UN MÓN PLURAL
PÀG. 1

www.xtec.es/centres/a8029301
P I N E S   F O G G
DIUMENGE, 19 DE FEBRER DE 2003
CEIP Les Pinediques
Número 3,  0 euros

 
Cada dia sembla que el món sigui més petit. No és gens estrany trobar en els nostres carrers persones de qualsevol lloc del planeta. Tan de bo siguem capaços d'aprofitar la riquesa cultural que aquest fet pot portar-nos.

El mundo parece cada día más pequeño. No es nada raro encontrarnos en nuestras calles gentes llegadas de cualquier lugar del planeta. Ojalá seamos capaces de aprovechar la riqueza cultural que este hecho nos aporta.

The world every day seems smaller. We can find people from far countries in our streets. I hope so we take advantage of the cultural riches.
Maria Carme Repetto va néixer fa 50 anys a Santa Fe (Argentina) i va arribar a Vic el dia 12 de gener de 1978 (fa 25 anys)
Maria Carme Repetto was born 50 years ago in Santa Fe (Argentina) she arrived at Vic in 1978.

Quins estudis va realitzar? What did you study?
El magisteri a Argentina, el magisteri i una part de psicopedagogia a Vic.

I studied teaching in Argentina and Vic and some years about psychopedagogy.
Està casat/casada? Es va casar aquí o al seu país d'origen? Are you married? Were your married here a there?
Vaig casar-me a al meu país, em vaig separar i després em vaig casar aquí, amb una persona de Vic.

I married in my country , then I divorced and later I married again here with a man from Vic.
Per què va marxar del seu país? Why did you leave your country?
Vaig marxar per problemes polítics i econòmics. L'economia començava a estar malament i pensava que un altre país podria trobar millores.

I left my country because there were economical and politic problems. I thought that in another country I could find better situation.
Per què va escollir Catalunya i més en concret Taradell? Why did your choose Catalunya and specially Taradell?
Perqué el meu home era de Vic.
Because my husband was from Vic.
Va venir sola? Did you come alone?
Vaig venir amb el meu home i la meva filla.
I came here with my husband and my daughter.
Al seu país en què treballava?
What did you work in your country?
Treballava 4 hores de mestra.
I worked 4 hours a day as a teacher.
Aquí treballa? En què? Do you work here? What's?
Sí. En l'administració de l'Escola de Música de Taradell.
Yes. I work in the administration of the Music School in Taradell


Li va costar molt trobar feina? Did you final work easily?
Sí. Em va resultar bastant complicat trobar feina.
Yes. It was hard to find work
En arribar al nostre país va trobar una bona acollida? Did Catalan people greet you well?
Sí i no. El que passa és que jo volia ser ben acceptada i posava tot de la meva part.
Yes and no. I wanted to be accepted and I put everything on my part.
Parla el català? Li va costar molt aprendre la nostra llengua? Do you speak Catalan? Did you find it hard to learn Catalan?
El parlo més o menys. Tenia molt bona disposició, vaig fer cursos però em va costar força. Encara tinc dificultats amb les e obertes i les a que encara no les tinc assimilades del tot.

I speak it more or less. I had a good disposition, I did courses but it was very hard. I still have a bit trouble.

Quines són les coses que més li van sorprendre del nostre país? What things surprised you most about our country?
Les muntanyes, perquè en el meu país no ni n'ha i la boira.

The mountains because there aren't in my country and the fog.
Què és el que més li agrada de Catalunya? What things do you like more about Catalunya?
Primer de tot haver tingut els nens (L'Omar i l'Anaïs). La cultura, la tradició i tots els anys que hi ha d'història i el record que tinc dels carrers de Vic el dia que vaig arribar.
To have been mother (Omar and Anaïs). The culture, the tradition and all the history.
Hi ha alguna cosa d'aquí que no li agradi gaire? Is there anything you don't like about our country?
En principi m'agrada tot. Potser la boira, el clima i l'estiu curt.

I like everything. Maybe the weather, the fog and the short summers.

