Consell Escolar
   

Us volem informar ...

El dia 2 d'octubre de 2006 ens vàrem reunir els membres del Consell Escolar i vàrem prendre els següents acords:


Núria Castro serà la nova representant del sector de mestres al Consell Escolar, en substitució de l'Enriqueta Forcada i Comas.

S'acorda que el dia 14 de novembre, a 2/4 de 10 del vespre, es faci una reunió on es revisin els comptes i es valori el Projecte de reultilització de llibres de text.

Es comenten els canvis més significatius del Pla Anual i s'aprova en la seva totalitat.


Joan Roca explica que es va signar el conveni amb el Departament d'Ensenyament, i que durant el proper Ple s'aprovarà el projecte per exposar-lo al públic i poder-lo adjudicar.
Es veu possible que pel curs 2008-09 ja es pugui comptar amb l'ampliació.

Es revisen els comptes de l'exercici 2005-06, relatius a les sortides i la natació.

Es proposa cobrar una quota única de 60€ per trimestre que inclogui totes les sortides, teatre, natació i quota de material. S'accepta la proposta, es cobrarà la segona setmana d'octubre, gener i març. Les colònies es cobraran a part per l'abril. S'accepta la proposta.

S'elaborarà, conjuntament amb l'equip tècnic de l'Ajuntament, el llibre blanc de manteniment.

Es presenta la sol·licitud d'ajuts del programa "Entrem als museus d'Osona":
-Sant Pere de Casserres, 3 novembre, CM
-Museu Episcopal: Romànic i gòtic, 22 de novembre, CI 2n
Romànic i gòtic, 23 de novembre, CI 1r
Els oficis, 23 de febrer, CM
La primavera, 2 de maig, CS

Presentació de la subvenció que atorga el Consell Comarcal per activitats educatives de suport i millora del currículum educatiu destinades a alumnes de llars d'infants i educació obligatòria organitzades pels ajuntaments de la comarca d'Osona. Per aquest curs l'Ajuntament ha demanat la subvenció per a cobrir les despeses de natació i l'autobús de tennis .

El representant de l'Ajuntament comunica el segon dia de festa local, que per aquest curs, serà el 19 de març.

Sense cap altre punt a tractar, s'aixeca la sessió a les 23,30 hores del dia 2 d'octubre 2006.

 

Gurb

L'escola

Activitats

Pla Anual

Notícies

Sortides

Consell

A.M.P.A.

Revista