Espai web del professor Coromina .Correspondència amb el professor Enllaç amb el Departament d'Ensenyament

 
Apunts bàsics i provisionals de teoria i crítica literària
Narratologia
Adaptació i traducció de les obres de Gérard Genette:"Discours du récit", dins de Figures III, Paris: Éditions du Seuil, Poétique, 1972, p. 65-282. Nouveau discours du récit, París: Éditions du Seuil, 1983. 
Acronia, estructura acrònica: esdeveniment sense data ni edat.
Anacronia: discordança entre l’ordre de la història i el del relat. L’anacronia té un abast (és la distància temporal que hi ha respecte del "present" del relat primer) i una amplitud (la duració de la història del relat anacrònic).
Analepsis (o retrospecció): anacronia consistent en l’evocació d’un esdeveniment de la història anterior cronològicament a l’esdeveniment del relat on s’inicia.
 • Segons l’abast, les analepsis poden ser: 
  • Analepsis externa: És aquella analepsis els esdeveniments de la qual se situen, cronològicament, fora del relat primer.
   Analepsis mixta: És aquella analepsis l’amplitud dels esdeveniments de la qual s’inicia, cronològicament, fora del relat primer i acaba dintre del relat primer. 
   Analepsis interna: És aquella analepsis els esdeveniments de la qual se situen, cronològicament, dintre del relat primer. Analepsis interna heterodiegètica: Els esdeveniments de l’analepsis estan situats, cronològicament, dintre del relat primer però tenen un contingut diegètic diferent (són esdeveniments d’una altra història. No hi ha perill de col·lisió, d’interferències amb la història del relat primer. S’expliquen els antecedents d’un personatge, per ex., què feia mentre...)
   Analepsis interna homodiegètica: Els esdeveniments de l’analepsis estan situats, cronològicament, dintre del relat primer i participen del mateix contingut diegètic (són els esdeveniments de la història del relat primer. Hi ha interferències. Poden omplir llacunes, o tornar a relatar els mateixos esdeveniments des d’una altra perspectiva, un altre personatge...).
   Analepsis interna homodiegètica completiva (o remissió): són els relats analèptics que completen, omplen, una llacuna anterior del relat, una el·lipsi (durada temporal sense esdeveniments relatats), per exemple, o una paral·lipsi (esdeveniments de la història silenciats en el relat). 
   Analepsis interna homodiegètica repetitiva (o evocació): el relat analèptic que completa la llacuna anterior del relat és iteratiu (o de síntesi), un esdeveniment que implica una repetició del mateix esdeveniment, per. ex. "Van sopar com altres vegades"
 • Segons l’amplitud, les analepsis poden ser:
  • parcials quan la retrospecció acaba en una el·lipsi, no s’ajunta, temporalment amb el relat primer.
   completes quan sí que s’hi ajunta al relat primer.
  Alteració: variació de "punt de vista", canvis de focalització. N’hi ha de dos tipus: 
  —aquell que dóna menys informació del que, en principi, semblaria necessari, és el cas de les paral·lipsi (omissió lateral, es passa per alt un, o diversos, esdeveniments de la història que es relata, de -lipsis, deixar).
  —aquell que dóna més informació del que, en principi, caldria, és la paral·lepsi (donar una informació que s’hauria de deixar, de -lepsis, agafar, prendre).
  Anisocronia: (isocronia, seria un relat que tingués un temps de lectura igual al temps transcorregut en els esdeveniments de la seva història, aquesta variació temporal zero, només és hipotètica) Efectes, variacions, de ritme d’un relat, per tant, gairebé sempre són anisocrònics (el temps del relat depèn de cada lector). 
 • Velocitat: v = e / t
 • Velocitat del relat: vr = er / th [si el temps és el de la història, la velocitat resultant no és la del relat, hauria de ser t, temps i el resultat seria tantes pàgines per minut... que resultaria la velocitat de lectura —uns 3 minuts per pàgina. Una altra cosa és la velocitat de la història: vh = er / t -aquest temps sí que és el mesurable de la història en la mesura del temps, segons, minuts... dies, anys...] Segons la manera de comptar relacionant l’espai del relat amb el temps de la història [velocitat de lectura] no pot existir cap relat sense anisocronies (o efectes de ritme) [no existeix cap història sense ritmes diferents. La velocitat de la història és independent de la velocitat del relat. La de la història, és inexorable (es mesura en temps hipotètic real, per la unitat de mesura convencional del temps); la del relat, retòrica (es mesura per la conveniència artística, provoca efectes encantadors -de lectura].
 • Clàssicament els moviments narratius, les variacions de ritme d’un relat, han estat 4: pausa, el·lipsi, escena i sumari
  •  
     Valors temporals dels moviments narratius
   Pausa TR=n, TH=0; per tant: TR µ >TH
   Escena TR=TH
   Sumari TR<TH
   El·lipsi TR=0, TH=n; per tant, TR<µ TH

