Consell Escolar
   

Us volem informar ...

El 24 de gener de 2.007, a les 21,30 hores, es reuneixen els membres del Consell Escolar.

S'aprova la liquidació del pressupost de l'exercici 2006.
El resum de la liquidació es concreta en uns ingressos de 24490.82€ i unes despeses de 20098.21 €, per tant resta un romanent de 4392.59 €. El Consell Escolar aprova l'esmentada justificació.

S'aprova el pressupost per a l'exercici 2007, es fa una previsió de despeses/ingressos de 24865.34€.

S'informa que s'ha rebut del Departament d'Educació 670€ en concepte de monitoratge per als alumnes d'Educació Infantil que tenen germans a Ed. Primària i no fan ús del servei de menjador escolar. Es va informar a les famílies i com cap alumne en fa ús es va posar a disposició del Departament d'Educació l'esmentada subvenció.

S'aprova que en cas d'haver de traslladar un alumne fora del centre per ser atès medicament, s'agafi un taxi sempre i quan la família no se'n pugui fer càrrec.

S'acorda que l'equip directiu farà un esborrany del protocol a seguir en cas de nevades, el presentarà a l'ajuntament, es farà una redacció final i es presentarà al Consell Escolar per tal de ser aprovat.


 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista