La vida és un viatge experimental, un viatge de l'esperit realitzat a través de la matèria.La vida es un viaje experimental, un viaje del espíritu realizado a través de la materia.

És l'esperit qui viatja. És en ell on es viu. Allò que s'ha sentit ha estat el que s'ha viscut.Es el espíritu quien viaja. Es en él donde se vive. Aquello que se ha sentido ha sido lo que se ha vivido.

Com desenvolupar-nos en el complex món actual sense caure en la desorientació o en la dispersió? ...¿Cómo desenvolvernos en el complejo mundo actual sin caer en la desorientación o en la dispersión?...

Estem saturats d'idees i paraules, però buits de ser, mancats de referències valuoses.Estamos saturados de ideas y palabras, pero vacíos de ser, carentes de referencias valiosas.

És possible trobar la pròpia veu saturats com estem per infinitat de veus alienes que obnubilen les nostres necessitats reals?¿Es posible hallar la propia voz saturados como estamos por infinidad de voces ajenas que obnubilan nuestras necesidades reales?

Només comprèn les claus de l'existència qui ha accedit a cert nivell de consciència.Sólo comprende las claves de la existencia quien ha accedido a cierto nivel de conciencia.

El buit de la nostra civilització només se solucionarà quan en ella la «saviesa» es constitueixi de nou en referència.El vacío de nuestra civilización sólo se solventará cuando en ella la «sabiduría» se constituya de nuevo en referencia.

La «saviesa», ens ajuda a accedir al coneixement profund de la realitat i a evolucionar cap a una vida autèntica.La «sabiduría», nos ayuda a acceder al conocimiento profundo de la realidad y a evolucionar hacia una vida auténtica.