   [faltaria l’alentiment: TR>TH, però per Genette, com que no s’ha acceptat canònicament, no es pot tenir en consideració —ah, no?—, com que no n’ha trobat exemples en la tradició literària, —deu ser la seva—, dogmatitza que les formes canòniques es redueixen a les quatre anteriors].

  Anunci: prolepsis interna repetitiva que té la funció de crear una espera en la ment del lector, un interrogant, una qüestió que s'haurà de resoldre més endavant. Solen ser el resultat explícit d'un trenat d'esdeveniments que encara no s'han presentat ('veurem més endavant com això afectaria la....'). L'espera pot ser curta, per ex. el final d'un capítol s'anuncia el tema del capítol següent (nov. fulletonesca). La majoria de les vegades, però, l'espera sol ser d'un abast molt més llarg. La cohesió, i l'arquitectura del text, en aquests casos, ha de ser més sòlida perquè un anunci molt avançat implica un efecte de simetria llunyana i una correspondència telescòpica que ha de provocar un impacte latent i durador en la ment del lector que, sense que li destorbi la lectura —sense que sigui conscient del record— al moment que es resolgui, li torni a sorgir. No s'ha de confondre l'anunci amb l'esbós.
  Autodiegètic: relat homodiegètic en què el narrador —present en la història que transmet— és el protagonista.
  Diegètic: que es refereix o pertany a la història (univers espai/temporal designat pel relat). (Vid. intradiegètic, extradiegètic, metadiegètic, pseudodiegètic).
  Diegesi: Esdeveniments de la història del relat primer.
  Esdeveniment: Mutació en un espai de temps.
  Extradiegètic: Relat en què la veu narrativa no participa en la història.
  Homodiegètic: Relat en què la veu narrativa pertany a un personatge.
  Heterodiegètic: Relat en què la veu narrativa no pertany a cap personatge.
  Història (diegesi): Esdeveniments ordenats cronològicament. S’utilitza el terme diegesi per designar els esdeveniments del relat primer.
  Intradiegètic: Relat en què la veu narrativa participa en la història.
  Escena: 1 moviment,. ritme narratiu, el temps del relat és igual al temps de la història (hipotètic, també. Seria, per exemple, un diàleg (?). [millor: 2 escena, esdeveniments relacionats temporalment que passen en un mateix decorat —al mateix temps, o amb una relació de temps, durant, abans o després] Abans de Proust, per. ex. Flaubert, la novel·la era escena-sumari (dramàtic -dramàtic. i del que es tractava, pel que fa al ritme, era fer correspondre, casar, la intensitat -el clímax- dramàtic amb el clímax del relat. A partir de Proust, Proust posa en relleu la primacia del telling amb les escenes llargues, donant més relleu a l’escenificació (en el sentit 1) que en el desenvolupament diegètic (solen ser ‘típiques’, paradigmàtiques d’un caràcter, d’un comportament, d’unes relacions....
  El·lipsi: moviment, ritme narratiu, també anomenada el·lipsi temporal. El relat elideix, elimina, no diu res, d’alguns esdeveniments de la història. Representen una part de text pràcticament nul·la. Silenci sobre el que passa en un període de temps.
  Les el·lipsis poden ser:
  • determinades, si concreten la durada del temps elidit (tant si es pot llegir -explícites- com si s’ha d’inferir -implícites-)
  • indeterminades, si no concreten la durada del temps elidit (tan si es pot llegir -explícites- com si no -implícites-)
  • paral·lipsi Si només s’elideixen algunes coses que passen en un espai de temps,-seran paral·lipsis quan apareguin en el relat analèptic completiu, però, i si no apareixen i l'el·lipsi no es completa explícitament però hi ha hagut molts indicis que fan assegurar, conèixer, què ha passat en aquell espai de temps silenciat?. S’ha fet funcionar la intuïció: proposo: el·lipsis intuïtivadores quan es produeixen i analepsis afirmadores aquelles que afirmen les intuïcions.
  • explícites, si indiquen efectivament, si es llegeix, la durada del temps (‘van passar tres anys’)
  • implícites, si no la indiquen però es pot inferir, calcular [com se n’han de dir els elements que permeten calcular-les? analèptics calculadors? poden ser prolèptics?] 
