Direcció General d'Educació Bàsica i Batxillerat
           Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent 
           Servei d'Innovació i Recerca Educativa

 
Materials de l'àmbit de tecnologies dins del Projecte Educat1x1
DOCUMENTACIÓ D'ITINERARI- SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA – TECNOLOGIES 1r ESO

Itinerari 2


 
Autoria Professor de tecnologia:

Francesc Ortiz


 
Índex

 
Presentació

Ubicació del material per a ser visitat

Objectiu general del curs

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Aclariments

Criteris d'avaluació prescriptius

Organització

TAULA 1: Seqüència didàctica i temporització dels elements 

TAULA 2: Taula d'accés als elements

TAULA 3: Recobriment curricular

Data creació: setembre 2010
 
 
Presentació

 
Aquesta seqüència didàctica cobreix el primer curs d'ESO de la matèria de Tecnologies. El seu disseny parteix de la distribució anual per trimestres, a raó de dues hores setmanals, una hora a l'aula ordinària i una hora d'aula de tecnologia. Per les característiques pròpies de la tecnologia i de l'etapa evolutiva de l'alumnat d'aquest curs és important posar en rellevància el procés tecnològic com a mètode de treball a la tecnologia, de forma que l'adequada combinació del treball de documentació i el treball pràctic a l'aula de tecnologia prenen la seva veritable dimensió integrada.

Atès que l'alumnat prendrà contacte per primera vegada amb la tecnologia, des del punt de vista formal, és important que en copsi la seva veritable vessant cultural i tecnocientífica amb una construcció del coneixement agradable i enriquidora en què l'experimentació, el treball per projectes, el treball en equip, la construcció d'artefactes esdevinguin una experiència especialment motivadora. Això és fonamental de cara a desvetllar l'interès de l'alumnat per la ciència i la tecnologia i que un futur pugui valorar la seva orientació acadèmica i professional cap aquest camp.

Els materials aquí presentats parteixen de la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes (ABP) en la que l'alumnat pren un paper plenament actiu implicat en el seu procés d'aprenentatge, en el qual el treball en equip li és indisociable. Aquesta orientació defugeix dels plantejaments clàssics i el seu èxit, entre d'altres, requereix la seva implementació sistemàtica al llarg de tots els cursos d'ESO, per això és fonamental la seva iniciació a primer d'ESO. El material està integrat en la plataforma Moodle aprofitant els recursos de seguiment i avaluació dels treballs de l'alumnat. 

En l'organització de continguts l'ús de les eines TIC s'integra en les diferents activitats i projectes que es fan al llarg dels tres trimestres, d'acord amb la recomanació que en fa el currículum de la matèria (Decret 143/2007). També s'han tingut presentes les orientacions del document Tecnologies a l'ESO.

Cada un dels elements que integren les unitats de treball contenen les seves pròpies orientacions didàctiques a fi d’organitzar l’activitat de l’alumnat. Es proporciona una còpia per a la restauració de tot el paquet en l’espai virtual que es consideri més adient, tot i que és recomanable que hi ha hagi un entorn instal·lat en un servidor del propi centre.

Els recursos materials que es proposen a l’aula de tecnologia responen a la dotació més comuna dels centres de titularitat pública, i d’altres d’us comú i de costos reduïts. Pel que fa al programari les activitats s’exemplifiquen amb programes d’ús lliure o programes de caràcter gratuït, així com aquell programari propietari que en algun o altre moment s’ha difós als centres públics.

En els materials s’ha procurat incorporar enllaços estables d’empreses i institucions, però per la seva pròpia dinàmica alguns poden estar trencats pel fet que els seus gestors hagin canviat la ubicació del recurs o bé l’hagin eliminat. 


 
Ubicació del material per a ser visitat

 
Per consultar l’estructura i el contingut del material instal·lat sobre Moodle, disposeu d’una instal·lació a l’adreça:
http://phobos.xtec.cat/aulatec/course/view.php?id=32

Cada element disposa de la còpia de restauració descarregable que es pot baixar per poder instal·lar l’element sobre el Moodle del centre.


 
Objectiu general del curs

 
El primer curs de l’educació secundària obligatòria està organitzat al voltant de la tecnologia i el procés tecnològic, les eines i materials de tecnologia, el disseny i construcció d'objectes i les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació.
 
A primer curs es busca que l’alumnat comenci a treballar de bon principi seguint el procés tecnològic i construint objectes senzills que suposin l’ús de components estructurals i elèctrics. 

Es tracta, doncs, a primer curs, d’utilitzar el procés tecnològic per reconèixer-lo, tot fent construccions senzilles amb elements mecànics, elèctrics i altres que li siguin necessaris, per després reflexionar sobre el procés realitzat i els resultats obtinguts fins arribar a sistematitzar el nous coneixements.


