SERVEIS DE L'ESCOLA

PSICÒLEG
L'escola disposa d'un psicò-pedagog que ajuda als alumnes amb problemes acadèmics, familiars, socials...
 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
CONCEPTE DE DIVERSITAT
El concepte de diversitat com nosaltres ho entenem actualment no és únicament un terme lligat als alumnes amb necessitats educatives especials sinó que va més enllà.
Aquest concepte lligat a la pràctica diària suposa avui en dia una ampliació i inclou les diferents formes en que els alumnes s'enfronten al procés d'ensenyança-aprenentatge.
Actualment podem considerar la diversitat des de diferents punt de vista:

- a) Socio-econòmics:
            diferents nivells socials,
            diferents situacions econòmiques.
- b) Culturals i de l'entorn:
            realitats geogràfiques diverses, 
            diferents possibilitats d'accés a la cultura. 
- c) Personals i psicològiques:
            diferents estils cognitius, 
            personalitats i caràcters diferents. 
- d) D'aprenentatge:
            diferents ritmes d'aprenentatge,
            motivacions i interessos diferents.
L'Atenció a la Diversitat hauria de realitzar-se en el marc educatiu ordinari i amb objectius idèntics per a tots els alumnes que, en conseqüència, poden estar sotmesos a adaptacions i reforços.
Així, en el marc educatiu ordinari fem front a la diversitat atenent, per una banda als nens amb necessitats educatives especials i per altra a la globalitat de l'alumnat fent èmfasi en aquells que necessiten una atenció més individualitzada, sense que això doni lloc a una modificació curricular.

LA REALITAT A LA NOSTRA ESCOLA
La diversitat d'alumnat que engloba la nostra escola ve configurada bàsicament per alumnes de la mateixa població i de poblacions veïnes com són Lloret de Mar, Tossa de Mar i Palafolls.
El nivell sociocultural de les famílies és mitjà i mitjà-alt i la immensa majoria són catalanoparlants.
En els últims anys acadèmics hi ha hagut una gran afluència de nens procedents d'altres països europeus com pot ser: Anglaterra, Escòcia i Rússia. Així, si aquest fet és presenta any rera any, haurem d'elaborar un model d'ímmersió lingüística per tal de fer front a aquestes situacions.
Un cop definida la realitat a la nostra escola, les nostres actuacions per fer-hi front són les següents:

PER A LA GLOBALITAT DE L'ALUMNAT AGRUPAMENTS FLEXIBLES
La finalitat per la qual hem creat els Agrupaments Flexibles és per tal de poder donar una atenció més individualitzada a l'alumnat ja que la inclusió d'un mestre més implica la reducció de la ràtio de cada aula podent atendre més específicament a cada nen.
Un cop fet aquest plantejament inicial vam reflexionar sobre quina seria la millor manera de formar aquests agrupaments, si per alumnes amb mateixos nivells d'aprenentatge ( Grups Homogenis ) o per alumnes amb diferents nivells d'aprenentatge ( Grups Heterogenis ).
La gran majoria de mestres va estar d'acord en crear Grups Heterogenis.
La nostra escola és de dues línies i partint d'aquesta idea, hi haurà hores d'Agrupaments Flexibles on es barrejaran les dues classes de cada curs i d'altres on partirem una sola classe per la meitat.
 
 

MENJADOR
L'escola compta amb un menjador amb una capacitat de 200 alumnes. El menjador està controlat per una sèrie de monitors que vigilen que els alumnes adquireixin una sèrie d'hàbits a l'hora de menjar (alimentació diversa, correcta utilització dels coberts, respecte als companys....).
Ben dinat els alumnes més grans disposen d'una hora d'estudi personal amb monitors on poden estudiar i fer els seus deures. Els més petits juguen al pati amb la vigilància d'uns monitors. Alguns fan activitats extraescolars.
 

PÀGINA PRINCIPAL