  • hipotètiques, serien les que són impossibles de localitzar i, a vegades, de situar en el relat. No es veuen i només se’n té constància posteriorment [a què? a la lectura? si se’n pot tenir constància durant la lectura, ja han de ser implícites, no? perquè, sinó hi ha elements per comprovar-les, no existeixen, no fotem!]
  Esbós: Vincles simples sense anticipació, ni tan solament al·lusius, que no tindran cap significat fins més endavant, són exemples de l'art clàssic de la 'preparació'. No hi ha nexe explícit que permeti constatar explícitament que 'més endavant' hi haurà una continuïtat. A diferència de l'anunci, l'esbós no és, doncs, en principi, res més que un 'germen insignificant', i fins i tot imperceptible, que no tindrà un valor reconegut de germen fins que no es trobi més endavant i encara serà de manera retrospectiva. Cal tenir en compte la competència narrativa del lector, que és variable, i que neix del costum de llegir, de la seva competència lectora, que li permet desxifrar cada vegada més de pressa el codi narratiu en general, o el propi d'un gènere o un altre, i identificar els 'gèrmens', els esbossos, des del moment en què apareixen. Els autors es basen, moltes vegades, en aquesta competència del lector per proposar esbossos falsos, és a dir, per posar.li algun esquer. (p. ex. en les novel·les policíaques o de misteri..., d'investigació).
  Esquer: esbós fals que l'autor proposa al lector i que es basa en la seva competència lectora.
  Estil directe: Transcripció de diàlegs (enraonaments, xerrades entre personatges), monòlegs (enraonaments, xerrades amb un mateix), soliloquis (enraonaments, xerrades amb un receptor absent) o flux de consciència (enraonament, xerrada no conativa, expressiva); ["va dir: –"] . 
  Estil Indirecte: Transposició, adaptació (discurs narrat), les paraules d'un personatge interpretades per un altre ["va dir que...].
  Estil indirecte lliure: Intercalació de les paraules d'un personatge en la veu del narrador ["Malgrat que anava tard una altra vegada, caminava sense pressa. Que es fotin!. I continuava el seu parsimoniós anar fent."].
  Focalització: (els termes visió, camp, punt de vista, perspectiva... es refereixen al sentit de la vista, no distingeixen, i confonen, veu i mode, personatges i narradors...¿qui veu, què?, ¿qui parla? ¿com parla?...) 
 • La focalització és un segon mode de regulació de la informació (el primer és l’ordre). La focalització és el posicionament modal. En aquest sentit, sense barrejar-hi la veu narrativa, la focalització és el mode del punt de vista, la visió, l’aspecte... com es transmet la informació. Ras i curt: el grau d’informació que el narrador deixa conèixer. (Generalment s’ha mesurat a partir dels coneixements dels personatges, però també es podria donar-se el cas que la mesura es fes a partir dels coneixements del narratari o, fins i tot, del lector).
  • Hi ha tres tipus bàsics de focalització —que no s’ha d’aplicar forçosament a tot el relat, més aviat a segments narratius determinats):
  • focalització zero —o relat no focalitzat— (la crítica anglosaxona el generalitzava amb el nom de ‘narrador omniscient’ i la francesa el reduïa a ‘visió des de darrera’). Amb la focalització zero, el narrador transmet més informació de la que saben els personatges (‘sap’ més que el personatge): N > P (base genèrica de la tragèdia).
  • focalització interna: el narrador transmet el que saben els personatges ‘sap‘ el mateix que el personatge): N = P (base genèrica del drama, a partir del s. xviii) (p. ex. Raymond Chandler -detec., Philip Marlowe-, La dama del llac, el lector sap el mateix que el personatge detectiu -’veu’ el mateix -film...)
  • La focalització interna pot ser: fixa (sempre, o gairebé sempre, és la mateixa; p. ex. Els ambaixadors)   variable (la focalització canvia; p. ex. Madame Bovary on el personatge focal primer és Charles, després Emma i al final torna a ser el marit; o amb molts més canvis, difícils, a vegades, de seguir, p. ex. les obres d’Stendhal)

   múltiple (p. ex. les novel·les epistolars, on el mateix esdeveniment pot ser transmès diverses vegades per diversos personatges distints; p. ex. Dràcula)

  • focalització externa: (el narrador transmet menys del que saben els personatges (‘sap’ menys que el personatge): N < P (base genèrica de la comèdia) (p. ex. les novel·les policíaques de Dashiel Hammet -detec. Sam Spade- en què l’heroi actua davant del lector sense que se sàpiga mai què pensa, ni què sent -descobreix el crim sense que el lector se n’adoni...) 
  Alteracions: variacions de la focalització que es produeixen en el transcurs d’un relat. Els canvis de focalització —no la combinació, sinó una infracció momentània en el codi del context amb una focalitzacó determinada—, sempre en un context coherent, les alteracions, poden ser:
   —la paral·lipsi (omissió lateral, vid. anacronies completives) dóna menys informació de la que en principi autoritza el codi de la focalització dominant, menys de la que és necessària [per ex. en el codi de la focalització interna, ometre un esdeveniment, un pensament... important, pertinent, necessari per al desenvolupament de la història, que ni l'heroi focal ni el narrador és impossible que ignorin, però que el narrador decideix silenciar, no transmetre al lector; (ex. a través de monòlegs, circumloquis, eufemismes... no comunicar el càncer d’un metge especialista en oncologia quan llegeix el resultat de les anàlisis negatives d’un seu tumor). 

   —la paral·lepsi dóna més informació de la que en principi autoritza el codi de la focalització dominant, més de la que és necessària (donar una informació que no caldria) (ex. la incursió en la consciència d’un personatge en un relat de focalització majoritàriament externa. 

  Indicis: (que poden funcionar com esquers) Informació implícita sobre la informació explícita (p. ex. el narrador és un marit confiat que quan comunica al lector que va veure la seva dona amb un amic, ho fa sense malpensar, càndidament, mentre que el lector entén exactament la candidesa del marit).
  Mode: amb el temps i la veu, constitueix un dels tres fonaments del discurs narratiu, un dels tres camps d’estudi fonamentals de la narració. El mode inclou totes les relacions modals —totes les maneres de ser, formes i graus— que es poden establir entre la història i el relat en la ‘representació’ narrativa (’enunciat’ narratiu).
  Nivells narratius: Tot esdeveniment transmès per un relat està diegèticament per sobre de l’acte narratiu que produeix aquest relat (‘Ara vinc’ —quan llegim ’ara’, no és ’ara’, que llegim, ni l’’ara’ de quan s’escriu. És l’’ara’ hipotètic de quan el narrador protagonista ve, sigui quan sigui). 
  nivell extradiegètic: Seria el primer nivell, el de la redacció (del senyor x de les seves memòries), els esdeveniments que hi puguin esdevenir.
  nivell intradiegètic: Segon nivell, els esdeveniments del relat (del primer relat, per tant). També poden dir-se’n diegètics.
  nivell metadiegètic: Tercer nivell, els esdeveniments del segon relat o relat en segon grau (p. e. Les mil i una nits)
  nivell pseudodiegètic: el transmissor metadiegètic, esmentat o no, s’elimina en benefici del narrador primer -cosa que estalvia un, o diversos, nivells narratius. (en llenguatge cinematogràfic, la transició es pot fer amb un fos, la càmera lenta, la veu en off, canvi de color a blanc i negre.... en literatura no hi ha recurs que evidenciï clarament el canvi i a vegades es pot confondre el nivell).
  La instància narrativa (narrador) d’un primer relat —diegètic— és, per definició, extradiegètica. La instància narrativa (narrador) del segon relat —metadiegètic— és intradiegètic, etc... La instància narrativa (narrador) no és la instància literària (autor). 
  En Jim, de L’illa del tresor, quan escriu és una instància narrativa extradiegètica, està en el mateix nivell que els lectors. Quan actua com a personatge, en el relat metadiegètic, és intradiegètic: ‘jo em vaig amagar’..., està en el nivell dels personatges que intervenen en la diegesi, tan si són ‘reals’ com ficticis. R.l. Stevenson, l’autor, és la instància literària creadora de L’illa de tresor

  Tipus de relació que poden unir el relat metadiegètic amb el relat primer on s’insereix:

