitats que s’imparteixin en les unitats d’escolarització compartida tindran com a referent últim els objectius generals de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, ajustats a les característiques i als coneixements de l’alumnat, i presentaran, preferentment, un caràcter globalitzador i de les aplicacions pràctiques; a més a més, tindran en compte la promoció d’habilitats que facilitin la inserció social i laboral. Igualment en aquestes unitats es prioritzaran les activitats que promoguin l’adquisició de les habilitats necessàries per a la readaptació de l’alumnat al medi escolar ordinari.

L’escolarització en aquestes unitats tindrà sempre caràcter temporal i caldrà revisar-la al llarg del curs escolar, segons el que estableix el punt 3.1 d’aquest annex. Sempre que sigui possible, es procurarà que l’escolaritat compartida comporti per a l’alumne/a la realització d’algunes activitats en el centre docent al qual pertany.

 

2.1. Desplegament i aplicació del currículum

El currículum de referència per a l’alumnat que comparteix escolaritat en les unitats d’escolarització compartida serà el corresponent a l’etapa d’educació secundària obligatòria i al projecte curricular del centre de procedència, que es concretarà en el pla d’actuació que elabora la comissió de treball, el tutor o tutora de l’alumne/a del centre d’ESO de procedència, l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i la persona responsable de l’alumne/a a la UEC, encarregada del seguiment escolar i psicopedagògic en el moment de la seva derivació i amb una valoració trimestral.

Només per a l’alumnat que ho necessita, el director o directora del centre sol·licitarà la modificació individual del currículum, referida a canvis significatius en els continguts i objectius d’una o més àrees de l’etapa o bé en la distribució de crèdits comuns i variables establerta amb caràcter general, que tramitarà als serveis territorials, tal com ho disposa l’Ordre de 24 novembre de 1998, per la qual cosa s'estableix el procediment per a l’autorització de modificacions d’elements prescriptius del currículum de l’etapa d’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 2807, de 18.1.99).

3. Identificació de l’alumnat susceptible d’atenció a les unitats d’escolarització compartida

L’atenció educativa de l’alumnat en les unitats d’escolarització compartida té un caràcter excepcional i es produirà només quan el centre hagi exhaurit totes les possibilitats d’adaptació i d’atenció personalitzada, d’acord amb els recursos humans i materials disponibles.

Serà susceptible de rebre atenció educativa en aquestes unitats l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar que, a més d’un retard en els aprenentatges, presenti de manera reiterada i contínua alguna de les característiques següents:

• Desajustos conductuals greus que es manifestin en situacions d’agressivitat o violència que posin en perill la convivència del centre.

• Absentisme injustificat, rebuig escolar, existència de conductes predelictives greument perjudicials, contraris a les normes de convivència del centre.

Els alumnes hauran d'haver cursat, preferiblement, el primer curs de l’ESO, o bé tenir, com a mínim, 14 anys i no més de 16 anys,

3.1. Procediment que cal seguir per a l’escolarització d’alumnat a les unitats d’escolarització compartida

Als diversos serveis territorials s’establirà el procediment per identificar l’alumnat que ha d’utilitzar aquest recurs i les condicions en què ha de fer-ho.

Aquest procediment inclourà:

3.1.1. Derivació d’alumnes dels centres d’educació secundària obligatòria a unitats d’escolarització compartida

a) Proposta escrita del tutor/a de l’alumne o alumna a la comissió d’atenció a la diversitat del centre explicitant els motius pels quals la realitza. Si en el centre no existeix la comissió d’atenció a la diversitat, el tutor o tutora sol·licita al cap d’estudis i al coordinador pedagògic, així com a l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), una reunió per exposar el problema.

b) Anàlisi de la proposta per part de la comissió, estudiant sobretot les mesures que ha emprat el centre per intentar resoldre la situació i afavorir l’aprenentatge de l’alumne/a.

c) Si la proposta és acceptada, el director/a del centre l’eleva a la Inspecció juntament amb un informe de l’EAP i l’acord escrit dels pares o tutors legals de l’alumne/a.

d) La Inspecció valora positivament o negativament la proposta i ho eleva al director/a dels serveis territorials corresponents.

e) El director o directora dels serveis territorials resol i tramet còpies compulsades d’aquesta resolució al director/a del centre d’ESO on està escolaritzat l’alumne/a, al responsable de la UEC on assistirà i al Servei d’Educació Especial i Programes Educatius, de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat

Així doncs, els alumnes seran derivats a les UEC per resolució expressa de la direcció dels serveis territorials corresponents, que fonamentarà la seva resolució en els informes anteriorment esmentats i a raó de la disponibilitat de places de les UEC.

Els informes que elaboraran el director/a del centre i l’EAP contindran informació referent a:

Informe del director/a del centre d’ESO, que constarà de:

• Els motius pels quals se sol·licita l’escolarització en una UEC.

• Actuacions prèvies a la proposta d’adaptació curricular, d’emplaçament escolar, disciplinàries,     etc., dutes a terme al centre a fi de donar resposta educativa a les necessitats específiques de     l’alumne/a.

