Què fem?

És evident que la nostra tasca, com a escola, és educadora, però en aquesta pàgina volem explicar a grans trets tot allò que ens caracteritza en l'àmbit de funcionament pedagògic i el que va mes enllà del preceptiu.

Començarem explicant que al cicle d'Educació Infantil estem treballant per Projectes amb el mètode del Constructivisme en la lecto-escriptura i que també es segueix un projecte de Psicomotricitat que vam iniciar fa ja uns quants cursos.

La manera de treballar a la Primària és per Agrupaments Flexibles en les àrees instrumentals (Català i Matemàtiques), que encara que implica una complexitat d'horaris del professorat, pensem que és el mètode més adient per atendre la diversitat amb mínimes garanties de treure'n profit.

En quant a la tasca que està fora del disseny curricular pròpiament dita s'ha de fer esment a L'Equip Multidisciplinar, que funciona des de fa 8 cursos, format per representants de l'escola (equip directiu, especialista d'E.E...), representant de l'Ajuntament al Centre, Programa de Salut Escolar Municipal, Serveis Socials (Assistenta Social i Educador/a) i representant de L'E.A.P. a la nostra escola, i tota persona que puntualment per la seva professió o vinculació a l'escola sigui d'utilitat.

L'equip s'encarrega, mitjançant reunions trimestrals i puntuals, de la detecció i seguiment de casos que poden presentar certa complexitat, així com d'actuacions puntuals de caire sòcio-familiars dins de l'àmbit escolar. La seva tasca va des d'analitzar a fons la fase de prescripciói matriculació al centre fins a promoure activitats culturals, com poden ser xerrades informatives per a pares i mares, etc.

Un altra tasca no menys important és la participació de l'escola en el Pla de Dinamització del Barri, que també mitjançant reunions periòdiques i puntuals s'encarrega de promoure tot tipus d'activitats sòcio-culturals, educatives i de lleure i que fa que el barri tingui una oferta bastant amplia de recursos amb una voluntat eminentment integradora.