Anàlisi d'un film literari

Anàlisi fílmica.

- Presentació de la pel·lícula.

- Visionament i treball posterior:

1. Elaborar la fitxa tècnico-artística.

2. Quin és el tema de la pel·lícula? Explicar la síntesi argumental.

3. Continguts que es poden treballar.

4. Època en què es va fer el film:

4.1. Quin era el context social, polític, cultural, econòmic...

4.2. Cercar informació en fonts diverses i veure -si cal- si té alguna relació el que tracta el film amb el moment social, etc., en què va ser fet.

4.3. En quina obra literària es basa? De quin gènere?

4.4. L'autor de l'obra literària: Biografia. El director del film: Bio-filmografia.

4.5. El cinema del moment en el país on es va fer la pel·lícula.

 

Anàlisi literària.

 
5. Obra i gènere sobre el que tracta el film:

5.1. Cercar informació en fonts diverses sobre el moment històric en què va ser escrita l'obra .

5.2. Realitzar un esquema de treball a partir de:

 

- Elaborar una síntesi sobre els fets narrats.

- Analitzar l'estructura narrativa. Comparar la del film amb la de l'obra

literària.

- El temps en què tenen lloc.

- El temps narratiu en el film.

- L'espai geogràfic on es desenvolupen.

- L'espai fílmic.

- Analitzar els personatges: situacions que viuen, paper i funció que desenvolupa cadascun d'ells, valors que mostren, característiques físiques i

psíquiques, personatges simbòlics, personatges ficticis...

- Analitzar els grups socials.

- Descriure els paisatges, l'organització i les relacions socials, els mites...

- Veure si en el film apareixen anacronismes de qualsevol mena.

- Visió del film. Influències ideològiques.

- Dividir l'argument en seqüències. Analitzar-ne part o totes.

 

5.3. El cas del gènere d'aventura:

- Llegir una novel·la d'aventura

- Llegir un còmic d'aventures. Analitzar ambdós productes per a descobrir-hi

les característiques del gènere.

- Estudiar els orígens de l'aventura i la seva evolució.

- Els arguments propis del relat d'aventures: Les constants argumentals:

# malifeta, engany, sortida de l'heroi.

# enfrontament amb l'agressor.

# derrota aparent de l'heroi.

# obtenció de l'objecte màgic.

# l'agressor vençut.

# reparació i triomf de l'heroi.

- Els personatges arquetips:

# l'heroi.

# l'agressor.

# el buscador.

# l'auxiliador.

# el donant.

- Els espais:

# el mar.

# la selva.

# els móns fantàstics.

 

5.4. Comentari de textos. Elaboració d'esquemes... Lèxic.

 

6. Relacions que es poden establir:

6.1. Ambientació (decoració, vestuari, estilisme, atretzo, música...) D'acord amb l'època?

6.2. Referències pictòriques. Guarden algunes imatges relació amb pintures o il·lustracions, etc., de l'època de què tracta el film?

6.3. Relacions entre els tres llenguatges: el literari, el fílmic i el del còmic.

6.4. Alguns aspectes del film guarden alguna relació amb valors educatius?

6.5. Un cop obtinguda tota aquesta informació, cal analitzar-la i elaborar un text.

Obrir un debat sobre el tema i extreure'n conclusions. Valoració crítica del film.

6.6. Relacions amb altres àrees d'aprenentatge.

 

7. Altres procediments:

7.1. Realitzar activitats de creació i de recreació:

- jocs de simulació.

- situacions empàtiques on l'espectador es posa dins la pell d'algun(s) personatge(s) del film.

- creació d'una història d'aventures utilitzant qualsevol dels llenguatges esmentats: literari, fílmic, còmic.

7.2. Visitar indrets, etc., relacionats amb el tema del film.

7.3. Analitzar altres aspectes del film des del punt de vista cinematogràfic.

 
 

Documentació.

- Veure altres films i vídeos del mateix tema, llegir literatura, consultar internet...

- Consulta de diverses fonts per fer -o ampliar- l'anàlisi del film:

bibliografia-hemerografia cinematogràfica i literària, videografia, internet...

X.Ripoll