Problema de construcció d'un triangle rectangle

Donats dos segments a i b, construir un triangle rectangle de manera que la bisectriu d'un dels angles aguts talli el catet oposat formant dos segments de longituds a i b.

Observacions abans de deduir la soclució de la Pili Royo

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Victòria Oliu, gener 2007, Creat amb GeoGebra