Anem al Consell de Ministres !

Ara farem un joc de rol. (Llegiu les regles del joc !)

A partir dels informes "secrets" dels ministeris i de les necessitats del poble (detectades en l'etapa anterior) heu de confeccionar el projecte de pressupostos.

 

Llegiu els informes confidencials dels diferents ministeris

Accés a l'Enciclopèdia

Ministeri d'Educació, Ciència i tegnologia

Ministeri d'Agricultura, Indústria i Turisme

Ministeri de Relacions Exteriors

Ministeri d'Obres Públiques

Ministeri del Interior

Presidència del Govern

Ministeri de Medi Ambient

Ministeri de Sanitat i Seguretat Social

Ministeri d'Economia i Hisenda

 Per canviar d'etapa premeu aquí

********************** 

Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Pla d'incorporació de noves tecnologies a les escoles per facilitar la formació dels alumnes com a futurs ciutadans, treballadors, empresaris, ... amb l'objectiu d'aconseguir una millora de la formació i un increment en la productivitat de les empreses.

Adquisició d'equipaments i instalˇlacions: 35.000 milions de quartos

Increment anual en la compra de béns corrents: 5.000 milions de quartos

* Increment de la concessió de beques per facilitar la incorporació de més persones a la formació: 3.000 milions de quartos

* Pla de millora en la qualitat de l'ensenyament que permeti la reducció del nombre d'alumnes / professor: 7.000 milions de quartos destinats a la contractació de més professorat.

 

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri d'Agricultura Indústria i Turisme

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Subvencions als productors de bestiar per la disminució del preu de la carn: 12.500 milions de quartos

* Campanya publicitària per fomentar el consum de carn: 1.000 milions de quartos

* Subvencions a les indústries exportadores: 500 milions de quartos

* Subvenció per a la millora de les instalˇlacions de les empreses hoteleres: 400 milions de quartos

 

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri de Relacions Exteriors

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Pla d'espionatge per conèixer les intencions dels països veïns i preveure una possible confrontació militar: 12.000 milions de quartos.

* Despeses de representació per visitar diferents països i enfortir les relacions comercials: 2.500 milions de quartos.

* Despeses necessàries per veure la viabilitat de l'organització d'unes olimpíades: 1.000 milions de quartos

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri d'Obres Públiques

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

Pla d'adequació de les infrastructures que possibilitarà una millora de les comunicacions, una millora en els serveis i un increment de la productivitat de l'economia.

* Aeroport a Manrexauxa. Inversió de 20.000 milions de quartos

* Pantà en el riu Xiuxiu que permetrà adequar els cabdals a les necessitats de la població i les indústries i evitarà la pèrdua d'aigua al mar. Inversió de 8.000 milions de quartos.

* Tranvia a Manrexauxa: 3.000 milions de quartos.

* Polisportiu a Manrexauxa: 500 milions de quartos.

* Aparcament soterrani a Manrexauxa: 3.500 milions de quartos

* Construcció d'una autovia que comunicarà transversalment comarques. Aquesta millora de les comunicacions permetrà explotar turísticament zones quasi verges i de millorar la vida dels seus habitants que, sense aquestes actuacions, es veurien obligats a l'emigració.

Inversió 100 milions de quartos.

Totes aquestes inversions generaran un augment de despeses corrents en posteriors pressupostos quan siguin operatives.

 

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri del Interior

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Subvenció a les famílies més pobres per la compra del seu habitatge amb l'objectiu de garantir la cohesió social i evitar la marginació de les persones amb menys recursos. Import total previst: 20.000 milions de quartos.

* Pla de modernització i eficiència de la justícia

Inversió en equipaments: 5.000 milions de quartos

Nou personal contractat: 2.000 milions de quartos

Despeses de formació: 500 milions de quartos

* Pla de modernització de l'exèrcit: 20.000 milions de quartos

* Increment de la dotació a la policia de carretera: 500 milions de quartos

 

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Presidència del Govern

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Millora dels salaris dels funcionaris: 70.000 milions de quartos

* Subvenció a un a ONG per 25 petits projectes d'ajuda al tercer món: 3.000 milions de quartos

* Obres en el Palau presidencial per adequar-lo a les visites d'Estat d'alts dignataris estrangers: 1.000 milions de quartos

Atenció: Dèficit màxim que es podria acceptar des de Presidència: 10% del PIB.