  • explicativa "vegem per què", "Vegem quins esdeveniments ens han dut fins aquí" 
  • exemplar, per analogia o per contrast (p. ex. paràboles, faules... exemples relacionats temàticament amb el relat primer; gairebé no hi ha nexe)
  • dilació (obstrucció, distracció...) El mateix acte de narració té una funció diegètica, independentment del contingut metadiegètic (Xahrazad rebutja la mort a força de relatar el que interessi al soldà).
  La metalepsis narrativa, (agafar, prendre, canviant de nivell) és el nexe que permet passar d’un nivell narratiu a un altre (‘expliquem, mentrestant, que...’; Dirigint-se al lector: ‘si això us agrada, què us sembla si posem la pagesa al lloc que...’)
  Narratari: Receptor dels esdeveniments de la història mitjançant el relat.
  Narrador: Intermediari entre la història i el relat. Entitat que transmet la història. (Com que en tota narració sempre hi ha ‘persona’, (emissor), la qüestió és analitzar en quina persona (gramatical) es formalitza. Per tant, es millor parlar de relat heterodiegètic, relat homodiegètic... (vid. persona)
  Sempre hi ha, implícita o explícitament, una "persona" que narra (ja que és una condició indispensable per què existeixi l’acte narratiu, la narració) i només pot existir en el seu relat com a "primera persona" (com qualsevol subjecte de l’enunciació en el seu enunciat. És l’emissor (1a persona ?) qui diu: "Ell" (3a persona ?), referint-se al referent (o "Tu" referint-se al receptor). Per tant, quan llegim "Ell canta", a quina ‘persona’ ens hem de referir? a l’emissor o al referent? És, per tant, un acte narratiu de 1a o de 3a persona ). A més, aquest fet, posar èmfasi en la "persona" (1a ‘persona’, 2a ‘persona’... x ‘persona’), implica que la "persona" no pugui canviar, que hagi de ser sempre la mateixa. I no ha de ser forçosament així.
  Cal tenir present que l’elecció del narrador és pura i simplement gramatical i retòrica. I depèn completament de l’elecció del relat idoni que té cada història. L’elecció del novel·lista no és entre dues formes gramaticals, sinó entre dues formes narratives (a les quals corresponen unes formes gramaticals com a conseqüència purament mecànica). Quina entitat narrativa transmetrà la història: un actor (actant, personatge, persona, animal, cosa...) o un no actor (entitat, persona, personatge....). L’entitat —"qui"— que transmeti —"expliqui"—la història, hi té res a veure o no?. L’elecció és aquesta. 
  Tota narració, doncs, es produeix virtualment, per definició, en primera persona -fins i tot, és clar, en el plural majestàtic- La qüestió que importa és determinar com, quan, per què... el narrador ha utilitzat una persona gramatical determinada. La qüestió és saber si el narrador ha tingut ocasió d’utilitzar la primera persona per designar a ‘un dels seus personatges’.
  Cal distingir, doncs, entre:
 • relat hetero(diferent de)diegètic(la història): relat en què el narrador és absent de la història que transmet (Homer a la Ilíada o Flaubert a L’educació sentimental)
 • relat homo(la mateixa)diegètic(història): relat en què el narrador és present com a personatge en la història que transmet.
 • Dins d’aquesta última tipologia de relat, hi ha diversos graus de participació:
 • —l’auto(pròpia)diegètic(història): narrador que a més és el protagonista
  —el que només actua com a observador, espectador, testimoni (per ex. el Dr. Watson, encara que en sigui un personatge implicat, un actor -actant o no-... Ismahel de Moby Dick, Marlow a Lord Jim, Carraway a El gran Gatsby, Zeitnlom a Doctor Faustus...)
  Pla passa de l’heterodiegètic a l’autodiegètic, del relat metadiegètic a diegètic (o pseudodiegètic).
  El narrador es defineix pel seu nivell narratiu (extradiegètic o intradiegètic) i per la seva relació amb la història (heterodiegètic o homodiegètic). 
   
  Nivell Relació
  Extradiegètic
  Intradiegètic
  Heterodiegètica narrador en primer grau que transmet històries on no apareix (Homer) narrador en segon grau que transmet històries on no apareix (Xahrazad)
  Homodiegètica narrador en primer grau que transmet la seva pròpia història narrador en segon grau que transmet la seva pròpia història (Ulisses, cants IX-XII)

  Protagonista/narrador: Spitzer distingia entre el ‘jo narrador’ (erzählendes Ich) i el ‘jo narrat’ (erzähltes Ich). Poden estar separats per diferència d’edat i d’experiència, en aquest cas, el primer pot tractar el segon amb ironia, menyspreu, sarcasme, compassió, connivènia, condescendència... Semblantment com A la recerca del temps perdut, l’Obra completa de Josep Pla se separa de la tradició del Bildungsroman (novel·la en formació, obra en formació): el narrador sap, no més que el protagonista, sinó que ha anat avançant amb ell i quan comença l’escriptura, sap més. Parteix d’un coneixement absolut que li fa ordenar l’obra. Aquesta particularitat és el punt de partida de l’anàlisi de l’obra planiana, de les anàlisis del narrador amb el protagonista. Fins fa ben poc, aquests dos discursos s’havien juxtaposat.
  Funcions del narrador: [segons la relació que estableix amb cada un dels diferents aspectes del relat: l’aspecte de la història (1), el del text (2), el de la situació narrativa (3), el de l’orientació (4) del narrador cap a ell mateix i el de la intervenció (5)]. Cap d’aquestes funcions és absoluta ni impermeable. La primera és indispensable; les altres poden ser presents en diferents graus. 

