L'atmosfera

 
 
L'atmosfera és un conjunt de gasos que envolta a la terra. Té al voltant d'uns 10000 km de alçària i la podem dividir en diverses capes :
 

Termosfera (a partir dels 80 km) : El límit amb el buit de l'espai exterior, el marca aquesta capa. A partir dels 80 km augmenta gradualment la temperatura fins a assolir valors de centenars de graus.Les radiacions solars ionitzen els gasos atmosfèrics, és a dir, fan que els seus àtoms o molècules quedin carregats elèctricament (positius o negatius). En aquesta capa es reflecteixen les ones de la ràdio cap a la Terra.

Mesosfera (50-80 km) : Termosfera (80-600 km) : Si algú ha tingut la sort de veure una aurora boreal que sapigui que és en aquesta capa de l'atmosfera on es forma aquest fenòmen.
Estratosfera (13-50 km) : A la estratosfera trobem el cèlebre ozó (O3) : aquesta és la capa que ens protegeix de gran part de raigs solars nocius.
Troposfera (0-13 km) : Es la capa on es desenvolupa la vida. En aquesta capa on és desenvolupen els núvols, on es produeixen el fenòmens metereològics..
     
La pressió atmosfèrica és la pressió que fa l'aire sobre la superfície de la terra. Això s'entèn tenint en compte que l'aire, com qualssevol altra matèria, pesa i per tant és lògic pensar en el pes que exerceix aquest sobre la Terra. La pressió atmosfèrica es mesura en mil·libars : la pressió normal a nivell de mar és de 1013,5 mil·libars.

 

La Troposfera

 

Concentrem-nos en la troposfera doncs.La troposfera és la capa atmosfèrica on és desenvolupen la majoria de fenòmens atmosfèrics; aquesta té un conjunt de propientats que la fan única. Anem a veure unes poques. A la troposfera és on es troben els núvols, objectes del nostre estudi. Gràcies al cicle de l'aigua és formen els núvols. Aquest cicle és composa de les següents fases :

1.L'aigua dels rius, mars o llacunes és evaporada per acció del sol.

2.Quan arriba a una certa alçada el vapor d'aigua es va refredant i es condensa formant petitísimes gotes d'aigua que dónen lloc al núvol.

3.Quan és dónen unes circumstàncies determinades aquest núvols dónen lloc a precipitació. Aquesta cau sobre els rius, mars o llacunes i el cicle torna a començar.

 

 

En la troposfera trobem bàsicament tres gasos que mantenen aquesta proporció:

     
Oxigen : 21%
Nitrogen : 78,1%
Argó : 0,9%
Altres gasos : molt poca quantitat
 
Tant si ens trobem a la vora del mar, com si pujem a una muntanya la proporció d'aire és manté constant en tota la troposfera; així doncs, perquè quan pujem a dalt del cim d'una muntanya molt alta (per exemple 3000 m), ens costa més respirar ? La resposta és ben simple, a mesura que pujem la quantitat d'aire és menor, i per tant necessitem respirar més per obtenir la quantitat d'oxigen que ens demana el nostre cos. Acabem de veure que cada vegada que pujem hi ha menys aire. Això també resulta en un altre aspecte : com que la quantitat d'aire és menor, la pressió que fa aquest sobre el terra també serà menor i per tant la presió disminueix en funció de la alçada a la que estem.