Problema de construcció d'un triangle rectangle

Donats dos segments a i b, construir un triangle rectangle de manera que la bisectriu d'un dels angles aguts talli el catet oposat formant dos segments de longituds a i b.

Cliqueu el botó "Reprodueix"

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Victòria Oliu, gener 2007, Creat amb GeoGebra