  • funció narrativa: (1) el narrador transmet una història, subministra els esdeveniments; cap narrador se’n pot desviar sense perdre el seu caràcter de narrador.
  • funció controladora: el narrador es refereix, en un discurs en certa manera metalingüístic, al seu relat, per assenyalar-ne les articulacions, les connexions, les interrelacions, és a dir: la seva organització interna, mitjançant indicadors de control.
  • funció comunicativa: el narrador contacta, dialoga... amb el narratari (funcions fàtica -verificar el contacte- i conativa -actuar sobre el destinatari- del llenguatge).
  • funció testimonial o d’atestació: el narrador participa, com a narrador, en la història que transmet, amb una relació afectiva, moral, intel·lectual... que pot adoptar la forma d’un simple testimoni (com quan el narrador indica d’on prové la informació), o el grau de precisió dels seus records, o els sentiments que li provoquen certs esdeveniments que relata... (relacionada, aquesta i la següent, amb la funció emotiva del llenguatge).
  • funció ideològica: intervencions directes o indirectes del narrador respecte de la història que transmet que prenen la forma didàctica d’un comentari autoritzat (forma de discurs explicatiu i justificatiu, molt utilitzat pel realisme).
  Narrador / Veu narrativa
  Pertany a un personatge?
  Participa en la història?
  Què sap el narrador?
  Exemple
  Relat Homodiegètic Intradiegètic
  El mateix que el personatge
  Relata la seva història (hi era).
  Relat Homodiegètic Extradiegètic
  No
  Menys que el personatge
  Relata la història d'un altre (no hi era).
  Relat Heterodiegètic Intradiegètic
  No
  Més que el personatge
  Relata una història aliena i s'hi immisceix –s'hi fica (omniscient).
  Relat Heterodiegètic Extradiegètic
  No
  No
  Menys que el personatge
  Relata una història aliena i no s'hi immisceix –no s'hi fica (observa, veu i sent)
  Narratari: És un dels elements indispensables de la situació narrativa i es situa en el seu mateix nivell diegètic. Erròniament, s’ha confós amb el lector, de la mateixa manera que el narrador s’ha arribat a confondre amb l’autor. 
  A un narrador intradiegètic li correspon un narratari intradiegètic... (el narratari d’una novel·la epistolar, per ex., no és el lector, sinó el destinatari de les cartes -el lector en seria un xafarder). El narratari intradiegètic aconsegueix augmentar l’efecte de distància entre el lector i el narrador, perquè el narratari s’interposa.

  A un narrador extradiegètic li correspon un narratari extradiegètic, que es confon amb el lector virtual -i es pot identificat, per tant, amb el lector ‘real’. 

