Consell Escolar
   

Us volem informar ...

El dia 7 de novembre de 2.006 ens vàrem reunir els membres del Consell Escolar i vàrem prendre els següents acords:


Renovació parcial dels membres del Consell Escolar.
S'informa al Consell del procés de renovació parcial dels membres representants de pares i mestres, el qual es durà a terme entre el 2 de novembre i el 15 de desembre.
Els representants de pares a renovar seran Joan Pujolassos i Ester Vinyeta, ambdós a petició pròpia.
Es fixa el dia 24 de novembre, de 8,30 h. a 9,30 h. i de 16,45 h. a 18 h., per a l'elecció de representants del sector pares/mares i el 22 de novembre per a l'elecció del representant de mestres.
Per últim, s'efectua el sorteig per determinar els components de la mesa electoral sector pares: surt elegit el número 176, a partir del qual es designaran els dos titulars i els suplents. La mesa electoral del sector pares es constituirà el divendres dia 10 de novembre a les nou del matí.

S'informa que properament es realitzarà un simulacre d'evacuació. Queda a la disposició dels membres del Consell la lectura i revisió del protocol establert.

 

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista