UN MÓN DE JOCS
PÀG. 1

www.xtec.es/centres/a8029301
P I N E S   F O G G
DIMARTS, 4 DE MARÇ DE 2003
CEIP Les Pinediques
Número 4,  0 euros

 


LA XARRANCA

Participants: Millor que no passin de 5.
Edat: Més de 5 anys.
Objectius: Treballar la punteria, l'agilitat, l'equilibri i els reflexos.
Materials: Una pedra i un guix
Lloc: Exterior

Desenvolupament

1. Dibuixem una xarranca.
2. Cada participant agafa una pedra.
3. Els participants es posen en fila.
4. El primer de la fila tira la pedra al quadre del número 1.
5. El que ha tirat la pedra fa un salt a peu coix fins el quadre del número 2.
6. Continua saltant fins el quadre del número 10 ( en els quadres 4, 5, 7 i 8 s'ha de saltar posant un peu a cada número).
7. En el 10 es gira i es recula fins el quadre del 2, s'agafa la pedra que estava en el número 1 i es salta a fora sense trepitjar el quadrat on hi havia la pedra.
8. Repeteixen la jugada tots els jugadors.
9. Es va fent el mateix amb tots els quadrats (fins el 10).
10. Guanya el primer que arriba al quadrat del 10.

Normes

  • Quan un jugador tira la pedra fora del quadre on havia de tirar perd el torn.
  • Quan un jugador trepitja, mentre salta, la línia de la xarranca, no pot continuar i ha de tornar a la fila. Quan li torna a tocar el torn de tirar ha de començar en el número 1

RAYUELA

PITCH AND TOSS
Participantes: Mejor que no sean más de 5.
Edad: Más de 5 años.
Objectivos: Trabajar: punteria, agilidad, equilibrio y reflejos.
Materiales: Una pedra y tiza.
Espacio: Exterior.

Desarrollo

1. Dibujamos la rayuela.
2. Cada participante coge una piedra.
3. Los jugadores se ponen en fila.
4. El primero tira la piedra al cuadro marcado con el 1
5. El que ha tirado salta, a la pata coja, hasta el cuadro 2.
6. Se continua saltando hasta el número 10 ( en el 4, 5, 7 y 8 debe saltarse poniendo un pie en cada número).
7. En el 10 se da la vuelta y se retrocede hasta el cuadro del 2. Se recoge la piedra que estaba en el 1 y se salta fuera sin pisar el cuadrado donde estaba la piedra.
8. Repiten la jugada todos los participantes.
9. Se repite con todos los cuadros, hasta el 10.
10. Gana el primero que llega al cuadrado del 10.

Normas

  • Cuando un jugador no acierta en el cuadro donde debía tirar pierde la vez, cuando le toca de nuevo debe tirar donde había fallado anteriormente.
  • Cuando un jugador pisar, mientras salta, alguna línea de la rayuela, no puede continuar jugando y debe volver a la cola. Cuando le toca la vez debe empezar de nuevo en el número 1.
Participants: Better no more than five.
Age: More than 5 years.
Objectives: Pratice: markmanship, agility, balance and reflexes.
Materials: A stone and chalk.
Playground: Exterior.

How to play

1. Draw the lines on the ground.
2. Every player takes a stone.
3. The players put on line.
4. Throw the stone in number 1.
5. Jump up blindfold to number 2.
6. Jump up to number 10 ( at numbers 4, 5, 7 and 8 you must jump with one foot on every number).
7. On 10 go back to number 2, Pick up the stone on number 1 and jump out without stepping the square where there was the stone.
8. The other players do the same.
9. They repeat the same with all the numbers, until 10.
10. The first player who arrives at number 10 is the winner.

Rules

  • When a player throws the stone out of the suitable number, he loses and he has to move into line again. When is his turn again, he has to repite the move.
  • If a player treads the lines when he is jumping, he loses and he has to move into line again. When is his turn again he must to start in number 1.


EL MOCADOR

Participants: Més de 3 persones.
Edat: No hi ha límit d'edat.
Equipos: 2
Objectius: Treballar la rapidesa, l'agilitat i els reflexos.
Materials: Un mocador o un tros de roba.
Lloc: Exterior.

Desenvolupament

1. Es formen dos equips.
2. S'escull una persona per aguantar el mocador.
3. Els membres de cada equip es numeren.
4. El que aguanta el mocador diu un número.
5. La persona de cada equip que té aquell número surt corrent cap on hi ha el mocador.
6. El que arribi primer ha d'agafar el mocador abans que el de l'altre equip i marxar ràpidament cap al seu lloc.
7. El que no ha pogut agafar el mocador ha de mirar de tocar el que s'ha endut el mocador.
8. Si aconsegueix tocar-lo aquest queda eliminat, en cas contrari s'elimina ell.
9. Els eliminats han de posar-se a una banda i parar la mà, el que corre amb el mocador els pot salvar tocant-los la mà.
10. Guanya l'equip que queda amb més jugadors.


