Consell Escolar
   

Us volem informar ...

El dia 23 de gener de 2008 es van reunir els membres del Consell Escolar i d'entre d'altres van parlar dels següents punts:

1.- Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2007

Els membres de la comissió econòmica, prèvia reunió a les 20h 30' hores, presenten al Consell Escolar la justificació de despeses relatives a l'any 2007. El resum de la liquidació es concreta en uns ingressos de 23572,15€ i unes despeses de 21155,39€, per tant resta un romanent de 2416,76€. El consell Escolar aprova l'esmentada justificació.

2.- Aprovació del pressupost per a l'any 2008
Els membres de la comissió econòmica, prèvia reunió a les 20h 30' hores, presenten al Consell Escolar la previsió de pressupost per a l'any 2008. Es fa una previsió d'ingressos de 26906.76€ i 24959, 87€ de despeses. El Consell Escolar aprova l'esmentat pressupost.

3.- Nomenament responsable de vetllar per la igualtat entre sexes i la coeducació.
S'acorda que sigui Mercè Rosa la responsable donat que les funcions són similars a les que exerceix en la coordinació CLIC.

4.- Presentació de la Comissió multidisciplinar.
Mercè Rosa membre d'aquesta comissió explica que la creació d'aquesta té com a finalitat el benestar individual, familiar i social de tots els alumnes del centre, de tal manera que els permeti gaudir de tots els drets, serveis i oportunitats en igualtat de condicions. Alhora tenir unes pautes clares d'actuació perquè tots els alumnes i pares siguin tractats en l'àmbit econòmic, d'ajuts i inclusió tant en els serveis de l'escola com en el municipi.

La composició és la que segueix:
AMPA. Imma Vall
Equip directiu. Eva Vilaró
EAP. Lourdes Parés
Assessora LIC. Dolors Dot
Serveis Socials. Jaume Sans
Coordinadora CLIC. Mercè Rosa

5.- Convenis d'utilització d'espais.
Es comenten els convenis, es fan algunes esmenes i es signen

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista