Adreça:
c/ Mur s/n
08281 Els Prats de Rei

 

Tel. 93 869 89 01
Fax. 93 869 89 01

Qui som

 

El Projecte Educatiu de la nostra ZER va ser aprovat pel Consell Escolar el dia 3 de juny de 1997.

Pel que fa a la confessionalitat, els mestres de la ZER es manifesten pel respecte a totes les confessions, tant pel que fa als alumnes com als professors i renuncien a tot tipus d'adoctrinament ideològic.

Tot el professorat de la ZER es manifesta, igualment, pel respecte a totes les ideologies. Cap mestre/a emetrà judicis de valor u opinions que puguin afavorir o perjudicar una altra ideologia.

Pretenem introduir als alumnes en la realitat social i fomentar els valors democràtics: solidaritat, respecte pels altres, pels drets humans, actitud de diàleg i esperit crític, tot oferint els mecanismes necessaris per a que el nen se sàpiga desenvolupar en la societat del futur.

Practiquem la Coeducació, entesa com la igualtat entre persones d'ambdós sexes pel que fa a: capacitat intel·lectual, valors, actuacions, àmbits professionals, laboral, familiar, escolar i social.

Entenem l'educació com un procés que l'escola ha de desenvolupar, perquè els alumnes s'integrin a la societat.

Els pares, dins el seu dret a associar-se en AMPA, cooperen en les propostes que sorgeixen disn de l'àmbit de la seva participació en el Consell Escolar de la Zona, atenent les particularitats de cada escola.

La zona compta amb diferents AMPES, les quals actuen en els seus respectius àmbits, sense que aixó suposi interferències entre elles.

 

ELS PRINCIPIS PEDAGÒGICS QUE APLIQUEM SÓN:

 • Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne.
 • Promoure el respecte als drets i llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.
 • Crear actituds solidàries i de tolerància, rebutjant discriminacions degudes a l'edat, la raça, la religió, el sexe i altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.
 • Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència, la cultura i dels entorns tecnològics i d'informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.
 • Infondre valors referits a la salut individual i col·lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.
 • Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques alhora que promoure el coneixement d'altres pobles i comunitats. Proporcionar els elements adequats perquè els nens i nenes siguin ciutadans integrats a l'entorn on viuen, arrelats al país i capaços d'estimar-lo.
 • Establir les bases per a l'aprenentatge autònom i continuar i per a l'exercici d'activitats professionals.
 • Desenvolupar un ensenyament que aporti i estimuli la memòria científica, la capacitat d'observació, l'anàlisi, la investigació crítica, la descoberta de processos d'ensenyament-aprenentatge, així com la consolidació de les tècniques instrumentals.
 • Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els alumnes de la Zona, en les activitats extraescolars i complementàries que es puguin organitzar.

CRITERIS ORGANITZATIUS
 • Afavorir unes relacions humanes positives i una bona entesa entre els diferents membres i sectors de la ZER.
 • Promocionar les activitats de Formació del Professorat per tal de fer possible l'actualització de les pràctiques educatives.
 • Procurar actuar en el marc d'una gestió democràtica, transparent i participativa, intentant buscar el consens com a forma de presa de decisions.
 • Valorar les iniciatives i propostes del Consell Escolar tot afavorint les activitats extraescolars que es proposin.
 • Promoure i aconseguir la participació dels diferents sectors en la gestió de la ZER.
 • Impulsar la funció del Consell Escolar de Zona per a que participi en la gestió de la mateixa, de forma adequada a les seves competències.
 • Promoure relacions i col·laboració amb altres ZERs i Centres d'Ensenyament Secundari de la zona.
 • Avaluar l'assoliment dels objectius fixats en les diferents actuacions i plans i establir mecanismes de millora.
 • participar en activitats culturals i educatives, proposades peel Centre de Recursos Pedagògics, Administració Local i Central, Entitats Benèfiques i Culturals...sempre que siguin coherents amb el pla anual de zona.

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic del centre, com a part integrant del PEC ha de reflectir l'estatus de les llengües presents al centre, amb relació al que estableix l'ordenació general de l'ensenyament en el Decret 75/1992, de 9 de març.

La ZER Vent d'Avall, tot basant-se en la legislació vigent desenvoluparà el tractament de les llengües presents als diferents centres, de la manera següent:

Llengua Catalana

La llengua catalana és la llengua vehicular i d'aprenentatge de les 4 comunitats escolars.L'ús de la llengua catalana serà el conducte normal de comunicació en tots els àmbits de la vida escolar: dins i fora de l'aula, a nivell administratiu i en totes les actuacions de projecció externa. Atès que el català és la llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament, els continguts i estructures lingüístiques comuns es concretaran a través d'aquesta llengua i seran punt de referència per les altres llengües. Per tant, els continguts i estructures lingüístiques comuns han de formar part d'una única programació.

Llengua Castellana

La llengua castellana s'introduirà a partir de 1r de cicle inicial a nivell oral i progressivament, es passarà a la llengua escrita, atenent a les característiques del grup d'alumnes.

Llengües estrangeres

Aprendre una llengua estrangera forma part d'un procés cognoscitiu i de sociabilització fonamental en el conjunt plurilingüe i multicultural del món. Amb l'aprenentatge de llengües estrangeres es pretén la progressiva adquisició de la competència comunicativa.Les escoles que composen la ZER opten per introduir l'anglès com a primera llengua estrangera a cicle mitjà. L'elecció de l'anglès com a primera llengua estrangera és deguda a que ha assolit el rol de llengua de comunicació universal i, per tant, llengua pont entre cultures i un vehicle habitual d'expressió de la ciència i de la tècnica a nivell internacional.La llengua anglesa s'introduirà en el primer trimestre de cicle mitjà.En el cas que en un dels centres que composen la ZER, hi hagués un cert nombre d'alumnes de procedència estrangera, aquest centre es plantejaria una nova adequació d'aquest projecte lingüístic.

Equip directiu

Especialitats

Sortides

Projecte Educatiu