SERVEIS / PROVES DE MADURESA 1.998 / TEMARI PROVES MADURESA

[ Català | Castellà | Anglès | Ciències Socials-Humanística | Matemàtiques | Física i Química | Ciències Naturals | T.E.G. | Automoció | Delineació | Electricitat | Electrònica | Metall


CATALÀ

CONTINGUTS:

 

 

LLIBRES D'UTILITAT:

 

a.- Ortografia catalana. Jordi Badia i Joan Grifoll. Editorial Teide.
b.- Quadern. Josep A. Castellanos i Vilà. ICE Universitat Autònoma.

 

 

LLENGUA CASTELLANA

CONTENIDO TEÓRICO: Cualquier libro de lengua de primero de BUP, contenidos generales de gramática, ortografía y expresión.

 

VALORACIÓN:

1.- Comprensión lectora a través de un comentario de texto y preguntas relacionadas en él.
2.- Redacción del contenido general, valorando la capacidad expresiva escrita.
3.- La ortografía se valora en todo el conjunto del examen.

 

 

ANGLÈS

CONTINGUTS:

 • Verbs:
 • To be.
 • To have.
 • Can.
 • Tots els que venen a les trenta primeres lliçons del llibre " New generation -1".
 • Posició dels adjectius calificatius.
 • Adjectius possessius
 • Temes verbals:
 • Present continu i present simple.
 • Afirmació, negació i interrogació.
 • L'hora.
 • Els números cardinals i ordinals.
 • "There is" "There are"
 • Noms comptables i incomptables.
 • Utilització de: a, an, some, any.
 • El plural dels noms.
 • Vocabulari de les trenta primeres lliçons del llibre " New generaton -1".
 • L'exàmen constarà d'exercicis pràctics basats en aquests continguts.
  No hi haurà prova oral.

  LLIBRES D'UTILITAT:

   

   

  CIÈNCIES SOCIALS-HUMANÍSTICA

  HISTÒRIA:

  La Revolució Industrial:

  De la 1ª Revolució Industrial:

 • Geografia de la Revolució Industrial. On es va produir i cap on es va difondre?
 • Justificar el nom de revolució: En que va consistir?Què va passar?
 • Fer una valoració: avenços i retrocessos que són conseqüència d'aquesta revolució.
 • Com va actuar la classe social burgesa?
 • Quina resposta van donar els obrers?
 • De la 2ª Revolució Industrial:


  L'Antic Règim

 • En que consistia la pràctica de l'"absolutisme" com a sistema polític de l`anomenat 'Antic Règim'.
 • Quins eren els sectors socials de la societat de l'Antic Règim? Fer una breu descripció de cadascun.
 • Quin paper tenia la burgesia en aquesta època?
 • Fer un comentari a la vista de la composició de una societat nacional de l'època.

 • La Crisi de l'Antic Règim


  Les Revolucions Liberals


  Nacionalisme i capitalisme

  Del moviment obrer:

 • Quines són les idees fonamentals del marxisme?
 • Quines són les idees fonamentals de l'anarquisme?
 • Per què es va formar la Associació de treballadors a nivell internacional?

 • L'època de l'imperialisme

 • On s'inicia el colonialisme? En que va consistir?
 • Fer un comentari de text sobre l'imperialisme.

 • Catalunya a mitjan S XIX

   

  GEOGRAFIA

  La població mundial

 • Distribució de la població d'acord amb els factors: físics, històrics, socio-econòmics i polítics.
 • Els moviments migratoris: migracoins forçades i voluntaries. Concepte de emigració i inmigració.

 • Producció i recursos


  Les ciutats

 • Característiques i problemes de les ciutats del tercer món.
 • Característiques i evolució de les ciutats dels països desenvolupats.
 • Funcions de les ciutats.

 • Els fluxos laborals

 • Descripció i anàlisi dels sectors d'activitat econòmica.
 • Les migracions laborals: tipus i efectes.

 • Catalunya i Espanya: societat i economia

 • Catalunya, una societat terciaritzada: circumstàncies, causes, evolució històrica.
 • Explicar en què consisteix la terciarització i les seves conseqüències.
 •  

  BIBLIOGRAFIA

  GARCIA, M; GATELL, C: Temps, Ed. Vicens Vives.
  FERNANDEZ, A i altres: Món, Ed. Vicens Vives.
  AGUILAR, J.A. i altres: Proyecto Ariadna, Ed. Akal.
  CASSASSAS. J. i altres: Ciències Socials, ( Geografia i Història, Crèdits Comuns) Ed. Santillana.

