L'organització política i social del període comprès entre l'any  1200  i el segle VIII aC. es basà en la possessió de la terra. Cada grup dels doris i  jònics, organitzat a redós del genos (descendents d'un avantpassat comú), constituí un estat sobirà anomenat polis; cadascuna d'elles comprenia una ciutat i els territoris veïns i era independent en tots els aspectes (econòmic, religiós i polític). Els qui pertanyien al genos fundador constituïen la classe privilegiada -els aristòcrates-, amos de la terra i posseïdors de les riqueses, i del poder militar i polític. Es tracta de l'oligarquia. La resta de la població estava formada per una petita pagesia, sense proteccions ni drets.
Entre els segles VIII i VII aC. , afectades per grans canvis, en algunes polis es produí el pas de l'oligarquia a la democràcia. En aquest període es produeix la colonització de noves terres on el comerç i l'artesania assolí una gran importància. També, el naixement d'una nova classe social formada per comerciants, armadors i artesans, com a conseqüència de l'apogeu del negoci mercantil, afavorit per l'ús de la moneda. Aquestes classes mitjanes -juntament amb la pagesia- aconseguiren de participar en la defensa de la polis.
Els segles VI i V aC., Esparta i Atenes afirmen la seva superioritat com a polis. El sistema polític d'Atenes fou la democràcia, limitada només als ciutadans,  d'origen atenenc. Al contrari, Esparta tenia una organització aristocràtica i militar que garantia el domini de l'oligarquia. La seva economia es basava en l'agricultura.
La dominació macedònia i l'hel·lenisme substituïren l'època clàssica.