La «civilització» és la victòria de la «persuasió» sobre la «força». (Plató)La «civilización» es la victoria de la «persuasión» sobre la «fuerza». (Platón)

El «diàleg», basat en sòlides lleis morals, facilita la solució dels conflictes i afavoreix el respecte mutu.El «diálogo», basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto mutuo.

El recurs a la «força» per dirimir els conflictes representa una derrota de la raó i de la humanitat.El recurso a la «fuerza» para dirimir los conflictos representa una derrota de la razón y de la humanidad.

Home, coneix-te a tu mateix, i coneixeràs l'Univers i als déus. (Oracle de Delfos)Hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el Universo y a los dioses. (Oráculo de Delfos)

A tots els homes els està concedit conèixer-se a si mateixos i ser «savis». (Heràclit).A todos los hombres les está concedido conocerse a sí mismos y ser «sabios». (Heráclito).

Ser «savi» és virtut màxima, i «saviesa» és a dir la veritat i obrar d'acord amb la «Natura», escoltant-la. (Heràclit)Ser «sabio» es virtud máxima, y «sabiduría» es decir la verdad y obrar de acuerdo con la «Naturaleza», escuchándola. (Heráclito)

La «saviesa» ens ensenya que l'ésser humà és el lloc on el cosmos pot prendre plena consciència de si.La «sabiduría» nos enseña que el ser humano es el lugar donde el cosmos puede tomar plena conciencia de sí.