Les Croades obriren de nou el Mediterrani al comerç, amb la qual cosa provocaren el desenvolupament econòmic de les ciutats europees. Des del segle XI ressorgeixen les ciutats i amb elles, nous sistemes de producció: l'artesania, el comerç, la banca. El feudalisme decau i apareix la burgesia.
L'agricultura guanyà amb extensió i millorà els seus rendiments. Hi ha un important desenvolupament demogràfic, ressorgeix el comerç nacional i a llarga distància i apareixen potències comercials marítimes, així com centres industrials d'exportació; hi entren en escena les primeres formes capitalistes.
El desenvolupament cultural fou animat per una nova espiritualitat que estimulà la fundació de nous ordes religiosos i la reforma dels antics. També, per l'aparició de les universitats, i amb un gran avenç de la teologia i de la filosofia. És el temps del gòtic.