Educació secundària obligatòria (eso)
 
   

 

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L'etapa de l'ESO està adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s'estructura en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l'ensenyament primari i completi la formació cultural, a la vegada que els permetin accedir a estudis posteriors i al món laboral. 

1.1. Objectius Generals d'Etapa

L'Educació Secundària Obligatòria tindrà com a finalitat que l’alumne/a, en acabar l’etapa, assoleixi les capacitats següents:

 1. Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva, i valorar els beneficis que comporten els hàbits d’exercici físic, d’higiene i d’una alimentació adequada.

 2. Formar-se una imatge ajustada d’ell mateix, de les pròpies característiques i possibilitats, per desenvolupar un nivell d'autoestima que permeti encarrilar d’una forma autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de les dificultats, i contribuir al benestar personal col·lectiu.

 3. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de discriminacions per raons d’edat, de raça, de sexe i de diferencies de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals.

 4. Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, d’una manera especial els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits socials més immediats –el centre educatiu, la població, la comarca i l nació-, que li permetin elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i iniciativa en la vida activa i adulta,.

 5. Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida.

 6. Conèixer els elements essencial dels desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn físic.

 7. Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels pobles i dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d’interès i respecte envers l’exercici d’aquest. Dret.

 8. Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en llengua catalana i castellana i, si escau, en aranesa, i també, almenys, en una llengua estrangera, fent-los servis per comunicar-se i per organitzar els propis pensament, i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge.

 9. Interpreta i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics, articulant-los a fi d’enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.

 10. Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d’experimentació, bo i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut.

 11. Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en què habitualment es troba disponible, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.

 12. Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.

 13. Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.

Retorn inici pàgina

2. LES ÀREES

El currículum està organitzat en àrees de coneixement, que són les següents:

- Llengua catalana i Literatura i Llengua castellana i Literatura,
- Llengües estrangeres.
- Ciències de la naturalesa.
- Ciències socials.
- Educació física.
- Tecnologia.
- Educació visual i plàstica.
- Música.
- Matemàtiques.
- Religió (optativa).

2.1.Els crèdits

Totes les àrees s'organitzen en crèdits. Cada crèdit és una unitat de programació d'una durada de 35 hores. Si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre i si es fa una hora setmanal tot un curs. També existeix la possibilitat que es facin 2 hores setmanals. Llavors es fan dos crèdits en un curs.

D'entre aquests crèdits, n'hi ha de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i de variables ( elegits pels alumnes). Els crèdits variables poden ser de reforç, d'ampliació i d'iniciació. L'equip docent, en especial el tutors, orientarà en l'elecció dels crèdits variables. Aquests possibiliten que cada jove vagi construint el propi currículum.

En aquesta etapa, l'alumne/a ha de cursar cada any d'aquest període també el crèdit de síntesi, que està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

2.2.Llengües estrangeres

Com a primera llengua estrangera s'imparteix l'anglès. Com a segona llengua estrangera el centre oferta el francès. Cal tenir present que cursar una segona llengua estrangera és una opció voluntària i que l'alumne/a que la fa ha de cursar obligatòriament 6 crèdits variables durant l’etapa.

 

 Retorn inici pàgina

3. AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ

3.1.L’avaluació

L'avaluació és un instrument per a la millora del procés educatiu i la seva finalitat és la millora de la intervenció pedagògica. L’avaluació serveix, també, per a informar a les famílies del procés d'aprenentatge dels seus fills.

El Claustre de professorat ha determinat com a criteris generals d’avaluació de l’ESO els següents:

El progrés de l’alumnat.
 
El ritme d’aprenentatge
 
L’assoliment de capacitats establertes en els objectius de crèdit, d’àrea i generals d’etapa.

Durant el primer trimestre de cada curs es realitza una preavaluació i s'informa a les famílies d'aspectes qualitatius.

Hi ha una avaluació en finalitzar cada trimestre.

Les qualificacions que es poden obtenir són INSUFICIENT, SUFICIENT, BÉ, NOTABLE i EXCEL·LENT per a cada un dels crèdits i de les àrees.

