El segle XVIII perviu en el rococó la producció artística de l'estil barroc. Sota Lluís XV, l'art perd la solemnitat; aquesta es substituïda per l'elegància i la gràcia. En lloc de grans palaus es prefereixen les cambres íntimes, esplèndidament decorades. Aquest nou estil, en realitat una radicalització del barroc, posa de moda la decoració de les parets, portes i finestres amb recargolades i elegants sanefes vegetals. És un art del detall. Hi dominen els mobles (estil Lluís XV), les làmpades, l'orfebreria i la ceràmica (Sèvres) recarregats de formes ondulades i de decoració floral.  Entre els pintors cal destacar a Watteau, Boucher i Chardin. El rococó fou el millor mitjà per a expressar el luxe dels interiors dels palaus i per a crear el clima espiritual dels temples.
Durant la segona meitat del segle, sota les idees de la Il.lustració i arran del descobriment de les restes de Pompeia, es crea un nou estil, menys apassionat i més racionalista: el neoclassicisme, que s'inspirà en els models clàssics. La raó triomfa sobre el sentiment. El món greco-romà és redescobert. Es torna a un gust més senzill, de formes rectes i d'abandonament de la decoració excessiva. L'art recupera la tendència a l'harmonia, la simetria, la proporció i el predomini dels elements constructius sobre els decoratius. Canova i Lluís David en són característics.