EL PAÑUELO

THE TISSUE
Participantes: Más de 3.
Edad: No hay límite.
Equipos: 2
Objectivos: Trabajar: agilidad, rapidez y reflejos.
Materiales: Un pañuelo o un trozo de tela.
Espacio: Exterior.

Desarrollo

1. Formar dos equipos.
2. Escoger una persona para sostener el pañuelo.
3. Los miembros de cada equipo se numeran.
4. El que sostiene el pañuelo dice un número.
5. La persona de cada equipo que tiene ese número sale corriendo hacia el lugar donde está el pañuelo.
6. El que llega primero debe intentar coger el pañuelo antes de que llegue el del otro equipo y marchar corriendo hacia su terreno de juego.
7. El que no ha podido coger el pañuelo debe intentar atrapar al que se lo ha llevado.
8. Si consigue atraparlo éste queda eliminado, en caso contrario se elimina él.
9. Los eliminados han de colocarse a un lado y estirar el brazo para que algún miembro de su equipo cuando esta en posesión del pañuelo les pueda tocar y salvarlos.
10. Gana el equipo que tiene menos jugadores eliminados.

Participants: More than three people.
Age: There is no age limit

Teams: 2.
Objectives: Pratice: agility and reflexes.
Materials: A tissue or small piece of cloth.
Playground: Exterior.

How to play

1. Make two teams.
2. Choose someone to hold the tissue.
3. Without the other team hearing, you give each pelayer from your team a number.
4. The person who is holding the tissue calls out a number.
5. The person from each team with that number has to run up to the person holding the tissue and try to take the tissue.
6. The first one to get the tissue has to run back to his or her team.
7. The person who didn't get the tissue has to try to touch the person who did get the tissue.
8. If the one with the tissue is touched, then he is eliminated, but if he or she isn't touched the one without the tissue is eliminated.
9. The eliminated ones have to go to a side and hold out their hands, so the person who is running with the tissue can touch their hand to save them.
10. The winner is the team with more players survivors.BIP, BIP

Participants: Més de 5 persones.
Edat: No hi ha límit d'edat.
Objectius: Treballar la rapidesa.
Materials: Cap
Lloc: Exterior.

Desenvolupament

1. Decidir a sorts una persona que pari.
2. El que para compta des de 20 en avall, mentre els altres s'amaguen.
3. Quan acaba de comptar el que para fa cinc passos en la direcció que vulgui per intentar veure els altres.
4. Si veu algú diu: Bip, bip i el nom de la persona que ha vist.
5. Quan no veu a ningú més torna a comptar de 20 en avall.
6. Es va repetint el mateix fins que els troba a tots.


BIP, BIP

BIP, BIP
Participantes: Más de 5
Edad: No hay límite.
Objectivos: Trabajar la rapidez.
Materiales: Nada
Espacio: Exterior.

Desarrollo

1. Decidir a suertes una persona que "pare".
2. El que "para" cuenta de 20 hacia abajo, mientras los demás se esconden.
3. Cuando ha acabado de contar el que "para" da cinco pasos en la dirección que mejor le parezca para intentar descubrir a los que se han escondido.
4. Cuando ve a alguien dice: Bip, Bip y el nombre de la persona a quien ha visto.
5. Cuando no ve a nadie más vuelve a contar de 20 hacia abajo.
6. Se va repitiendo la misma acción hasta que descubre a todos los compañeros.

Participants: More than five people.
Age: There is no age limit

Objectives: Pratice the rapidity.
Materials: Nothing.
Playground: Exterior.

How to play

1. Draw lots for decide who "para".
2. This person count from 20 down, while the other people hide.
3. When he finishes he walks five steps to any direction trying to find the hidden people.
4. When he sees everybody he says: Bip, bip and the name of the person seen
5. When he don't see nobody he counts another time from 20 down.
6. He repeats the same until he finds all the people.

 


EL CASTELL


Participants: Més de 2 persones.
Edat: Més de 6 anys.
Objectius: Treballar la punteria.
Materials: Bales.
Lloc: Exterior o interior però un lloc pla

Desenvolupament

1. Posar quatre bales, tres a sota i una a sobre a una distància d'una o dues passes de nosaltres.
2. Els jugadors es posen en fila amb una bala cadascun.
3. Un dels jugadors es situa darrera del castell de bales.
4. Els jugadors han d'anar tirant bales fins que algú tombi el castell.
5. Si no es toca el castell la persona del darrera es queda la bala.
6. Si es toca el castell el jugador es queda la seva i les del castell.
7. Guanya qui tomba el castell.


EL CASTILLO

THE CASTLE
Participantes: Más de 2 personas.
Edad: Más de 6 años.
Objectivos: Trabajar la punteria.
Materiales: Canicas.
Espacio: Exterior o interior pero de superficie llana.

Desarrollo

1. Colocar cuatro canicas, tres debajo y una encima a una distancia de unos dos pasos de donde estamos nosotros.
2. Los jugadores se ponen en fila con una canica cada uno.
3. Uno de los jugadores se situa detrás del castillo de canicas.
4. Los jugadores van tirando canicas hasta que alguno derrumbe el castillo.
5. Si no se acierta el jugador situado en la parte de atrás se queda con la canica.
6. Si se derrumba el castillo el jugador se queda con su canica y con las que formaban el castillo.
7. El ganador es el jugador que hace caer el castillo.