En finalitzar l’etapa, l’alumne/a obté una qualificació de cadascuna de les àrees, fruït de tots els crèdits comuns i variables d’aquella àrea que ha cursat al llarg de l'etapa i dels criteris generals d’avaluació.

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d'escolarització i, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

Quan es finalitza satisfactòriament l'EBO, l'alumne/a té, pel que fa als estudis, dues opcions: accedir al Batxillerat o cursar els cicles formatius de grau mitjà. D'altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l'edat mínima per accedir-hi. Si no obté el títol de Graduat en Educació Secundària pot realitzar programes de Garantia Social o incorporar-se al món laboral.

Retorn inici pàgina

 4. PLA D'ACCIÓ TUTORIAL.

4.1. Objectius de primer cicle

  Conèixer i respectar les normes de convivència de l’institut.
     
  Dinamitzar la vida socio-afectiva de l'aula.
     
  Implicar l'alumnat en els seu procés d'educació i aprenentatge.
     
  Implicar als pares i mares en el procés educatiu de l'alumnat.
     
  Fomentar la participació, crítica i responsable de l’alumnat en la vida del centre.
     
  Facilitar les estratègies i tècniques d'estudi i d'aprenentatge enteses com a continguts propis del currículum.
     
  Iniciar a l'alumnat en la reflexió i debat de temes propers al seu entorn.
     
  Facilitar la tria dels diferents itineraris curriculars per part de cada alumne/a.
     
  Donar a l'alumnat una formació individual i col·lectiva en temes d'interès social.
   
  Orientar a l'alumnat i a la seva família, en les possibles opcions de futur escolar i/o professional.

 

4.2. OBJECTIUS DE SEGON CICLE

Fer un seguiment individual del progrés de l'alumne/a.
     
Ajudar a l'alumnat a reflexionar sobre els trets fonamentals de la seva personalitat per tal de que pugui fer front a les múltiples possibilitats que ofereix el món acadèmic i laboral.
     
Afavorir i desenvolupar estratègies per a la presa de decisions.
     
Consolidar i desenvolupar noves tècniques d’estudi per a millorar l’aprenentatge.
     
Orientar, de forma continuada, la família i l'alumne/a, i en especial en l'elecció del camí a seguir un cop finalitzada l'ESO.
     
Vetllar per la coherència i l'equilibri curricular de l'alumnat, fent-los conscients de les pròpies necessitats i/o preferències.
     
Estimular la idea de grup, marcant espais d'opinió, raonament, organització, etc. per a crear un clima de confiança que millori el rendiment acadèmic.
     
Fomentar la integració de cada alumne/a en el grup, treballant la interacció per desenvolupar el seu procés de maduració social i personal.
     
Animar a l'alumnat a participar activament en la vida del centre, mitjançant els diversos canals de participació establerts.
     
Desenvolupar les capacitats de relació i habilitats socials, tant a nivell individual com col·lectiu.
     
Fomentar els valors humans, com la solidaritat, la cooperació i el respecte.
     
 

Retorn inici pàgina

5. MARC HORARI

Les classes són de 55 minuts i hi ha un esbarjo de vint-i-cinc minuts després de la tercera classe matinal.

1r.cicle
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
09.00-09.55
09.55-10.50
10.50-11.45
11.45-12.10
esbarjo
esbarjo
esbarjo
esbarjo
esbarjo
12.10-13.05
13.05-14.00          
14.00-15.00
dinar
dinar
dinar
dinar
dinar
15.00-15.55          
15.55-16.50          

 

   

 

2n.cicle
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
09.00-09.55
09.55-10.50
10.50-11.45
11.45-12.10
esbarjo
esbarjo
esbarjo
esbarjo
esbarjo
12.10-13.05
13.05-14.00          
14.00-15.00
dinar
dinar
dinar
dinar
dinar
15.00-15.55          
15.55-16.50          

Retorn inici pàgina