   

   

  MATEMÀTIQUES

  1. Nombres naturals i nombres enters: operacions.
  2. Fraccions: operacions
  3. Nombres decimals: operacions.
  4. Potències: càlcul de potències (base natural, entera i fraccionària), potències d'exponent natural, enter i fraccionari, producte i quocient de potències de la mateixa base, potència d'una potència.
  5. Radicals: càlcul d'arrels exactes, producte i quocient, extreure factors de fora d'una arrel, sumes i restes de termes amb radicals.
  6. Geometria de figures planes. Elements i àrees.
  7. Equacions de primer grau:
  7.1. Resolució d'equacions de primer grau.
  7.2. Problemes de planteig.
  8. Sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites:
  8.1. Mètodes de resolució: substitució, reducció, igualació.
  8.2. Problemes de planteig.
  9. Trigonometria:
  9.1. Angles. Unitats de mesura, representació, reducció d'un angle al primer gir.
  9.2. Definició de les raons trigonomètriques: sin, cos, tg.
  9.3. Resolució de triangles rectangles.
  9.5. Problemes d'aplicació.
  10. Nombres complexos. Operacions en forma binòmica: suma, diferencia, producte, quocient i operacions combinades.
  11. polinomis amb coeficients enters: operacions. Suma, diferència, producte, quocient i operacions combinades, mètode de Ruffini.
  12. Equacions de segon grau:
  12.1.Resolució de l'equació completa.
  12.2. Resolució d'equacions incompletes de segón grau.
  12.3. Equacions amb denominadors enters.
  12.4. Problemes de plantejament.
  13. Funcions polinòmiques de primer i segón grau:
  13.1. Concepte de funció.
  13.2. Representació gràfica de sistemes d'equacions.

   

   

  FÍSICA I QUÍMICA

  OBJECTIUS GENERALS PER A TOTES LES BRANQUES
  Es programa una estructura de continguts i procediments que pugui proporcionar a l'alumne una ajuda lògica i racional en la seva comprensió científica i tecnològica de la realitat que l'envolta i que pugui ser d'utilitat en el seu futur professional.

  Els objectius que l'alumne ha d'assolir a l'acabament del segon curs de FP són els següents:

  3.- L'alumne ha de ser capaç d'expresar les observacions reaalitzades i les mesures presses en forma d'esquemes, quadres de dades i gràfics.

  4.- L'alumne ha de conèixer els fenòmens més significaius de la física i la química i saber obtenir conseqüències raonades per la seva capacitat professional.

  5.- L'alumne ha de ser capaç de demostrar que ha adquirit la terminologia científica i la simbologia bàsica necessària per compendre textos científics bàsics.

  6.- L'alumne ha de compendre la relació entre les variable que intervenen en una llei.

  7.- L'alumne ha de conèixer la relacio experimental de les lleis físiques i saber aplicar-les per la determinació numèrica de les diferent magnituds.


  AVALUACIÓ 2N CURS DE FPI:

  CONCEPTES Per a totes les branques:

  1.- Introducció a la física. El mètode de teball científic.
  2.- Magnituts físiques, unitats.
  3.- Mesura de magnituds. Unitats de mesura.
  4.- Sistemes d'unitats. Sistema M.K.S. i tècnic.
  5.- Estudi del moviment.
  6.- Magnituds de moviment.
  7.- Moviment uniformament variat.
  8.- Forces. Unitats.
  9.- El treball: una forma d'energia.
  10.- Energia cinètica i potencial.
  11.- Conservació de l'energia. Energia mecànica.
  12.- Potència.
  13.- Conceptes bàsics de pressió.
  14.- Pressió atmosfèrica.
  15.- Pressió hidroestàtica.
  16.- Lenergia térmica.
  17.- L'energia. Formes d'energia.
  18.- Efectes del calor.
  19.- Intercanvis calorífics.
  20.- Escales de temperatura. Termòmetres.
  21.- Propietats elèctriques.
  22.- Camp elèctric. Forces elèctriques.
  23.- Aïllaments i conductors.
  24.- Corrent elèctrica.
  25.- Lley d'OHM.
  26.- Circuits amb resistències sèrie paral.lel.
  27.- Efecte JOULE.
  28.- Introducció a la química.
  29.- Elements simples i compostos.
  30.- Metalls i no metalls.
  31.- Òxids. Anhídrics. Àcids. Sals.
  32.- Estudi dels gassos ideals.

