L'anàlisi d'una pintura
A partir de les imatges que se't presenten i de les informacions de què disposes en llibres, cal omplir l'esquema següent per a cada pintura:

1. Documentació general:
1.1. Què és? Nom del quadre.
1.2. Què s'hi veu?
1.3. Quan es va fer? Cronologia.
1.4. Qui en va ser l'autor?
1.5. On es troba o es trobava?
1.6. Quin era el context polític, econòmic, cultural, etc., del moment?

2. Anàlisi formal:
2.1. Com és la pintura?
2.2. Aspectes diversos. Descripció:
2.2.1. Suport utilitzat?
2.2.2. Tècnica pictòrica?
2.2.3. Distribució de l'espai, dels elements. Predomini de quins tipus de línies? Composició.
2.2.4. Com és la il.luminació? I el color?
2.2.5. Expressa repòs, moviment, força..? On?
2.2.6. Hi ha text inclós? En cas afirmatiu: Cal indicar la situació i si és de tipus eslògan.
2.2.7. Quines diferències i semblances presenta aquesta obra respecte d'altres del mateix indret i/o període?

3. Interpretació:
3.1. Quin tema és? Estil.
3.2. Amb quina finalitat es va pintar? Quina funció compleix?
3.3. Quins elements de l'imaginari de l'època tradueix?
3.4. Qui encarregà l'obra?
3.5. A qui s'adreçava l'obra?
3.6. Símbols.
3.7. Quines influències artístiques s'hi poden observar?
3.6. Obra figurativa o no?
3.7. Comunica sensació de força, seguretat, dinamisme, inestabilitat, estabilitat?
3.8. Si hi ha text: quina és la seva funció? Quina relació hi ha amb la imatge?
3.9. Quins recursos expressius s'han emprat per a persuadir el receptor? Quins valors vol transmetre?

4. Conclusions.

"Retorn del front oriental" (R.H.Eisenmenger, 1940, Alemanya)

Exercicis

Menú