• Document signat pel pare, mare o tutor legal, on consti que se’ls ha informat i estan d’acord amb    la mesura proposada. Informe d’escolarització compartida de l’EAP, que constarà de:

• Valoració psicopedagògica de l’alumne/a, fent especial incidència en els aspectes    relacionats a l’apartat 3 d’aquest annex.

• Aspectes que cal prioritzar per compensar les dificultats d’adaptació escolar de    l’alumne/a.

• Justificació de la necessitat i de la conveniència d’assistir a la UEC.


3.1.2. Seguiment acadèmic, avaluació i acreditació escolar de l’alumnat que assisteix a les unitats d’escolarització compartida

A aquests efectes es crearà una comissió de treball composta pel tutor de l’alumne/a del centre d’ESO de procedència, l’EAP i la persona responsable de l’alumne o alumna a la UEC, amb les funcions següents:

• Elaborar un pla d’actuació adreçat a l’alumne/a per un període concret (revisable, però màxim d’un curs escolar) amb uns objectius acotats i avaluables cada tres mesos. Aquest pla d’actuació constarà de:

  • Priorització de les capacitats de l’etapa.
  • Contingut de les àrees del currículum.
  • Objectius didàctics, activitats d’aprenentatge i activitats d’avaluació.
  • Estratègies metodològiques, d’organització i recursos.

• Seguir trimestralment el pla d’actuació amb la consegüent realització de l’acta de la comissió de treball (vegeu-ne el model F1).

Els responsables de les unitats d’escolarització compartida desenvoluparan la programació establerta (crèdits comuns, variables i de síntesi) a partir del pla d’actuació. El seguiment acadèmic i l’avaluació del progrés de l’alumnat es recolliran en el corresponent full de seguiment acadèmic de l’alumne/a (vegeune els models F2).

El responsable de la unitat d’escolarització compartida trametrà al director/a del centre corresponent els fulls de seguiment acadèmic dels alumnes al final de cada trimestre. Els fulls de seguiment acadèmic s’incorporaran a l’expedient de cada alumne/a i es conservaran en el centre fins que acabi la seva escolarització.

En finalitzar cada curs escolar es constituirà per a cada alumne/a una junta d’avaluació formada pel director o directora del centre o persona en qui delegui, el professor-tutor de l’alumne/a i el responsable de l’alumne/a en la unitat d’escolarització compartida. Aquesta junta comptarà amb la col·laboració d’un membre de l’EAP. Les decisions de la junta s’inclouran a l’acta d’avaluació que correspongui. El secretari/ària del centre corresponent traslladarà aquests resultats a l’expedient acadèmic i al llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic. Tal com s’estableix en l’Ordre de 3 de juny de 1996, la Inspecció d’Educació supervisarà les actuacions d’avaluació i vetllarà per la seva adequada integració en el procés educatiu dels alumnes i per la seva correcció formal.

3.1.3. Retorn de l’alumnat al centre d’ESO de procedència

En el moment que es consideri la possibilitat de retorn de l’alumne/a al centre, s’instrumentarà el procediment següent:

a) La comissió de treball comunica al director/a del centre d’educació secundària i al director/a de la UEC, respectivament, que l’alumne/a ja pot incorporar-se al centre ordinari, i els lliura l’últim informe de seguiment i l’avaluació corresponent.

b) El director o directora del centre comunica als pares i a la Inspecció el retorn del seu fill/a i alumne/a, respectivament.

c) La Inspecció ho comunica al director o directora dels serveis territorials
corresponents perquè en quedi constància.

3.1.4. Motius pels quals un alumne/a pot causar baixa en una UEC

• Retorn de l’alumne o alumna al centre d’ESO de procedència, tal com    estableix el punt 3.1.3.
• En el moment que fa 16 anys d’edat.
• Després d’un mes d’absentisme injustificat.

En tots els casos es procedirà de la manera següent: La Inspecció ho comunicarà a la direcció dels serveis territorials perquè en quedi constància i perquè tramiti la corresponent resolució de baixa, especificant-ne el motiu a la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat. A més, els serveis territorials designaran un inspector/a com a interlocutor de les UEC i com a supervisor de l’atenció educativa de l’alumnat.

En finalitzar el curs, els directors i directores dels serveis territorials elevaran al director/a general d’Ordenació i Innovació Educativa un informe amb:

• La relació d’alumnes dels seus serveis territorials que han assistit a unitats d’escolarització   compartida, fent-hi constar la durada d’aquesta mesura i el centre de procedència de l’alumne/a.

• La valoració de la utilitat del recurs de les unitats d’escolarització compartida al llarg de cada curs.

• La relació d’alumnes que han retornat a l’IES.

• La relació d’alumnes absentistes.

• La relació d’alumnes que han obtingut el graduat.

 

Models de documents:

Proposta sol·licitud INFORME PSICOPEDAGOGIC
Proposta del director INFORME DIRECTOR
Conformitat dels pares o tutors ACORD PARES
Informe avaluació INFORME NOTES
Seguiment del teball a l'aula SEGUIMENT TREBALL A L'AULA

 

 

Toni Perulles i Rull - 2007