Subdirecció General de 
Formació i Desenvolupament del Personal Docent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


El passat dia 30 de gener del 2008 a l'auditori de CosmoCaixa de Barcelona, un grup de docents vàrem escoltar i participar en la conferència:
 
L'aprenentatge per competències.
Del currículum a l'aula: un repte per a la Tecnologia.

Resum de la conferència 

L'origen de la definició de competència prové del món professional. Una empresa contracta un treballador no pel que sap, sinó pel que sap fer. És a dir, per la seva competència en el desenvolupament de la seva funció laboral.

La funció social del sistema educatiu ha passat per diferents estadis. Durant molts anys, l'ensenyament ha estat estructurat de forma propedèutica i selectiva, de manera que cada etapa educativa ha estat orientada a preparar per a l'etapa següent, fins arribar a la universitat. 

L'objectiu del sistema era l'acumulació de coneixements. A mesura que la societat ha evolucionat, al sistema educatiu se li ha atribuït una funció integral i orientadora, en què el seu objecte final és aconseguir la competència.

El terme competència té moltes definicions, però la que sembla més propera al món educatiu és la de la capacitat que es manifesta en aplicar un coneixement de forma autònoma i en diferents contextos

El treball per competències no és incompatible amb l'adquisició de coneixements per ells mateixos. La competència en el món educatiu demana que els coneixements siguin funcionals. La competència es planteja tant per a la vida com per al món professional.

La tecnologia, per la seva idiosincràsia, conté molts continguts funcionals i, per tant, és molt propera al treball de les competències. Cal però no desvirtuar-la amb la concepció propedèutica reproduint models d'ensenyament apresos en etapes de formació de les persones que exerceixen com a docents.

El treball per competències demana partir de la complexitat de la realitat, no de la divisió artificiosa que se'n fa des de l'ensenyament. Això implica necessàriament el treball integrat transdisciplinar i interdisciplinari. És a dir, cal una resposta metodològica global del centre amb un intens treball en equip del professorat.


Fitxer de la presentació
Vídeo de la conferència:
1a Part
2a Part

Ponent
Antoni Zabala i Vidiella
Director de l'Institut de Recursos i Investigació per a la Formació 
Destinataris
El professorat de l'àrea de Tecnologia.
Continguts
 • La competència. Origen i significat.
 • La programació docent. Relació entre els elements del currículum.
 • El disseny de les situacions d'aprenentatge.
 • Gestió del coneixement.
 • L'avaluació dels aprenentatges i les competències.
 • Condicionants organitzatius.
 • Les competències bàsiques.
Per aprofundir
Documents a la xarxa


Els desplegament de la nova ordenació de la secundària a Catalunya


Portals


Bibliografia

 • Diez nuevas competencias para enseñar. 

 • Perrenoud, Philippe.
  Editorial Graó. Barcelona, 2001.
   
 • 11 Ideas clave: Cómo aprender y enseñar competencias.

 • Zabala, Antoni i Arnau, Laia. 
  Editorial Graó. Barcelona, 2007.

Per a més informació:

Aula de recursos de Tecnologia
Carrer de les Escoles, 5 i 7
Tel. 936 920 660 
Fax. 935 808 878
08290 Cerdanyola del Vallès
www.xtec.cat/aulatec
e-mail: aulatec@xtec.cat