La «civilització» és la victòria de la «persuasió» sobre la «força». (Plató)La «civilización» es la victoria de la «persuasión» sobre la «fuerza». (Platón)

El «diàleg», basat en sòlides lleis morals, facilita la solució dels conflictes i afavoreix el respecte mutu.El «diálogo», basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto mutuo.

Si el que vas a dir no és més bell que el silenci: no ho diguis.Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas.

Home, coneix-te a tu mateix, i coneixeràs l'Univers i als déus. (Oracle de Delfos)Hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el Universo y a los dioses. (Oráculo de Delfos)

Gairebé tot el que faci serà insignificant, però és molt important que ho faci.Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga.

Ser «savi» és virtut màxima, i «saviesa» és a dir la veritat i obrar d'acord amb la «Natura», escoltant-la. (Heràclit)Ser «sabio» es virtud máxima, y «sabiduría» es decir la verdad y obrar de acuerdo con la «Naturaleza», escuchándola. (Heráclito)

El cor no parla, però endevina.El corazón no habla, pero adivina.