 • Com més transparent sigui el narratari, més proper el narrador, més ‘creïble’ la història. Més silenciosa serà l’evocació del narratari en el relat i serà més irresistible la identificació, o substitució, de cada lector real en aquesta instància narrativa virtual que és el narratari.
 • El veritable autor d’un relat no és tant qui el transmet sinó també qui el llegeix -o escolta. El qui crea aquesta comunicació artística, és l’artista creador, l’escriptor.
 • Pausa: variació temporal, ritme, moviment narratiu, es sol anomenar pausa descriptiva. El relat retarda els esdeveniments de la història, els atura i "s’entreté" [no seria un alentiment? pot, un relat, durar més que un esdeveniment històric, si no és que l’esdeveniment històric és de segons, o de minuts, pot haver-hi un relat que duri 100 anys?, històries que en duren cent, n’hi ha un futimer. Les mil i una nits, en principi, és un relat de 1001 nits.] La pausa més habitual sol ser la parada contemplativa del personatge, ‘com mira un sortidor’, i sol estar relacionada amb la focalització interna [ara, el narrador també pot abandonar el temps de la història i sortir per patateres, una mena d’ecfrasis èpica ‘de Balzac, La solterona:"ara cal que entrem a casa d’aquesta solterona on convergien tants interessos i on es trobarien tots els actors d’aquesta escena".... ]
  [Persona: Les designacions "narrador en primera persona", "relat en tercera persona..." són inadequades, perquè:
  1.Especifiquen una variació de l’element de la situació narrativa quan, de fet, és invariable: sempre hi ha, implícita o explícitament, una "persona" que narra (ja que és una condició indispensable per què existeixi l’acte narratiu, la narració) i només pot existir en el seu relat com a "primera persona" (com qualsevol subjecte de l’enunciació en el seu enunciat. És l’emissor (1a persona ?) qui diu: "Ell" (3a persona ?), referint-se al referent. Per tant, quan llegim "Ell canta", a quina ‘persona’ ens hem de referir? a l’emissor o al referent? És, per tant, un acte narratiu de 1a o de 3a persona ). A més, aquest fet, posar èmfasi en la "persona" (1a ‘persona’, 2a ‘persona’... x ‘persona’), implica que la "persona" no pugui canviar, que hagi de ser sempre la mateixa. I no ha de ser forçosament així.
  Cal tenir present que l’elecció del narrador és pura i simplement gramatical i retòrica.I depèn completament de l’elecció del relat idoni que té cada història. L’elecció del novel·lista no és entre dues formes gramaticals, sinó entre dues formes narratives (a les quals corresponen unes formes gramaticals com a conseqüència purament mecànica). Quina entitat narrativa transmetrà la història: un actor (actant, personatge, persona, animal, cosa...) o un no actor (entitat, persona, personatge....). L’entitat —"qui"— que transmeti —"expliqui"—la història, hi té res a veure o no?. L’elecció és aquesta. 

  2. La presència de verbs en primera persona (ara sense cometes, perquè ens referim a la persona gramatical -morfològica, si es vol-) pot remetre a dues situacions distintes que la gramàtica no distingeix però l’anàlisi narrativa sí:

  —quan el narrador s’autodesigna com a tal: "Arma virumque cano" -’canto les armes i a l’heroi’... (Virgili)

  —quan el narrador s’identifica amb un dels personatges de la història: ‘El 1632 vaig néixer a York’... (Robinson Crusoe, a la novel·la Robinson Crusoe de Daniel Defoe)

  És evident que qui critica, analitza, un text i fa servir l’expressió "en primera persona" només es refereix a la segona d’aquestes dues situacions. Aquesta invalida l’anàlisi que utilitza aquesta terminologia. 

  Tota narració, doncs, es produeix virtualment, per definició, en primera persona -fins i tot, és clar, en el plural majestàtic- La qüestió que importa és determinar com, quan, per què... el narrador ha utilitzat una persona gramatical determinada. La qüestió és saber si el narrador ha tingut ocasió d’utilitzar la primera persona per designar a ‘un dels seus personatges’. Cal distingir, doncs, entre el relat en què el narrador és absent de la història que transmet (Homer a la Ilíada o Flaubert a L’educació sentimental) —relat hetero(fora)diegètic(història)— i el relat en què el narrador és present com a personatge en la història que transmet —relat homo(dintre)diegètic(història).Dins d’aquesta última tipologia de relat, hi ha diversos graus de participació, el narrador que a més és el protagonista (autodiegètic) i el que només actua com a observador, espectador, testimoni (per ex. el Dr. Watson, encara que en sigui un personatge implicat, un actor... Ismahel de Moby Dick, Marlow a Lord Jim, Carraway a El gran Gatsby, Zeitnlom a Doctor Faustus...)

  Prolepsi: (o anticipació): anunci d’un esdeveniment de la història posterior cronològicament a l’esdeveniment del relat on ens trobem. El relat que facilita més bé l’ús de les prolepsi és el relat autodiegètic, perquè el narrador coneix tot el que li ha passat i quan transmet un esdeveniment anterior de la seva vida pot, quan el comença a transmetre, anunciar com acabarà. Repeteix l’esquema de les analepsis. 
 • Segons l’abast, les prolepsis poden ser: 

