Plaça dels Bous, 5 Mataró 08301, Barcelona. Telèfon 93 7962984 e-mail:cfa-canmarfa@xtec.cat
Contacta
Links educació
Altres apartats
Cicle de formació instrumental
PERSONES A QUI S’ADREÇA

Aquest cicle s'adreça a aquelles persones que, en el seu moment, no van poder iniciar o completar la primera etapa de la seva escolaritat.

Ara volen fer-ho perquè els és necessari per integrar-se socialment, perquè volen trobar feina, perquè arriben d'altres països i necessiten saber parlar i escriure la nostra llengua, perquè tenen interès a formar-se acadèmicament.

REQUISITS PER MATRICULAR-SE

Amb caràcter general, l'edat per accedir al cicle de formació instrumental és de 18 anys.

Per a la inscripció, cal portar una fotocòpia d'un document d'identitat i de la targeta sanitària, i dues fotos mida carnet.

Es determinarà el grup/nivell de l'alumne a partir d'una entrevista inicial.

MATÈRIES QUE S’IMPARTEIXEN

Els àmbits que es treballen són el de les llengües (catalana i castellana), el de les matemàtiques, i el de les ciències socials i naturals. Aquest treball es fa a l'aula, i es complementa utilitzant el suport informàtic.

ENSENYAMENTS I PROGRAMES

Cicle de formació instrumental: 1r. nivell, 2n. nivell i 3r. nivell. Els ensenyaments s’organitzen d’octubre a juny, en sessions diàries d’una hora i trenta minuts o de dues hores, de dilluns a divendres. La inscripció i formalització de la matrícula es farà en les dates establertes pel Departament d'Educació. No obstant, la incorporació es pot realitzar al llarg de tot el curs sempre que hi hagi places disponibles en el grup assignat al nou alumne.


Contacta: cfa-canmarfa@xtec.cat