Troba a faltar alguna cosa del seu país? Do you miss anything from your country?
Ara ja no trobo a faltar res. Però quan vaig arribar sí que trobava a faltar moltes coses.
Now I don't miss anything, but at first I mist a lot of things.
Li queda família al seu país? Els va a veure gaire sovint? Have you got family left in your country? Do you see them much?
Família ja no me'n queda. Només em queden amics. No hi vaig gaire sovint, fins fa 4 anys no hi havia anat cap vegada.

I haven't got any family in Argentina. I've only got friends. Until four years ago I did not go to see them.

Habitualment quina llengua parla? At the moment what language do you speak?
Normalment en català.
Usually in Catalan
Actualment se sent estranger o considera que està integrat/da? At the moment do you feel foreign?
Em sento totalment integrada.
I don't feel like foreigner.
Ja que estem a l'escola troba alguna diferència entre les nostres escoles i les del seu país? Do you find some difference between our schools and your schools?
Si hi ha molta diferència. Allà només es fan quatre hores de classe cada dia.

es, there are a lot of differences. In Argentina they only do 4 hours a day.
Podria explicar-nos alguna costum del seu país que pugui resultar curiosa o molt diferent a les nostres? Can you explain something original about your country?
El menjar típic d'Argentina és la carn de vedella a la brasa. S'ha de pensar que com aquí s'aprofita tot del porc, allà s'aprofita tot de la vedella: els intestins, el cervell (molleja).

The tipical food is weal.
Tenen alguna dansa tradicional que sigui típica i representativa? Have you got a traditional dance?
Sí, la samba, el malambo (els homes), la condición (les famílies més riques), el tango ( la gent del port de Buenos Aires).

Yes. The "samba", the "malambo" (only men), the "condición" (rich families), the "tango" (dance from the Buenos Aires port)
Coneixent una mica els dos països on es podria dir que la gent viu més bé? Which country do the people live better?
A Espanya, sens dubte.
Spain, of course.
Pensa que Catalunya és un bon lloc per viure i treballar? Is Catalunya good place to live in and to work?
Sí, ja ho crec.
Yes, I Think so.
Quin dels nostres menjars li agrada més? What food do you prefer of here?
Vedella amb bolets, botifarra, pastissos i croissants

Veal with mushrooms, sausages, cakes, etc.
A casa seva mantenen algunes tradicions del seu país? Do you keep any traditions of your countries at home?
No.
No, we don't
Pensa que a tots els forasters que arriben se'ls dóna el mateix tracte? Do you think that they treat all foreigners the same way?
No ho sé. Quan vaig arribar aquí vaig ser de les primeres en arribar, fa 25 anys no n'hi havia gaires, però jo no sé si ara m'acceptarien igual.

I don't know. When I arrived, there were not many foreign people. I don't know if now they will accept me the same way
En algun moment es penedeix d'haver vingut? Have you ever left sorry for leaving your country?
Ara no, abans sí.
Before yes but now no.
Tornaria a viure al seu país? Would you go and live in your country again?
Si, però em costaria.
Yes, but it would be hard.
Finalment, si hagués de triar entre aquí i el seu país per quin es decidiria? Finally if you hat to chose between here and you country which one would you choose?
Decidiria quedar-me aquí.
I choose to stay here.

 


Maria Elena Robles va néixer fa 31 anys a L'Havana (Cuba) i va arribar a Vic fa 9 anys.
Maria Elena Robles was born 31 years ago in L'Havana (Cuba) she arrived at Vic 9 years ago.

Quins estudis va realitzar? What did you study?
Estudié Formación Profesional, en concreto, Ortopedia técnica.

I studied teaching in Argentina and Vic and some years about psychopedagogy.
Està casat/casada? Es va casar aquí o al seu país d'origen? Are you married? Were your married here a there?
Me casé en mi país, con un chico de aquí
. I married in my country, with a man from Vic.
Per què va marxar del seu país? Why did you leave your country?
Marché por mi marido y porque la situación económica no era demasiado buena

