Anàlisi d'un film històric

Anàlisi fílmica.

- Presentació de la pel·lícula.

- Visionament i treball posterior:

 

1. Elaborar la fitxa tècnico-artística.

2. Quin és el tema de la pel·lícula? Explicar la síntesi argumental.

3. Continguts que es poden treballar.


4. Època en què es va fer el film:

 

4.1. Quin era el context social, polític, cultural, econòmic...

4.2. Cercar informació en fonts diverses i veure -si cal- si té alguna relació el que tracta el film amb el moment social, etc., en què va ser fet.

4.3. És el film un producte distant i conceptual, que exposa fredament els fets, o és un producte que s'adreça al món afectiu de l'espectador?

4.4. Es basa en alguna obra literària?

4.5. Els autors del film. El director: Bio-filmografia.

4.6. El cinema del moment en el país on es va fer la pel·lícula.

 

 

Anàlisi històrica.

5. Època sobre la que tracta el film:

5.1. Cercar informació en fonts diverses sobre el moment històric en què té lloc l'acció.

5.2. Realitzar un esquema de treball a partir de:

- Estudiar els fets que succeïren. Elaborar una síntesi històrica.

- El temps en què tingueren lloc i les seves fases. Establir una cronologia.

- El temps narratiu en el film.

- L'espai geogràfic on es desenvoluparen.

- L'espai fílmic.

- Les causes polítiques, econòmiques, socials, etc.

- Desenvolupament de l'acció en el film.

- Les conseqüències polítiques, econòmiques, socials, territorials, etc.

- Analitzar els personatges: situacions que viuen, paper i funció que desenvolupa cadascun d'ells, valors que mostren, característiques físiques i psíquiques, personatges simbòlics, personatges ficticis... Realitzar una biografia del personatge(s) principal(s).

- Analitzar els grups socials.

- Descriure la cultura material, l'hàbitat, els paisatges, l'organització i les

relacions socials, l'economia, els mites...

- En general: analitzar si les causes, el desenvolupament dels fets, les

conseqüències, els personatges, etc., presentats en el film, es corresponen amb

la realitat històrica.

- Veure si en el film apareixen anacronismes de qualsevol mena.

- Ubicació tipològica del film: gran espectacle, film d'època, film biogràfic, assaig històric, adaptació teatral...

- Visió del film. Influències ideològiques. Sentit històric de la pel·lícula.

- Dividir l'argument en seqüències. Analitzar-ne part o totes.

 

5.3. Comentari de textos. Elaboració de mapes, gràfiques, esquemes... Lèxic.

 

6. Relacions que es poden establir. Construcció del referent històric:

6.1. Ambientació (decoració, vestuari, estilisme, atretzo, música...) D'acord amb l'època?

6.2. Referències pictòriques. Guarden algunes imatges relació amb pintures o gravats, etc., de l'època de què tracta el film?

6.3. El tipus de narració, té relació amb la narració teatral?

6.4. El contingut del film, es pot relacionar amb determinades lectures sobretot pel que fa al gènere històric i d'aventures?

6.5. El tema del film, pot arribar a tenir alguna relació amb esdeveniments actuals?

6.6. Alguns aspectes del film guarden alguna relació amb valors educatius?

6.7. Un cop obtinguda tota aquesta informació, cal analitzar-la i elaborar un text. Obrir un debat sobre el tema i extreure'n conclusions. Valoració crítica del film.

6.8. Relacions amb altres àrees d'aprenentatge.

 

7. Altres procediments:

7.1. Realitzar activitats de creació i de recreació, com ara jocs de simulació o situacions empàtiques on l'espectador es posa dins la pell d'algun(s) personatge(s) del film. Tècniques de grup.

7.2. Visitar indrets, museus, etc., relacionats amb el tema del film.

7.3. Analitzar altres aspectes del film des del punt de vista cinematogràfic.

 

Documentació.

- Veure altres films i vídeos del mateix tema, llegir novel·la històrica i d'aventura, consultar internet...

- Consulta de diverses fonts per fer -o ampliar- l'anàlisi del film:

bibliografia-hemerografia cinematogràfica i històrica, videografia, internet...

X.Ripoll