PREINSCRIPCIÓ CURS 2015-1016

DIMECRES 25 DE FEBRER

JORNADA PORTES OBERTES

L'AMPA DE L'ESCOLA US CONVIDA A BERENAR A PARTIR DE LES 16.30.

Us oferim una escola compromesa amb l'educació dels vostres fills i filles en un entorn privilegiat.

GRATUÏTAT :

  • Llibres de text

  • Sortides culturals

  • Natació CI (Club Natació Montjuïc)

     

Can Clos a la ràdio

Amb motiu de la Setmana Cultural sobre els mitjans de comunicació del curs 12-13 vam visitar Sants-Montjuïc Ràdio,

en aquest enllaç podreu escoltar als nostres alumnes en un programa especial:

CAN CLOS A LA RĀDIO

PÀGINES D'INTERÈS

EDU365

EDU3.CAT

BRITISH COUNCIL

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

XARXA TELEMĀTICA EDUCATIVA DE CATALUNYA

CIRCULAR INFORMATIVA

CURS 2014-2015

NORMES GENERALS PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

•  L'horari general d'escola és:

•  Matí de 8:30 a 13:00 .

•  Tarda de 15:00 a 16:30.

La porta de l'Escola es tancarà 10' després de l'horari d'entrada. Si l'alumne/a es retarda a l'entrada, la família ho ha de justificar.

Al migdia (de les 13h 15' fins les 15h) el centre no té servei de consergeria i per tant no hi haurà atenció al públic. Si s'hagués de recollir un/a alumne/a de menjador, s'haurà d'avisar abans a la tutora o al telèfon de l'escola.

Recordeu que, a partir de les 4:30h, les famílies estan obligades a recollir els seus fills/es. Quan es produeix un retard de 10' en la recollida de l'alumnat, es procurarà contactar amb la família o els tutors legals de l'alumne/a. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família o tutors legals, el/la mestre/a que fins aquell moment hagi estat a càrrec de l'alumne/a, comunicarà telefònicament la situació a les institucions pertinents per a la seva custòdia segons la normativa vigent.

Aquest procediment d'actuació en situacions de retard en la recollida de l'alumnat figura explícit en les NOFC del centre.

Els alumnes no podran quedar-se dins el recinte escolar fora d'aquest horari, excepte aquells que facin ús d'algun servei o activitat programada per l'AMPA.

•  S'ha d'enviar justificant als tutors/es de totes les absències dels/de les alumnes, tant si és per malaltia com per altres causes.

•  Si un alumne/a ha de prendre algun medicament, si té alguna lesió o malaltia que no aconselli l'activitat física o si s'ha de prendre alguna mesura especial en algun moment, la família ho notificarà per escrit al tutor/a .

•  Tots els acompanyants dels/de les alumnes els han de deixar i esperar a la porta d'accés a l'escola.

Els pares no poden entrar a les classes sense concertació prèvia d'entrevista amb el tutor/a, per tal de no destorbar el funcionament docent.

•  No es deixarà mai sortir un alumne/a en l'horari escolar, si no porta el justificant de la família.

En cas que la persona que vingui a recollir l'alumne no sigui el pare, mare o

tutor s'haurà de comunicar prèviament al tutor/a.

•  Els/les alumnes no poden utilitzar el telèfon de l'escola si no és per a una urgència i/o amb l'autorització del seu tutor/a .

•  La família ha d'entregar al tutor/a l'autorització per fer les sortides del curs escolar. Si no la presenta en el seu moment, l'alumne/a s'haurà de quedar a l'escola.

A les sortides i excursions els/les alumnes no poden portar diners, begudes de vidre, llaminadures ni cap altre objecte no demanat explícitament.

Si un/a alumne/a presenta problemes de conducta i/o respecte amb els companys o lloc visitat, es prendran les mesures que el tutor/a consideri més adients, contemplades en les NOFC del centre.

•  No està permès que els/les alumnes portin a l'escola cap mena de llaminadures o similars, ni aparells electrònics (mòbils, mp3...).

Sobre les celebracions dels aniversaris a l'Escola, i tenint en compte les instruccions del Departament de Sanitat, les famílies només podran portar galetes.

•  L'Escola atén els alumnes que es fan mal o es troben malament en horari escolar, tenint en compte el següent:

- Els alumnes que es lesionin lleument a l'escola (cops, rascades, petits talls...) seran atesos pel mestre/a responsable en aquests moments de l'activitat.

- Si el/la mestre/a creu convenient la intervenció d'un professional sanitari, perquè la lesió o l'accident de l'alumne/a ho requereix, s'intentarà localitzar la família pel seu trasllat al CAP corresponent i avisarà la Direcció del centre.

- En cas de no localitzar la família, s'avisarà al servei d'urgència sanitari i se'n farà càrrec el/la tutor/a d'acompanyar-lo. Si el/a tutor/a no hi fos la direcció determinarà qui l'acompanyarà.

- La Direcció del centre informarà, el més aviat possible als pares o tutors de l'alumne/adel fet ocorregut i el procediment que s'ha dut a terme per a solucionar la situació.

 

Si un alumne/a té febre o una malaltia infecto-contagiosa es localitzaran els/les pares mares o tutors legals perquè se'n facin càrrec. Els/les alumnes hauran de portar l'alta mèdica quan reprenguin les activitats escolars.

Quan es detectin casos d'alumnes que presentin infestacions per polls es comunicarà primer de forma general a tota la classe. Si el problema persisteix, es comunicarà de forma individual a les famílies, per tal que aquestes posin les mesures adients per solucionar el problema. Si continua sense solucionar-se i donat que la presència del nen o la nena al centre suposarà un problema de tipus sanitari per a la resta, aquest/a alumne/a haurà de quedar-se a casa fins que el problema sigui solucionat de forma definitiva.

Els/Les alumnes que no puguin realitzar alguna activitat física durant un període continuat de temps per problemes de salut, hauran de portar un justificant mèdic.

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe mèdic on consti el nom de l'alumne/a, el medicament i la dosi que ha de prendre. També la família ha de signar l'autorització al centre per a l'administració del medicament en horari lectiu.

•  Els alumnes d'EI han de portar bata i els de Primària només per a les classes de Plàstica i marcada amb el nom.

Per a les classes de Psicomotricitat, els alumnes d'EI han de portar roba còmoda i bambes de velcro.

•  Si un/a alumne/a causa un desperfecte de forma intencionada l'haurà de reparar o pagar.

•  Tots/es els/les alumnes han de portar l'esmorzar en una carmanyola. Els dies de Psicomotricitat portaran fruita per garantir un esmorzar saludable.

•  Tots els pares i mares conjuntament amb la Directora del centre hauran de firmar una Carta de Compromís que expressarà els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte al centre.

CARTA DE COMPROMÍS

SERVEI DE MENJADOR

El servei de menjador comença el primer dia d'escola al setembre.

· Si, eventualment, l'alumne/a necessita seguir un règim alimentari, la família ho comunicarà al tutor/a a primera hora del matí.

· En el cas que una alumne usuari del servei de menjador hagi d'arribar més tard de les 8:30h del matí per motius justificats, cal que la família ho comuniqui a l'escola per tal de reservar-li el seu àpat.

· No es podran quedar a dinar els alumnes que, sense avís previ, arribin a l'escola més tard de les 11h del matí, per raons de funcionament del servei.