GLOSSARI

BURÍ: resquill o fulla de mineral que du un estret bisell robust.
GLACIACIONS: períodes de refredament de l'hemisferi nord.
HOMO: llinatge que reagrupa els homes antics i actuals.
MANGANÈS: mineral natural emprat per als dibuixos en negre.
MANS NEGATIVES: pintures rupestres fetes amb carbó; apareixen en clar sobre un fons negre o vermell.
OCRE: argila naturalment pintada per sals de ferro.
PALEOLÍTIC: edat de la pedra antiga, tallada; des de l'origen de l'home a finals de la glaciació de Würm. Cultures lítiques del Pleistocè.
PERCUSSOR: eina que servia per a colpejar les roques trencadisses amb la fi d'extreure'n resquills i fulles.
PROPULSOR: bastó de fusta o os que permet llançar millor les armes de llançament.
PUNTA: eina o arma de pedra tallada, amb extremitat aguda.
PUNXÓ: eina d'os, punxeguda en una extremitat.
QUATERNARI: era geològica caracteritzada per la presència de l'home.
VENABLE: dardell, llança curta llancívola amb punta de pedra tallada o de matèria òssia i mànec de fusta.
VENUS: antic nom de les estatuetes femenines fetes en os, banya o ivori, probablement símbols sexuals associats a la fecunditat. Art mobiliari.