   

   

  CIÈNCIES NATURALS

   

   

  TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRÀFICA

  El temari serà el temari oficial de TEG per als alumnes de FPI.

  Els temes generals a desenvolupar per a totes les branques seran:

 • Geometria plana.
 • Acotació.
 • Vistes de peces, que podràn ser referents a elements de la seva especialitat o generals.
 •  

   

  DEPARTAMENT D'AUTOMOCIÓ

  Llibres de l'editorial Edebe de FPI grau.

   

   

  DEPARTAMENT DE DELINEACIÓ

  TECNOLOGIA DELINEACIÓ: FP 1 1R. CURS:


  MECÀNICA:


  ELECTRICITAT:


  CONSTRUCCIÓ:


  TOPOGRAFIA:


  DISSENY I DECORACIÓ:


  BIBLIOGRAFIA:

   

  TECNOLOGIA DELINEACIÓ: FP 1 2N. CURS:

  MECÀNICA:


  ELECTRICITAT:


  CONSTRUCCIONS:


  TOPOGRAFIA:


  DISSENY I DECORACIÓ:


  BIBLIOGRAFIA:

   

  PRÀCTIQUES DELINEACIÓ FP 1 1r curs:

   

  BIBLIOGRAFIA:

   

  PRÀCTIQUES DELINEACIÓ FP 1 2n curs:


  BIBLIOGRAFIA:

   

   

  DEPARTAMENT D'ELECTRICITAT

  TECNOLOGIA:

 • Magnituds ELÈCTRIQUES.
 • Llei d'OHM.
 • Potència i energia.
 • Acoplament de resistència.
 • Càcul de línies.
 • Instal.lacions int. de B.T.
 • Aparells de mesura.
 • Làmpares de descàrrega.
 • Electromagnetisme.
 • Condensadors.
 • Corrent alterna monofàsica.
 • Corrent alterna trifàsica.
 • Màquines.

 • PRÀCTIQUES:

 • Muntatge DE INSTAL.LACIONS INT. DE b.t.
 • Pràctique de mesura.
 • Grau d'electricitat de vivendes.
 • Automatismes amb contactors.
 • Làmpares de descàrrega.
 • Màquines de c.a.
 •  

   

  DEPARTAMENT D'ELECTRÒNICA

  TECNOLOGIA:

  Unitats didàctiques.

  Continguts:

 • Canvi d'unitats.
 • Llei d'OHM.
 • Potència i energia.
 • Resistivitat, conductància.
 • Circuits sèrie.
 • Circuits paral.lels.
 • Circuits mixtos.
 • Bobines.
 • Condensadors.
 • Introducció a la corent alterna.
 • Diodes i circuits elementals.

 • PRACTIQUES:

 • Processos de càrrega i descàrrega de condensadors.
 • Introducció a la corrent alterna.
 • Diodes i circuits elementals.
 • Diodes zener. Estabilitzadors de tensió.
 • Fonts d'alimentació estabilitzades amb zener.
 • Transistors i circuits elementals en contínua.
 • Fonts d'alimentació estabilitazades amb zener i trt.
 • Transistors efecte de camp i MCS.
 • A.O. com amplificador de senyal.
 • Fonts d'alimentació regulades.
 • Transductors i mesuradors en electrònica industrial.
 • Amplificadors de potència.
 • Oscil.ladors sinusoïdals.
 • A.O. en aplicacions de conmutació.ç
 • Aplicacions de l'integrat 555.
 • Introducció a l'electrònica digital.
 • Electrònica de potència: tiristors, triacs, GTCS.
 •  

   

  DEPARTAMENT DE METALL

  LLIBRES:

  Tecnologia de metall FPI i FPII. Editorials: Everest, Edebe, Vives, etc...

  Problemes de la tecnologia del torno. Editorial Everest.

   

   


  | Xiem | APA | Agenda | Cerca | Novetats | Mapa Web | Estudis | Serveis | Suport Tècnic | Alumnes | Centre |