 
Primer trimestre

 
En el primer trimestre, en primer lloc, es prepara l’alumnat per a l’ús del seu ordinador i les aplicacions bàsiques que li seran d’utilitat per organitzar la informació, redactar informes i memòries i realitzar exposicions orals. 

També s'introdueix a l'alumnat en el Procés Tecnològic, que serà la base de la matèria durant tota l'ESO, realitzant un projecte senzill però que l'exemplifica. El projecte Maqueta d’un pont té continuïtat al segon trimestre.


 
Segon trimestre

 
Entre el primer i el segon trimestre, s'introdueix a l'alumnat en els diferents aspectes que convergeixen en les estructures, materials, esforços, forces i tipus d'estructures realitzant la construcció d'una maqueta d'un pont, en dues fases; la primera maqueta amb els coneixements que porta l'alumnat i la segona afegint coneixement específic, així poden comparar el resultat de les dues maquetes i valorar el coneixement adquirit. 

També, durant el segon trimestre, l'alumne comença a conèixer i utilitzar eines, materials, elements d'unió i les normes bàsiques de dibuix tècnic, dissenyant un marc de fotografies. S'aprofundeix en l'ús del processador de text i el programari de CAD. El projecte Faristol de sobretaula té continuïtat al tercer trimestre.


 
Tercer trimestre

 
Entre el segon i el tercer trimestre, s'amplia el coneixement de l'alumnat en quant a eines, materials i elements d'unió, dissenyant un faristol de sobretaula, per ajudar a la lectura i escriptura. 

També s'introdueix el circuit elèctric utilitzant un simulador elèctric per a fer diferents tipologies de circuits elèctrics bàsics i construint un classificador il·luminat. Es continua aprofundint en l'ús del processador de text i el programari de CAD.


 
Aclariments

 
En l'assignació horària de cada projecte s’han diferenciat les hores que necessàriament s’han de desenvolupar a l’aula de tecnologia per la disponibilitat d’eines i instruments, a més de ser l’espai preparat per al treball de construcció. 

Algunes activitats pràctiques que necessiten eines i instruments senzills, com el dibuix o el retall de cartolina, s’han comptabilitzat a l’aula ordinària.
 

Els projectes Maqueta d’un pont i Faristol de sobretaula es comencen en un trimestre i s’acaben en el següent.

 
Criteris d'avalució prescriptius

 
Els criteris d’avaluació per avaluar els aprenentatges de l’alumnat, que estan en relació a les competències bàsiques, a primer d’ESO són:
 • Conèixer i utilitzar les eines i màquines emprades en el taller i descriure les propietats dels diferents materials tècnics que les componen, relacionant-les amb les seves aplicacions, evolució i tècniques de treball.
 • Utilitzar de forma correcta la representació gràfica per descriure objectes i processos, aplicant correctament la normalització i la simbologia i utilitzant aplicacions informàtiques i instruments de dibuix.
 • Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un objecte senzill utilitzant les eines i màquines de forma correcta i respectant les normes de seguretat i triant els materials adients fent-ne un ús sostenible.
 • Identificar els esforços a què està sotmesa una estructura i els elements que la componen observant models teòrics i exemples de l'entorn.
 • Dissenyar i construir estructures senzilles tant de forma real com mitjançant simuladors gràfics aplicades a objectes quotidians.
 • Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics que formin part d'un objecte de construcció pròpia o del grup.
 • Conèixer i utilitzar els diferents dispositius TIC per tal de realitzar transferència de dades.
 • Gestionar la informació de forma lògica i utilitzar de forma àgil programes i aplicacions informàtiques realitzant la seva instal·lació i, manteniment.
 • Comunicar de forma oral i escrita els treballs quotidians i els projectes realitzats utilitzant eines informàtiques que integrin diferents mitjans de presentació.

 
Organització

 
L’organització d’aquest itinerari es fa a partir dels diferents elements/projectes catalogats, seqüenciats per a que aquests integrin de forma coherent i progressiva els continguts, tenint en compte l’equilibri entre les activitats a l’aula ordinària i les específiques a l’aula de tecnologia. Val a dir que moltes activitats de caràcter manipulatiu es poden fer amb pocs recursos instrumentals a l’aula ordinària.

Per seguir la seqüència i temporització previstes de forma ordenada i poder establir una programació seguint el currículum es presenta l’itinerari en diferents taules que presenten la mateixa informació però agrupada amb criteris diferents per facilitar la valoració i organització d’aquesta proposta.


