Una de les actuacions prioritàries és la de dissenyar un pla de treball relacionat amb el medi ambient, ben integrat en els plans d'estudi.

reciclarPer iniciar aquest procés d'ambientalització, el primer pas que hem fet des de l'escola és redactar el nostre Pla de cohesió ambiental, on es defineixen els trets i els objectius ambientals del centre.

Aquests objectius es duran a terme, al llarg dels diferents cursos escolars, mitjançant els programes d'Acció, els quals recullen les actuacions concretes de millora ambiental que el centre es compromet a realitzar durant un període de tres cursos escolars.

Estem convençuts que el centre no ha de ser una realitat aïllada i diferent del seu entorn, per la qual cosa aquest programa aspira, també,a fomentar la participació del centre en projectes locals de millora ambiental.