 • Prolepsis externa: És aquella prolepsis els esdeveniments de la qual se situen, cronològicament, fora del relat primer.
  Prolepsis mixta: És aquella prolepsis l’amplitud dels esdeveniments de la qual s’inicia, cronològicament, fora del relat primer i acaba dintre del relat primer. 
  Prolepsis interna: És aquella prolepsis els esdeveniments de la qual se situen, cronològicament, dintre del relat primer.
  Prolepsis interna heterodiegètica: Els esdeveniments de la prolepsis estan situats, cronològicament, dintre del relat primer però tenen un contingut diegètic diferent (són esdeveniments d’una altra història. No hi ha perill de col·lisió, d’interferències amb la història del relat primer. S’expliquen el futur un personatge, per ex., què farà quan...)
  Prolepsis interna homodiegètica: Els esdeveniments de la prolepsis estan situats, cronològicament, dintre del relat primer i participen del mateix contingut diegètic (són els esdeveniments de la història del relat primer. Hi ha interferències. Poden omplir llacunes posteriors, o tornar a relatar els mateixos esdeveniments des d’una altra perspectiva, un altre personatge...).
  Prolepsis interna homodiegètica completiva (o remissió): són els relats prolèptics que completen, omplen, una llacuna posterior del relat, una el·lipsi (durada temporal sense esdeveniments relatats), per exemple, o una paral·lipsi (esdeveniments de la història que el relat silenciarà). 
  Prolepsis interna homodiegètica repetitiva (o anunci): el relat prolèptic que completa la llacuna posterior del relat és iteratiu (o de síntesi), un esdeveniment que implica una repetició del mateix esdeveniment, per. ex. ‘Veurem’, ‘més endavant es veurà com...‘ 
 • Segons l’amplitud, les prolepsis poden ser:
 • parcials quan l’anticipació acaba en una el·lipsi, no s’ajunta, temporalment amb el relat primer.
  completes quan sí que s’hi ajunta al relat primer.
  Relat: Esdeveniments d'una història ordenats tal com el narrador els transmet.
  relat primer: És el nivell temporal del relat amb relació al qual es defineix una anacronia. 
  Sil.lepsi: És una agrupació d’anacronies (analepsis i prolepsis) regides per una relació espacial, temporal, ideològica... 
  Sil.lepsi temporal: Agrupació regida per un principi del temps (S’expliquen coses diferents d’una època, un relat històric per ex.). 

  Sil·lepsi geogràfica: Agrupació regida per un principi geogràfic (en un relat de viatges -El Rin, per ex.).

  Sil·lepsi temàtica: Agrupació regida per un principi temàtic ideològic (els textos clàssics morals, relats d’històries aplegats per analogia o per contrast).

  Sumari: variació temporal, ritme narratiu, moviment narratiu: Relat que transmet els esdeveniments de la història (sense detalls d’acció ni de paraules) telling, no showing, dient, sense mostrar. Solen ser paràgrafs, o pàgines, que diuen que van passar dies, mesos, anys (segons, minuts ? ...), què hi va passar però no mostra com va passar. El sumari, fins a finals del s. XIX ha estat la solució més usada per fer la transició entre una escena i una altra —perquè fins al XIX, més o menys, la literatura del XIX encara que es fes al XX, la literatura, novel·la per ex. provenia del teatre, lligar escenes. Ara ja ho fa el cinema. La novel·la és una altra cosa, molt més telling i el showing és un lligam entre el que es diu que passa]
  Temps: amb el mode i la veu, constitueix un dels tres fonaments del discurs narratiu, un dels tres camps d’estudi fonamentals de la narració. El temps inclou totes les relacions temporals —mesurables en termes de present passat o futur— que es poden establir entre el relat i la història (diegesi) en la ‘representació’ narrativa (’enunciat’ narratiu).

  Veu: amb el mode i el temps, constitueix un dels tres fonaments del discurs narratiu, un dels tres camps d’estudi fonamentals de la narració. La veu inclou totes les relacions que s’estableixen amb la ‘instància’ narrativa (amb l’acte d’’enunciació’ narratiu, les relacions que s’estableixen entre la narració i el relat i entre la narració i la història); les relacions de la manera com la mateixa narració —la ‘situació’ o ‘instància’ narrativa (acte narratiu) està implicada en el relat i, per tant, la relació entre els seus dos protagonistes: el narrador i el seu destinatari, real o virtual, el lector.

  Discurs narratiu

   
   
      Anacronies
   
  H
    Abast
   
  I
    Amplitud
   
  S
  Ordre Analepsi
   
  T
    Prolepsi
   
  Ò
    Acronia
   
  R
     
  Temps
  I
    Anisocronia
   
  A
    Sumari
      Durada Pausa
   
  /
    El·lipsi
        Escena
   
  R
     
   
  E
    Singulatiu/iteratiu
   
  L
    Determinació / espepecificació / extensió
   
  A
  Freqüència Diacronies internes i externes
   
  T
    Alternança i transicions
         
        Distància
        Perspectiva
  Mode     Focalitzacions
        Alteracions
         
        Instància narrativa
        Temps de la narració
        Nivells narratius
  Veu     Relat metadiegètic
        Narrador
        Funcions del narrador
        Narratari