 

TAULA 1: Seqüència didàctica i temporització dels elements 

 
Trimestre Ordre Element/Projecte
Temps (h)
Descripció
Aula
Taller

1r
2n
3r
1
Informàtica
12
0
Són una sèrie d'activitats que permeten assolir a l'alumnat les capacitats de comunicació bàsiques per a treballar en un entorn EVEA, les funcions bàsiques del processador de textos (Writer) i del programari de dibuix tècnic (QCad).

2
Punt de llibre millorat
5
0
Aquesta proposta permet que l'alumnat s'iniciï en l'aprenentatge basat en problemes a través de la realització d'un projecte al voltant d'un punt de llibre. Treballant a l'aula ordinària i en grups de 3 persones.

3
Maqueta d'un Pont
12
0
Aquesta proposta pretén ampliar, fer explicar i utilitzar, a l'alumnat, els coneixements sobre forces, esforços, estructures i ponts. Realitzant el disseny i construcció d'un pont que s'ha de sotmetre a un assaig de càrrega. També introdueix procediments i la oportunitat per a utilitzar el processador de textos (Writer), el programari de dibuix (QCad) i un simulador de ponts.

4
Suport de llibres i Marc de Fotografies
6
6
És un projecte molt tancat en el que s'inicia a l'alumnat en la utilització de l'aula de Tecnologia, les eines i que ofereix una oportunitat per a utilitzar el programari d'edició de plànols, text i diapositives.

5
Faristol de sobretaula
10
5
És un projecte molt obert en el que els alumnes han de buscar informació sobre materials i unions, per a utilitzar-la en el disseny i construcció d'un faristol per a ajudar a la lectura/escriptura.

6
Classificador
6
7
És un projecte molt obert en el que els alumnes han de buscar informació sobre circuits elèctrics, per a utilitzar-la en el disseny i construcció d'una capsa/armari per  a classificar objectes. 

TAULA 2: Taula d'accés als elements

 
  Element/Projecte
Documents Adjunts
Còpia de restauració Moodle

 
1
Informàtica
  
2
Punt de llibre millorat
  
3
Maqueta d'un pont 
  
4
Suport de llibres i marc de fotografies
  
5
Faristol de sobretaula
  
6
Classificador

Notes importants
 • Descàrrega del curs Moodle complet:
 • Si en instal·lar el curs no es visualitza correctament l’apartat “Ajudes informàtiques” instal·leu aquest patch al vostre Moodle 


TAULA 3: Recobriment curricular

 
 
Contingut   Subcontingut    Element/Projecte     Temporització
  Descripció
aula
taller
Documents adjunts
   
 


La 
tecnologia 
i el 
procés 
tecnològic. 

Eines 
i
materials
de 
tecnologia

  Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització, manteniment i normes de seguretat.   Punt de llibre millorat
5
0
  Marc de fotografies
6
5
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
 


  Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de diferents objectes.   Maqueta d’un pont
12
0
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
   Utilització d'instruments de representació gràfica aplicant acotacions, escales i sistemes de representació normalitzats per representar objectes.   Informàtica
12
0
  Punt de llibre millorat
5
0
  Maqueta d’un pont
12
0
  Marc de fotografies
6
6
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
   Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge.   Punt de llibre millorat
5
0
  Maqueta d’un pont
12
0
  Marc de fotografies
6
5
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
   Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada material seguint les normes de seguretat.   Punt de llibre millorat
5
0
  Maqueta d’un pont
12
0
  Marc de fotografies
6
6
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7

 
 Disseny 
i
construcció
d'objectes
  Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients aplicant els sistemes de representació tractats.   Punt de llibre millorat
5
0
  Maqueta d’un pont
12
0
  Marc de fotografies
6
6
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
   Observació d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'identificar els seus elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.   Maqueta d’un pont
12
0
  Faristol
10
5
 
   Disseny i construcció d'estructures senzilles aplicades a un objecte per millorar la seva resistència als esforços.   Maqueta d’un pont
12
0
 
   Disseny i construcció de circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia.   Classificador
6
7
 
   Utilització de simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics.   Classificador
6
7
 
   Utilització de simuladors d'estructures per determinar, a nivell bàsic, esforços i estabilitat.   Maqueta d’un pont
12
0

 
 Les TIC 
com 
eina 
per 
a la 
integració
i la 
comunicació 
de la 
informació
  Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen informació mitjançant l'ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors.   Informàtica
12
0
  Maqueta d’un pont
12
0
  Marc de fotografies
6
6
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
   Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals.   Informàtica
12
0
  Punt de llibre millorat
5
0
  Maqueta d’un pont
12
0
  Faristol
10
5
  Classificador
6
7
 
 Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats. Informàtica
12
0
Punt de llibre millorat
5
0
Maqueta d’un pont
12
0
Faristol
10
5
Classificador
6
7
Aquesta obra està subjecta a una llicència de 
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons
 

Data: setembre 2010

tornar materials digitals