Participants: More than two people.
Age: More than 6 years.

Objectives: Pratice the aiming.
Materials: Marbles.
Playground: Exterior or interior but flat.

How to play

1. Put four marbles, three down and one up at two steps from our place.
2. The players queue with a marble in their hand.
3. One player stands up behind the marbles castle.
4. The players throw the marbles until every one knock down the castle.
5. If the player don't touch the castle the player who is behind the castle wins the marble.
6. If the castle knocks down the player wins the castle marbles.
7. The winner is the player who knocks down the castle.PUNXATS


Participants: Entre 10 i 12.
Edat: Més de 7 anys.
Equipos: 2
Objectius: Treballar la rapidesa, l'agilitat, els reflexos i la punteria.
Materials: Un pilota.
Lloc: Exterior.

Desenvolupament

1. Es formen dos equips.
2. Es decideix quin equip saca primer.
3. L'equip que tira primer ha de llançar la pilota al camp contrari intentant tocar algun dels seus contrincants.
4. Si no toca a ningú els de l'altre equip agafen la pilota i tirar ells.
5. Si la pilota toca a algú aquest passa a ser presoner.
6. Si algú de l'equip contrari agafa la pilota el que l'ha llançat passa a ser el presoner.
7. Els jugadors d'un equip poden passar la pilota als membres que estan presoners per tal que aquests intentin salvar-se.
8. Un presoner queda lliure quan toca a algun jugador de l'quip contrari amb la pilota.
9. Perd l'equip que queda sense jugadors.


"PUNXATS"

"PUNXATS"
Participantes: Entre 10 y 12.
Edad: Más de 7 años.
Equipos: 2
Objectivos: Trabajar: agilidad, rapidez, reflejos y puntería.
Materiales: Un balón.
Espacio: Exterior.

Desarrollo

1. Formar dos equipos.
2. Decidir que equipo saca primero.
3. El equipo que saca primero lanza la pelota hacia el campo contrario intentando tocar alguno de los jugadores del equip contrario.
4. Si no aciertan a nadie los del otro equipo cogen la pelota y la lanzan ellos.
5. Si la pelota toca a alguien éste se convierte en prisionero.
6. Si alguien del equipo contrario coge la pelota al vuelo él que la ha lanzado se convierte en prisionero.
7. Los jugadores de un equipo pueden lanzar la pelota a los miembros de su equipo que están prisioneros para que estos intenten salvarse.
8. Un prisionero queda libre cuando consiguer tocar con la pelota algún componente del equip contrario.
9. Pierde el equipo que se queda sin jugadores.

Participants: 10 - 12.
Age: 7 and up

Teams: 2.
Objectives: Pratice: agility, rapidity, reflexes and aiming
Materials: A ball
Playground: Exterior.

How to play

1. Make two teams.
2. Choose which team starts the game.
3. The one who starts has to throw the ball at the opposite field to trying to touch some of the opponent
4. If the ball doesn't touch anybody the other team have to take the ball.
5. If the ball touch anybody this one converts in a prisonner.
6. If a player of the other team catches the ball, the player who has thrown is a prisoner
7. The players can throw the ball to the prisonners.
8. If the prisonner touches somebody with the ball he will be free.
9. When one team hasn't got any players left they lose.LES DEU PASSADES


"LOS DIEZ PASES"

Participants: Tots els que es vulguin, però ha de ser un nombre parell.
Edat: Més de 6 anys
Equipos: 2
Objectius: Treballar la coordinació.
Materials: Una pilota.
Lloc: Exterior.

Desenvolupament

1. Formeu dos equips.
2. Agafeu una pilota.
3. Passeu-vos la pilota amb un company del vostre equip fins fer 10 passades. Els de l'equip contrari han d'intentar prendre la pilota abans que es facin les 10 passades.
4. Cada vegada que feu 10 passades aconseguiu un punt.
5. Guanya el que fa més punts.

Participantes: Todos los que se quiera pero siempre un número par.
Edad: Más de 6 años.
Equipos: 2
Objectivos: Trabajar la coordinación.
Materiales: Un balón.
Espacio: Exterior.

Desarrollo

1. Formar dos equipos.
2. Coger una pelota.
3. Pasar la pelota a un compañero del equipo hasta lograr hacer 10 pases de pelota seguidos. Los miembros del equipo contrario deben intentar robar la pelota antes de que se realicen los 10 pases.
4. Cada vez que se hacen los 10 pases se consigue un punto.
5. Gana el equipo que consigue más puntos.


"THE TEN PASSING"

Participants: Any players but even players on each team.
Age:
Six and up
Teams: 2.
Objectives: Work the coordination.
Materials: A ball
Playground: Exterior.

How to play

1. Make two teams.
2. Take a ball.
3. Pass the ball to a friend until your team till make ten passes. The opposite team has to try and take the ball before they get up to ten.
4. Every time you make ten passes you win one point.
5. The team with more points is the winner.