 

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri de Medi Ambient

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Pla de foment de l'ús d'energies alternatives: 4.000 milions de quartos

* Adquisició dels terrenys i adequació del Parc Natural Xau: 2.000 milions de quartos

* Construcció de 10 depuradores: 8.000 milions de quartos

 

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri de Sanitat i Seguretat Social

Informe confidencial.

Relació d'inversions/despeses que des del ministeri es consideren importants (l'ordre no indica cap prioritat)

* Equip de recerca sobre el càncer.

Inversió: 5.000 milions de quartos

Personal: 1000 milions de quartos

Compra de béns i serveis: 2000 milions de quartos

 

* Millora dels subsidis d'atur: 50.000 milions de quartos

* Millora de les pensions de jubilació: 150.000 milions de quartos

Tornada a la relació de informes

**********************

 

Ministeri d'Hisenda i Economia

Informe confidencial.

 

Previsions econòmiques

S'espera un creixement del PIB fins a situar-lo en 7.500 milions de quartos, quantitat que deixaria la producció de Xauxa al mateix nivell de l'any XV99. Malgrat aquest increment de la producció i de l'ocupació es preveu encara un petit increment en el nivell d'atur.

El govern pot variar el pes de la imposició indirecta i el de la directa, incrementarà o reduirà la seva progressivitat però, en cap cas, la pressió fiscal (impostos més cotitzacions socials) podrà ser superior al 50% del PIB. Si fos així hi hauria una fugida de capitals que seria molt perjudicial pel país.

 

El punt de partença dels pressupostos

S'esperen uns cobraments per taxes de 50.000 milions de quartos i per rendiments patrimonials de 65.000 milions de quartos.

Malgrat que en el Consell de Ministres es poden prendre decisions sobre el destí d'importants recursos, hi ha les següents partides mínimes que han d'estar garantides:

Compra de béns i serveis corrents necessaris per garantir els serveis públics facilitats fins enguany: 1.300.000 milions de quartos

Salaris dels funcionaris actualment en plantilla : 820.000 milions de quartos

Transferències actuals per subsidis, pensions, subvencions: 1.500.000 milions de quartos

Despeses financeres: 449,3 milers de milions (conseqüència del nivell d'endeutament actual - tipus d'interès: 10%-)

 

Política pressupostària

Degut a la situació de recessió els tècnics del ministeri proposen dur a terme una política pressupostària expansiva que provoqui un increment del consum i de la inversió per aconseguir un increment del PIB i la creació d'ocupació. Les conseqüències d'aquesta política no seran molt negatives en la inflació perquè partim d'una situació en la que els preus són estables.

 

Tornada a la relació de informes

 

**********************

Regles del joc

En el Consell de Ministres cada grup representareu els interessos d'un ministeri (si és necessari un ministre pot tenir més d'una cartera); primer, abans de saber quin ministeri us toca, haureu de documentar-vos i, per aconseguir-ho, podeu llegir els informes "secrets" de cadascun dels ministeris; després, es sortejaran entre els grups les diferents carteres; i, per acabar, fareu la reunió del consell.

A la taula s'assentarà un representant de cada grup (el ministre) que defensarà les seves opinions. Haureu de negociar per arribar a un acord. El professor nomenarà un Primer Ministre que coordinarà les sessions. Les reunions s'interrompran perquè els ministres siguin assessorats pels seus companys de grup, que seguiran les deliberacions.

El professor valorarà, individualment, els arguments i la participació de cada membre del grup i, també, valorarà el nivell en que cada grup aconsegueix introduir en els pressupostos els interessos del seu ministeri. La nota final d'aquesta activitat es veurà incrementada (per exemple, en 1,5 punts) si, acabades les dues sessions de Consell de Ministres, s'arriba a un acord; mentre que, si no es pot signar l'acord, es disminuirà en la mateixa proporció la nota a tots els participants.

Tornada al joc

**********************