I left my country because the economical situation was not very good and my husband like more to live here.
Per què va escollir Catalunya i més en concret Taradell? Why did your choose Catalunya and specially Taradell?
Porque mi marido era de Tona. Primero vivimos en Malla, después en Vic y finalmente, buscamos un lugar más tranquilo y escogimos Taradell.
Because my husband was from Tona. First we lived en Malla, then in Vic and finally we went to Taradell, a more quiet place.
Va venir sola? Did you come alone?
Sí, después fui a buscar a mi hija.
I came alone, later I went to take my daughter.
Al seu país en què treballava? What did you work in your country?
No trabajaba.
I did'nt work


Aquí treballa? En què? Do you work here? What's?
Sí, de monitora en un comedor escolar.
Yes, in a dinning-room school.
Li va costar molt trobar feina?Did you final work easily?
Sí. Em va resultar bastant complicat trobar feina.
Yes. It was hard to find work
En arribar al nostre país va trobar una bona acollida? Did Catalan people greet you well?
Bastante, la gente es menos hospitalaria y más cerrada.
Yes, because people are very different and more closed.
Parla el català? Li va costar molt aprendre la nostra llengua? Do you speak Catalan? Did you find it hard to learn Catalan?
Hablo catalán. Lo aprendí gracias a mi hija.
I speak catalan. My daughter helped me.

Quines són les coses que més li van sorprendre del nostre país? What things surprised you most about our country?
Las comidas.
The food
Què és el que més li agrada de Catalunya? What things do you like more about Catalunya?
El respeto y la educación que tienen por la lengua de los estrangeros.
The respect and the educations from the foreign languages
Hi ha alguna cosa d'aquí que no li agradi gaire? Is there anything you don't like about our country?
No lo sé. Puede que la niebla, el clima.
I don't Know. Maybe the weather, the fog.
Troba a faltar alguna cosa del seu país? Do you miss anything from your country?
La gente, la familia, la música, la manera de vivir.
The people, the family, the music and the way of live.
Li queda família al seu país? Els va a veure gaire sovint? Have you got family left in your country? Do you see them much?
Toda la familia. No vamos a menudo porqué resulta caro, cada dos o 3 años

All my family.We don't go very often because it's very expensive.

Habitualment quina llengua parla? At the moment what language do you speak?
Catalàn.
Catalan
Actualment se sent estranger o considera que està integrat/da? At the moment do you feel foreign?
No me considero extranjera.
I don't feel like foreigner.
Ja que estem a l'escola troba alguna diferència entre les nostres escoles i les del seu país? Do you find some difference between our schools and your schools?
Si hi ha molta diferència. La escuela es totalmente gratuita, los alumnos más avanzados estan en internados y combinan el trabajo con el estudio.
Yes, there are a lot of differences. School is free, the best students are in boarding-schools and they study and work at the same time.
Podria explicar-nos alguna costum del seu país que pugui resultar curiosa o molt diferent a les nostres? Can you explain something original about your country?
La gente pasa mucho tiempo en la calle, siempre suena la música.
People stay long time in the street, you can listen music all the time..
Tenen alguna dansa tradicional que sigui típica i representativa? Have you got a traditional dance?
El son. el danson, la salsa.
The son, the danson, the salsa.
Coneixent una mica els dos països on es podria dir que la gent viu més bé? Which country do the people live better?
Actualment mejor aquí.
Actually the life is better here.
Pensa que Catalunya és un bon lloc per viure i treballar? Is Catalunya good place to live in and to work?
Sí, ja ho crec.
Yes, I Think so.
Quin dels nostres menjars li agrada més? What food do you prefer of here?
Escalivada.
Vegetables cooked on embers.
A casa seva mantenen algunes tradicions del seu país? Do you keep any traditions of your countries at home?
Sí, especialmente en las comidas.
Yes, specially the meals.
Pensa que a tots els forasters que arriben se'ls dóna el mateix tracte? Do you think that they treat all foreigners the same way?
No.
No, I don't.
En algun moment es penedeix d'haver vingut? Have you ever left sorry for leaving your country?
No, siento nostalgia pero estoy bien. No I haven't
Tornaria a viure al seu país? Would you go and live in your country again?
Si..
Yes, if I could
Finalment, si hagués de triar entre aquí i el seu país per quin es decidiria? Finally if you hat to chose between here and you country which one would you choose?
Cuba.
I choose Cuba