http://www.Educaweb.com

Educaonline, s.l.

Article pel al monogràfic sobre Orientación en Educaweb.com

Tasca orientativa als webs:

http: www.xtec.es/~tperulle

http://web.udg.es/tiec/cast/principalne.htm (Consultar Actes)

Toni Perulles i Rull.

¿Consideres que Internet està tot modificant la teua pràctica com orientador/a professional?

Sí, i pot donar als estudiants encara més suports mitjancers per tal de millorar-la, de mode qualitatiu, sobretot en els vessants dels punts següents que es desprenen dels  webs que ací s'esmenten i on es presenten formacions  reflexives, constructives, cooperatives o col·laboratives davant les adients estratègies per als estudis i professions.

Aquesta pràctica orientativa es desenvolupa:

1) A l'ensenyament/aprenentatge superior.

Professor-tutor a la Universitat d'Educació a Distància i dins diverses assignatures de les carres de l'Educació Social, fonamentalment Didàctica General, i també dins de la carrera de Pedagogia i Psicopedagia, que sota llurs Departaments potencien, a més a  més, d'una classe presencial setmanal, les tutories telemàtiques on l'èxit universitari és a manta. Veg's la comunicació presentada sobre l'èxit universitari dins "Tutoria telemàtica en una assignatura universitària" en 2nd. European Conference on Information Technologies in Education and Citizenship: A Critical Insight. Universitat de Barcelona, juny. Difusió en CD-ROM, 2002.

Web: http://web.udg.es/tiec/cast/principalne.htm  (Consultar les actes)

2) A l'ensenyament/aprenentatge secundari.

Tasca d'orientador extern en centres de secundària tot col·laborant amb els corresponents Departaments d'Orientació dels mateixos; per la qual cosa es desenvolupa el web: http://www.xtec.es/~tperulle

A) Els aconsellaments per escollir uns estudis per als estudiants.

L'oferta d'estudis per accedir a una professió és cada cop més nombrosa i variada. La decisió que prenguis és important per al teu futur, perquè condicionarà en gran manera la teva forma de vida.

Cal que aquesta decisió et permeti manifestar les teves capacitats i aptituds (les competències que vas tot adquirint) i que es correspongui amb els teus interessos, tant si optes per un tipus determinat d'estudis com si decideixes incorporar-te al món laboral. L'elecció d'estudis i de professions és un procés d'ensenyament/aprenentatge complex, perquè s'hi han de considerar factors com ara les característiques personals pròpies, les possibilitats existents, les circumstàncies socioeconòmiques del lloc i el moment en què es viu, i també molts altres aspectes dels quals cal rebre informació; precisament tots aquests desenvolupaments orientadors pots consultar-los també,  i de mode immediat, en algunes webs i per una altra part les respostes dels professionals de l'orientació t’arriben  seguides de més preguntes o algunes consideracions, sempre que es vegin necessàries.

A més de la informació que et proporcionarà aquesta tant aquesta guia com d'altres persones o les informacions orientatives que són en alguns webs segons les teues  recerques a la xarxa telemàtica, et poden informar i ajudar: la família, els amics, els tutors, els professors de matèria i els especialistes en orientació.

Tot seguit s'exposen algunes qüestions sobre quatre moments del procés de presa de decisió:

B) Les determinacions de com seguim i cap a on anem

En altres circumstàncies, també ara més freqüents, es prioritzen aspectes que tenen a veure amb la durada dels estudis o amb el fet que siguin compatibles amb el desenvolupament simultani d'un lloc de treball.

C) Les recollides de les informacions

Dels estudis que ens puguin interessar, cal conèixer-ne:

Quan es pensi en un àmbit professional concret, és convenient tenir en compte que:

No sempre una nova professió és sinònim de gaudir a l’esdevenidor de feina assegurada. Si podem accedir a informació sobre les perspectives de determinades professions a mitjà termini (5 ó 10 anys) tindrem una idea més aproximada de la realitat amb la qual ens trobarem en acabar els estudis. Hi ha sectors que evolucionen molt de pressa i poden canviar en pocs anys.

L'estudiant ha de tenir en compte, però, que:


Els trets individuals no són estàtics. Les persones podem aprendre noves maneres de relacionar-nos amb l'entorn, podem millorar i ampliar les nostres capacitats i podem canviar d'interessos o sentir-nos motivats per coses diferents al llarg de la nostra vida.

 

La consideració de les peculiaritats individuals i, més concretament, el grau de coneixement que tinguem quant a quines són les nostres possibilitats així com de les limitacions ens ajudarà a orientar l'elecció amb més perspectives d'èxit. Cal, però, no interpretar les característiques pròpies d'una manera restrictiva. Ja hem dit que bastants característiques individuals van evolucionant al llarg de la vida, i, si bé és veritat que les diferències individuals demostren que no tothom sigui apte per al desenvolupament d'un mateix tipus d'estudis o d'ocupació, també s'ha de tenir en compte que cada persona es pot dedicar vers una extensa gamma d'estudis i professions i que la major part d’aquestes poden adaptar-se al ventall de la varietat de persones.

D) Les anàlisis de les possibles opcions

Una vegada se'ns posin les informacions al nostre abast, s'han d'identificar  aquelles alternatives d'estudis que s'ajustin a les nostres possibilitats bo i considerant els factors següents:

Si no has tingut cap oportunitat de rebre orientació continuada abans i consideres que necessites ajuda, alguns serveis especialitzats te n'ofereixen d'una manera especialitzada i continuada als quals pots consultar, i fins i tot de mode puntual; per exemple, disposes d'espais web com www.educaweb.com que disposa d'una orientació on line. Et podem aconsellar amb proves estandarditzades, qüestionaris d'interessos, etc., que, utilitzats com cal, et poden ajudar a identificar alguns trets personals que potser no coneixies. Aquestes informacions, però, s'han de prendre com una orientació complementària d'altres elements que t'han d'ajudar a decidir-te.

E) La decisió davant de l'opció

Una persona passa una mitjana de quaranta anys dedicada a l'activitat laboral. De l'evolució social, econòmica i tècnica dels darrers anys es preveu ja que l'ocupació estable i indefinida en un mateix lloc de treball tendeixi a desaparèixer. Els joves que actualment s'incorporen per primera vegada al món del treball és possible que al llarg de la seva vida hagin de canviar d'ocupació, i amb freqüència; com també, a més a més, ho hagin de romandre en llocs de treball que demanin coneixements i habilitats diferents.

Aquestes noves condicions exigiran a la persona que vulgui treballar:

Cal tenir molt presents aquestes qüestions quan a la fi s'hagi de decidir per uns estudis o uns altres. Es pot tenir present, a més, que:

Finalment, quan ja t'hagis decidit, ha de preveure que has de buscar el centre on vols cursar els estudis i que has de realitzar uns tràmits reglamentaris que són subjectes a uns terminis a fi de formalitzar la matriculació; de vegades, algunes oportunitats es perden en no realitzar la reserva d'una plaça o no haver seguit, amb prou anticipació, els passos determinats per aconseguir-la.

Roquetes (Baix Ebre) 24-11-2002.